Organisation

Styrelse och VD

Strivos styrelse består av bolagets grundare samt tre externa ledamöter. Ägarna anser att styrelsen har en ändamålsenlig och lämplig sammansättning med hänsyn tagen till verksamhetens art, omfattning och komplexitet samt väl förberedd för bolagets framtida utveckling och förhållanden i övrigt.

I syfte att säkerställa att styrelseledamöter och VD har tillräcklig kunskap och erfarenhet för att delta i ledningen av bolaget har styrelsen fastställt en Policy för styrelsens kompetens, lämplighet och mångfald. Enligt denna policy ska en bred uppsättning egenskaper och kunskaper beaktas när nya styrelseledamöter ska väljas och befintliga utvärderas.

Fredrik Langley

Styrelseledamot och Grundare

Olof Gustafsson

Styrelsens ordförande och grundare

Jonas Wetterfors

Extern styrelseledamot

Ledning

Strivos ledning ansvarar för den dagliga verksamheten och består av nyckelpersoner inom bolaget.

Declan Mac Guinness

Declan Mac Guinness

VD

Björn Johansson

Björn Johansson

Vice VD

Sigge Kléen

Sigge Kléen

Ekonomichef

Andreas Janson

Andreas Janson

Försäljningschef

Olle Gustafsson

Olle Gustafsson

Chef Dealing

Andreas Sjövik

Andreas Sjövik

Chef Backoffice

Stellan Danald

Stellan Danald

IT-Chef

Maria Bertilsson

Maria Bertilsson

HR-Chef

Kontrollfunktioner

För att säkerställa att verksamheten sker enligt gällande regler finns inom Strivo funktionen för oberoende riskkontroll samt funktionen för compliance (regelefterlevnad). Du kan läsa mer om funktionernas arbete under avsnittet Riskhantering.

Rickard Bergerson

Rickard Bergerson

Chief Risk Officer

Richard Sundh

Richard Sundh

Chief Compliance Officer