Företags­obligationer

Företagsobligationer är räntebärande värdepapper som ges ut av företag i syfte att inbringa kapital till den egna verksamheten. Företagsobligationer är en naturlig del i en väldiversifierad portfölj och erbjuder investeraren ökad förutsägbarhet i form av fasta kassaflöden och mindre prissvängningar jämfört med till exempel aktier.

Intresset för att investera i företagsobligationer har under det senaste decenniet ökat dramatiskt i takt med sjunkande räntor. Låga räntor har i sin tur gjort det svårt att hitta bra avkastning till förhållandevis låg risk. Strivo erbjuder dig som depåkund möjligheten att handla utvalda obligationer i din depå, som ett mervärde och komplement till de övriga finansiella instrument som vi i egenskap av depåinstitut tillhandahåller i vårt utbud.

För investerare har företagsobligationer ett flertal attraktiva egenskaper. Risken är lägre jämfört med att äga aktier i det aktuella bolaget då obligationer har högre prioritet till ett företags tillgångar vid en eventuell konkurs. Inte sällan finns även panter och andra säkerheter utställda som skydd för investeraren. Ytterligare en attraktiv egenskap med företagsobligationer är att kassaflödet är känt på förhand i form av en definierad ränta (kupong) och en förutbestämd löptid.

Andrahandsmarknaden för redan utgivna obligationer

Marknaden för att handla obligationer består dels av en primärmarknad, dels av en sekundärmarknad. På primärmarknaden emitteras nya obligationer genom s.k. ”nyemissioner” under en begränsad teckningsperiod. De flesta företagsobligationer som ges ut i primärmarknaden kan därefter handlas på andrahandsmarknaden (sekundärmarknaden). I andrahandsmarknaden för obligationer kan man alltså köpa och sälja obligationer som redan har emitterats men som ännu inte har förfallit.

Vad påverkar priset på obligationer i andrahandsmarknaden?

Precis som för en aktie påverkas en företagsobligations värde i andrahandsmarknaden av förändringar i företagets (emittentens) finansiella status och dess framtidsutsikter. Obligationspriset påverkas även av det allmänna ränteläget – när räntan stiger sjunker priset på obligationen och vice versa. Att handla med obligationer på andrahandsmarknaden kan ha flera fördelar. Kanske vill en obligationsinnehavare säkra hem (realisera) en kursvinst, eller också behövs kapitalet för nya investeringar.

Att handla obligationer i andrahandsmarknaden

Det finns ingen centraliserad marknadsplats i Sverige för att handla redan utgivna företagsobligationer i andrahandsmarknaden, på det sätt som det finns för aktier. Som investerare  behöver du helt enkelt få fram ett aktuellt marknadspris på den obligationsvolym du önskar handla i en viss företagsobligation, vilket sker genom att kontakta andra köpare eller säljare i marknaden.

För att ta reda på om kursen är det en fördel att hämta in prisuppgifter från flera motparter. Här kan Strivo hjälpa dig som är depåkund hos oss genom att ta in obligationspriser i de obligationer du är intresserad av att handla. Att köpa en obligation på andrahandsmarknaden har fördelen att villkoren redan är fastställda och kända. Detta till skillnad från primärmarknaden där villkoren nästan alltid är indikativa och således kan komma att förändras fram till emissionsdagen. Tveka inte att höra av dig till oss om du har särskilda önskemål eller intressen kring obligationer i andrahandsmarknaden.

Nyemissioner av företagsobligationer med Strivo som arrangör

Ibland dyker det även upp möjligheter för våra depåkunder att investera i nyemissioner av obligationer för vilka Strivo är arrangör. Låntagaren, som i regel också är emittent av en sådan obligation, är i normalfallet ett företag som av olika anledningar är i behov av kapital och som i stället för att låna pengar av banken vänder sig till kapitalmarknaden. Den här typen av företagsobligationer har en förutbestämd löptid på vanligtvis 3-5 år varefter obligationen förfaller och emittenten är skyldig att återbetala lånet. I många fall finns det panter och andra säkerheter utställda, till förmån för dig som obligationsinvesterare (s.k. säkerställda obligationer). Exakt vad som gäller för respektive obligation framgår av obligationsvillkoren där även obligationens prioritet i förhållande till övriga skulder i bolaget finns reglerat. Som investerare är det viktigt att du alltid noggrant tar del av obligationsvillkoren och sätter dig in i riskerna med investeringen, såsom kreditrisk, likviditetsrisk och ränterisk.

Målgrupper

En viktig del av kundskyddet är att Strivo alltid måste säkerställa att den produkt du köper är lämplig för dig och att du tillhör målgruppen för produkten. Målgruppsindelningen syftar till att säkerställa att du har de grundläggande kunskaper som är erforderlig en given investeringslösning.

I dokumentet nedan hittar du vår målgruppsindelning, som gäller specifikt för företagsobligationer.

Nyheter

Information gällande Apex 2019

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Läs mer

Strivo fyller 15 år!

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.

Läs mer