Utbildningsavsnitt

Allt du behöver känna till om hur finansiella placeringar är uppbyggda och fungerar.

Avsnitt

Autocalls

I detta avsnitt fördjupar vi oss i en viss typ av strukturerade produkter, där barriäroptioner vanligen används som en delkomponent, så kallade autocalls.

Läs mer

Barriäroptioner

Barriäroptionen är idag ett vanligt förekommande inslag, isolerat eller som delkomponent, i de optionspaket som ligger till grund för många av dagens strukturerade produkter.

Läs mer

Emittent

Emittenten är mycket viktig för en strukturerad produkt då det är denna som garanterar avkastningen. Emittentens förmåga att fullgöra sina åtaganden påverkar villkoren samt även värdet på placeringen under löptiden.

Läs mer

Korrelation

Korrelation är centralt begrepp inom modern portföljteori som anger hur stor samvariationen är mellan två eller flera olika finansiella tillgångar.

Läs mer

Utdelning

En aktieutdelning är en utbetalning i form av kontanter eller andra tillgångar från aktiebolaget till aktieägarna. Utdelningar påverkar optionspriset, trots att man som optionsinnehavare normalt sett inte har rätt till utdelningar

Läs mer

Valutor

Investerare möts löpande av direkta och indirekta valutaexponeringar. Hur investeraren väljer att hantera dessa risker och möjligheter kan i slutändan ha stor påverkan på utvecklingen i portföljen.

Läs mer

Bli en del av Strivo?

Läs mer om vilka möjligheter som finns hos oss, och om hur vi har det på jobbet!