Hållbarhet

Hur jobbar vi på Strivo för en bättre värld? Läs mer här.

Strivos hållbarhetsarbete

Finansindustrin spelar en viktig roll i arbetet med att bekämpa negativa klimatförändringar. Utan ett väl fungerande finansiellt system, där kapital smidigt allokeras mellan långivare och låntagare, skulle miljöteknologiska landvinningar helt utebli. I denna viktiga roll följer ett stort ansvar i att kunna möta – samt i viss mån även skapa – efterfrågan på hållbara sparprodukter.

Strivos hållbarhetsarbete drivs genom en ständig miljöanpassning av verksamheten och vårt mål är att minimera verksamhetens belastning på miljön. Vårt miljöarbete skall i hög utsträckning avspegla sig i de investeringslösningar som vi väljer att ta fram. Samtliga underliggande bolag i våra strukturerade placeringar är hållbarhetsutvärderade av Sustainalytics, vilket innebär att endast bolag med en låg s.k. ESG-risk kan ingå i bolagskorgar och i placeringar mot enskilda aktier. Principer för hållbar utveckling beaktas genom att tillämpa ESG-kriterier i bedömningen av placeringsobjekt.

Hållbar organisation

Strivo fokuserar på att medarbetarna ska må bra och utvecklas. Ledningen strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter och hantera olika situationer samt att känna stolthet och tillhörighet med bolaget och dess värderingar. Strivo strävar efter att behålla och rekrytera de bästa medarbetarna. För att vara en attraktiv arbetsgivare arbetar ledningen med aktivt ledarskap, tydliga mål och konkurrenskraftiga incitament, i syfte att skapa en trivsam och motiverande arbetsmiljö med de allra bästa möjligheterna till professionell och personlig utveckling.

Samhällsengagemang

Som en del av vårt samhällsengagemang arbetar vi kontinuerligt med att stödja välgörenhetsorganisationer och insamlingar till välgörande ändamål. Strivo stödjer bl.a. Barncancerfonden, BRIS och Världsnaturfonden WWF.

Hållbara obligationer

Strivo har som ambition att ständigt ligga i framkant vad gäller utveckling och implementering av hållbara placeringsalternativ. En växande andel av de finansiella produkter som Strivo tar fram baseras därför på så kallade hållbara eller gröna obligationer – företagsobligationer där upplånat kapital öronmärks för tydligt definierade hållbarhetsprojekt. Hållbara obligationer är alltså ett sätt för företag att finansiera projekt med utpräglad hållbarhetsambition. För investerare erbjuder hållbara obligationer möjligheten att välja hållbart och därmed bidra till en bättre och renare värld, detta utan att göra avkall på avkastningen. Bladsymbolen till höger indikerar att placeringen i fråga är baserad på en hållbar obligation.

Swesif - Sveriges forum för hållbara investeringar

Strivo är medlem i Swesif, ett oberoende forum för organisationer som arbetar för eller med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar. Swesifs långsiktiga målsättning är att: öka kunskapen om hållbara investeringar, vara ett nätverk och mötesplats för utbyte av kunskap och erfarenheter, bidra till relevant statistik över hållbara investeringar i Sverige, vara en kanal till det lagstiftande arbetet inom EU samt bidra till den allmänna debatten om hållbara investeringar.

Fundroid – Hållbarhet

Fundroid är en diskretionär portföljförvaltningstjänst där investering i underliggande tillgångar bestäms utifrån en algoritmbaserad förvaltningsmodell. Tjänsten beaktar inte EU-kriterierna för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter i urvalet av underliggande värdepappersfonder. I stället styrs urvalet av kvantitativa data, som exempelvis historisk avkastning. De värdepappersfonder som Tjänsten investerar i kan ta hänsyn till ESG - faktorer och hållbarhetsrisker vid genomförandet av sin investeringspolicy men dessa utgör inte faktorer i Fundroids beslutsprocess vid val av fonder som sedan investeras i. För mer info om hur Fundroid beaktar hållbarhet – vänligen se avsnittet om Hållbarhet på Fundroids hemsida här.

Frågor på det?

Om du undrar något om vårt hållbarhetsarbete vänder du dig till Philip Karlsson. Philip är hållbarhetsansvarig på Strivo, och svarar på dina frågor om taxonomi, den gröna given, och allt som vi gör i vår verksamhet för att bidra till en bättre framtid. Du når honom på philip.karlsson@strivo.se

Philip Karlsson

Philip Karlsson

Hållbarhetsansvarig

Strivobloggen

Makrokommentar april

Den höga inflationen världen över innebar ett fortsatt fokus på centralbanker och räntemarknaden, men även på Kina och kriget i Ukraina.

Läs mer