Hållbarhet

Hur jobbar vi på Strivo för en bättre värld?

Strivos hållbarhetsarbete

Finansindustrin spelar en viktig roll i arbetet med att bekämpa negativa klimatförändringar. Utan ett väl fungerande finansiellt system, där kapital smidigt allokeras mellan långivare och låntagare, skulle miljöteknologiska landvinningar helt utebli. I denna viktiga roll följer ett stort ansvar i att kunna möta – samt i viss mån även skapa – efterfrågan på hållbara sparprodukter.

Strivos hållbarhetsarbete drivs genom en ständig miljöanpassning av verksamheten och vårt mål är att minimera verksamhetens belastning på miljön. Vårt hållbarhetsarbete skall i hög utsträckning avspegla sig i de investeringslösningar som vi väljer att ta fram. Samtliga underliggande bolag i våra strukturerade placeringar är hållbarhetsutvärderade av en oberoende tredje part, vilket innebär att endast bolag med en låg s.k. ESG-risk kan ingå i bolagskorgar och i placeringar mot enskilda aktier. Principer för hållbar utveckling beaktas genom att tillämpa ESG-kriterier i bedömningen av placeringsobjekt.

Hållbar organisation

Strivo fokuserar på att medarbetarna ska må bra och utvecklas. Ledningen strävar efter att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetarna att utföra sina arbetsuppgifter och hantera olika situationer samt att känna stolthet och tillhörighet med bolaget och dess värderingar. Strivo strävar efter att behålla och rekrytera de bästa medarbetarna. För att vara en attraktiv arbetsgivare arbetar ledningen med aktivt ledarskap, tydliga mål och konkurrenskraftiga incitament, i syfte att skapa en trivsam och motiverande arbetsmiljö med de allra bästa möjligheterna till professionell och personlig utveckling.

Hallå där, Björn Johansson!

Kan du berätta lite om Strivos hållbarhetsarbete?

– Primärt går arbetet ut på att underlätta för våra slutkunder och förmedlare att göra hållbara val. Först och främst handlar det om att säkerställa ett brett och konkurrenskraftig hållbart erbjudande. Därtill måste vi se till att presentera korrekt och lättillgänglig hållbarhetsinformation för de produkter och tjänster som gruppen tillhandahåller.
Det är också viktigt att kontinuerligt öka graden av hållbarhet i bolagets egna finansiella placeringar, så som strukturerade placeringar, trackers och obligationer. Detta återspeglar vårt ansvar att förvalta våra kunders pengar med stor respekt, både gentemot kunden och gentemot samhället i stort.

Är det skillnad i hållbarhetsarbete mellan fonder och strukturerade placeringar?

– Givetvis finns det skillnader, men grundtanken är densamma. De regulatoriska kraven gällande hållbarhet är i dagsläget något lägre för strukturerade placeringar, men det ligger alltjämt ett stort ansvar på oss att ta fram att bra och hållbara produkter. Det innebär också att behovet av självreglering ökar. Eftersom det är flera parter iblandade i framtagandet av strukturerade placeringar är samverkan med exempelvis emittentbanker viktigt.

Vart är Strivo och branschen på väg?

– Både Strivo och branschen rör sig i en väldigt snabb takt, drivet både av ett ökat intresse från sparare och rådgivare men även på grund av nya regelkrav. Ambitionsnivån ska dock vara att agera snabbare än marknaden och inte bara göra saker för att vi måste.

Hur ser du på Strivos roll?

– Strivo har en central roll i att leda vägen mot en mer hållbar finansmarknad. Vi arbetar ständigt med att föra in nya innovationer och idéer i våra produkter och tjänster för att svara mot samhällets växande krav på hållbarhet. Det är inte bara en affärsfråga, utan en grundläggande princip som genomsyrar allt vi gör.

Vilka är de största utmaningarna?

– Historiskt har det varit ganska godtyckligt att avgöra vilka typer av investeringar som är hållbara eller inte. Nya regelverk, likt taxonomin, kommer delvis att göra det enklare för sparare att kunna avgöra hur hållbar exempelvis en fond är. Problemet med vissa hållbarhetsregelverk är att de är så pass komplexa vilket innebär att budskapet inte alltid når fram till småspararna.

Till sist Björn, vad är det roligaste med hållbarhetsarbetet?

– Det roligaste är att få möjligheten att få vara med att påverka och inspirera våra kunder till att agera mer hållbart. I de mätningar som vi gör ser vi att andel av våra kunder som sparar hållbart ökar stadigt, vilket ger ökad motivation att fortsätta bredda vårt utbud av hållbara finansiella produkter.

Björn Johansson

Björn Johansson

Vice VD

Strivobloggen

Lansering av placering nummer 3 000

Tillsammans med representanter från emittenten BNP Paribas, PriorNilsson samt distributörer besöker vi Nasdaq för att uppmärksamma Strivos 3000:e placering Fondobligation Idea, som vi tillsammans konstruerat och distribuerat.

Läs mer

Placeringar vi minns: Fondobligation Frontier Markets

Sedan starten för 15 år sedan har Strivo givit ut över 3 000 placeringar.  Strukturerade placeringar kan konstrueras på många olika sätt vad gäller exempelvis marknadsexponering, avkastningsmöjlighet och risk. Med investeraren i fokus skräddarsys Strivos placeringar i samråd med emittenten utefter rådande marknadsläge. Hur träffsäker analysen var och hur placeringen faktiskt utvecklas vet vi dock först när hela eller en större del av placeringens löptid har passerat. Det blir därav intressant att emellanåt vända blicken bakåt och utvärdera tidigare utgivna strukturerade placeringar. I detta inlägg ska vi titta på 1818 Fondobligation Frontier Markets.

Läs mer

Förvaltarkommentar portföljförvaltning mars

Enligt säsongsmönstret är mars den sämsta av de ”bra” månaderna, vilket kanske låter intetsägande, men historiskt har flera större nedgångar inletts just under månaden. I år har dock finansmarknaderna på det hela taget utvecklats mycket starkt och Strivos diskretionära portföljer har hängt med och gått marginellt bättre än jämförelseindexen.

Läs mer