Regler och styrning

Strivo AB är ett svenskt värdepappersbolag med säte i Göteborg som står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva verksamhet utifrån lagen om värdepappersmarknaden. Därtill är bolaget medlem i olika branschorganisationer. Se vidare under avsnittet Samarbeten.

Strivo ska ha aktuella och lämpliga styrdokument för att kunna upptäcka vilka risker som finns för att bolaget inte fullgör sina förpliktelser enligt lag och andra författningar som reglerar bolagets tillståndspliktiga verksamhet. Bolaget ska därför införa lämpliga åtgärder och rutiner för att minimera dessa risker och göra det möjligt för Finansinspektionen att utöva en effektiv tillsyn. Bolaget ska när det utformar riktlinjer och rutiner ta hänsyn till verksamhetens art, omfattning och komplexitet.

Med bolagsstyrning menas de beslutssystem och processer genom vilka ett företag styrs och kontrolleras. Styrning, ledning och kontroll fördelas mellan aktieägarna, styrelsen och VD. Målet för Strivos bolagsstyrning är att säkerställa effektiva processer med hög etisk standard, en god riskhantering och intern kontroll.

Tillstånd

Strivo har följande tillstånd från Finansinspektionen:

  • Mottagande och vidarebefordran av order beträffande finansiella instrument (2010-07-01)
  • Utförande av order beträffande finansiella instrument på kunders uppdrag (2010-07-01)
  • Placering av finansiella instrument utan fast åtagande (2010-07-01)
  • Förvara finansiella instrument och ta emot medel med redovisningsskyldighet (2010-07-01)
  • Diskretionär portföljförvaltning beträffandefinansiella instrument (2011-05-23)
  • Handel med finansiella instrument för egen räkning (2013-03-22)
  • Utföra valutatjänster i samband med investeringstjänster (2019-05-06)

Bolagsstyrning

Bolaget tillämpar ett internt regelverk som beslutas på olika nivåer. Regelverket klargör ansvarsfördelning, uppdrag för funktioner och medarbetare samt ger vägledning om hur medarbetarna ska verka enligt Strivos grundläggande värderingar. Det interna regelverket består av policys som beslutas av styrelsen och instruktioner som beslutas av VD. 

Syftet med att ha dokumenterade styrdokument är att uppnå en god intern styrning och kontroll, d.v.s. en process genom vilken styrelse och ledning kan skaffa sig en rimlig säkerhet till att bolagets mål kan uppnås. 

Styrelsen har det yttersta ansvaret för bolagets organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Styrelsen fastställer strategier och mål för verksamheten samt följer upp att målen nås. I detta ingår också att ha det yttersta ansvaret för att bolaget har ett väl fungerande riskbegränsningssystem och en lämplig organisation för att hantera de risker som verksamheten är exponerad för.   

VD sköter i sin tur den löpande förvaltningen av bolagets angelägenheter enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar. 

Strivobloggen

Tapering – Vad är det och hur påverkar det marknaden?

Adam Christensen, som till vardags läser civilekonomprogrammet på Jönköping International Business School, går just nu ett fem veckor långt internship på Strukturinvest. Adam spenderar lite tid på varje avdelning och just den här veckan har turen kommit till marknadsavdelningen. En av Adams många arbetsuppgifter har varit att skriva ett blogginlägg, som ämne valda Adam högaktuella ”tapering”.

Läs mer

Vad händer med inflationen när vaccinet biter?

Under Coronapandemin har tiotals triljoner dollar injicerats i den globala ekonomin. Vad händer med dessa pengar, och vilken effekt får det på inflationen, när vaccinationsskyddet tillåter en återgång till våra vanliga liv?

Läs mer
Marknadscertifikat – Hävstång kombinerat med kapitalskydd

Marknadscertifikat – Hävstång kombinerat med kapitalskydd

Den som följer Strivo har kanske noterat att en delvis ny typ av produkt, så kallade marknadscertifikat, har blivit allt vanligare i våra emissioner under senare tid. I detta blogginlägg beskrivs strukturens grundläggande egenskaper!

Läs mer