Samhällsengagemang

Som en del av vårt samhällsengagemang arbetar vi kontinuerligt med att stödja välgörenhetsorganisationer och insamlingar till välgörande ändamål. Strivo stödjer bl.a. Barncancerfonden, BRIS och Världsnaturfonden WWF.

Barncancerfonden

Barncancerfonden har sedan 1979 arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade barn och deras föräldrar får den vård och stöd de behöver. Barncancerfonden donerar stora summor pengar till forskning, vårdutveckling, stöd till drabbade familjer samt informationsspridning. Allt sammantaget med syftet att skapa de bästa förutsättningarna för att nå det övergripande målet – att alla barn som drabbas av cancer skall bli friska igen och leva fullgoda liv.

BRIS - Barnens rätt i samhället

Många barn lever idag i en otroligt tuff miljö. Familjekonflikter, ensamhet och mobbning är vardag för många. Samtidigt som pressen ökar, minskar möjligheterna att få råd och stöd. Idag upplever 10-15 procent av Sveriges barn och ungdomar en psykisk ohälsa. BRIS är en ideell organisation som bistår utsatta barn och unga med råd och stöd, samt underlättar för denna grupp att föra en dialog med vuxna. BRIS bildades 1971 och är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa. Ett viktigt riktmärke är FN:s konvention om Barnens rättigheter. BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Verksamheten bygger på ett ideellt arbete samt ekonomiska bidrag och gåvor från privatpersoner och företag. BRIS verksamhet, där barn anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd av en vuxen, är därför viktigare än någonsin.

Världsnaturfonden WWF

Som vänföretag stödjer Strivo Världsnaturfonden WWFs viktiga miljö- och naturvårdsarbete, såväl här i Sverige som i andra delar av världen. Världsnaturfonden WWF (World Wide Fund for Nature), är en oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation som bildades 1961. Med sina närmare fem miljoner supportrar runt om i världen är WWF världens största ideella naturvårdsorganisation, med verksamhet i närmare 100 länder. Syftet med verksamheten är att bedriva naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturtyper. WWF arbetar aktivt för att minska förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen. Finansieringen sker till största delen med gåvor från allmänheten. I Sverige grundades Stiftelsen Världsnaturfonden WWF 1971 med syfte att dels bidra till finansiering av den internationella verksamheten och att dels anslå medel till svensk forskning, utbildning och praktisk naturvårdsverksamhet.

Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barnsjukhus

När barn och unga drabbas av sjukdom behövs miljöer, upplevelser och aktiviteter som uppmuntrar till lek och skratt, en tillvaro som skänker tröst och hopp. Eftersom många barn och unga spenderar december månad och sin jul på barnsjukhuset samlar Insamlingsstiftelsen in medel för att skapa glädje för barnen.

Strivobloggen

Placeringar vi minns: Indexbevis Sverige MiniMax

Sedan starten och Strivos första emission för snart 15 år sedan har placeringar regelbundet givits ut med varierade funktioner och strukturer. Vissa typer av strukturerade placeringar har figurerat kontinuerligt i Strivos emissioner, medan andra mer sällan. I detta inlägg vill vi uppmärksamma en av de mer sällsynta placeringarna. Vi välkomnar Indexbevis Sverige MiniMax som återvänt i aktuell emission 2024:1.

Läs mer

Realobligationer – ett bortglömt diversifieringsverktyg?

Under de senaste årens marknadsklimat med stigande inflationssiffror har vi fått se hur båda tillgångsslagen aktier och obligationer, de vanligaste komponenterna i en diversifierad portfölj, har utvecklats svagt. I det här blogginlägget går vi igenom tillgångsslaget realobligationer och dess potential som ett diversifieringsverktyg mot högre inflation.

Läs mer