Samhällsengagemang

Som en del av vårt samhällsengagemang arbetar vi kontinuerligt med att stödja välgörenhetsorganisationer och insamlingar till välgörande ändamål. Strivo stödjer bl.a. Barncancerfonden, BRIS och Världsnaturfonden WWF.

Barncancerfonden

Barncancerfonden har sedan 1979 arbetar för att bekämpa barncancer och se till att drabbade barn och deras föräldrar får den vård och stöd de behöver. Barncancerfonden donerar stora summor pengar till forskning, vårdutveckling, stöd till drabbade familjer samt informationsspridning. Allt sammantaget med syftet att skapa de bästa förutsättningarna för att nå det övergripande målet – att alla barn som drabbas av cancer skall bli friska igen och leva fullgoda liv.

BRIS - Barnens rätt i samhället

Många barn lever idag i en otroligt tuff miljö. Familjekonflikter, ensamhet och mobbning är vardag för många. Samtidigt som pressen ökar, minskar möjligheterna att få råd och stöd. Idag upplever 10-15 procent av Sveriges barn och ungdomar en psykisk ohälsa. BRIS är en ideell organisation som bistår utsatta barn och unga med råd och stöd, samt underlättar för denna grupp att föra en dialog med vuxna. BRIS bildades 1971 och är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn som far illa. Ett viktigt riktmärke är FN:s konvention om Barnens rättigheter. BRIS verkar som en länk mellan barn, vuxna och samhälle. Verksamheten bygger på ett ideellt arbete samt ekonomiska bidrag och gåvor från privatpersoner och företag. BRIS verksamhet, där barn anonymt och kostnadsfritt kan vända sig när de behöver stöd av en vuxen, är därför viktigare än någonsin.

Världsnaturfonden WWF

Som vänföretag stödjer Strivo Världsnaturfonden WWFs viktiga miljö- och naturvårdsarbete, såväl här i Sverige som i andra delar av världen. Världsnaturfonden WWF (World Wide Fund for Nature), är en oberoende och partipolitiskt obunden naturvårdsorganisation som bildades 1961. Med sina närmare fem miljoner supportrar runt om i världen är WWF världens största ideella naturvårdsorganisation, med verksamhet i närmare 100 länder. Syftet med verksamheten är att bedriva naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturtyper. WWF arbetar aktivt för att minska förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen. Finansieringen sker till största delen med gåvor från allmänheten. I Sverige grundades Stiftelsen Världsnaturfonden WWF 1971 med syfte att dels bidra till finansiering av den internationella verksamheten och att dels anslå medel till svensk forskning, utbildning och praktisk naturvårdsverksamhet.

Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias barnsjukhus

När barn och unga drabbas av sjukdom behövs miljöer, upplevelser och aktiviteter som uppmuntrar till lek och skratt, en tillvaro som skänker tröst och hopp. Eftersom många barn och unga spenderar december månad och sin jul på barnsjukhuset samlar Insamlingsstiftelsen in medel för att skapa glädje för barnen.

Strivobloggen

Trackercertifikat: Vad är en tracker?

Trackercertifikat, även kända som trackers, är ett intressant alternativ för dig som vill skapa diversifiering i din portfölj. Dessa instrument erbjuder enkel och kostnadseffektiv exponering mot olika marknader och underliggande tillgångar.

Läs mer

Förvaltarkommentar portföljförvaltning maj

På det hela taget fortsatte finansmarknaderna att utvecklas förvånansvärt starkt i maj. Den här månaden har Strivos diskretionära portföljer inte riktigt utvecklats som sina jämförelseindex, huvudsakligen beroende på att portföljerna har legat en aning underviktade mot svenska aktier. Balanserad steg dock med 0,1 procent, Offensiv med 0,3 procent och Aggressiv med 0,3 procent. Under årets fem första månader har den absoluta avkastningen var god med 6,0 procent, 8,0 procent samt 9,5 procent, vilket är bättre än respektive jämförelseindex för Balanserad och Offensiv, men marginellt sämre för Aggressiv.

Läs mer

Placeringar vi minns: Råvaruobligation Guld

Strivo har sedan starten för 15 år sedan haft ambitionen att skapa alternativa investeringslösningar som ger våra kunder möjlighet att ta del av intressanta exponeringar och avkastningsmöjligheter som annars kan vara svåra att komma åt. Det har resulterat i att en stor variation av placeringar givits ut genom åren. Det är dock först när hela eller större delar av placeringarnas löptid har passerat som en faktisk utvärdering av dess timing och struktur kan bedömas. I denna bloggserie vänder vi blicken tillbaka och lyfter fram tidigare utgivna placeringar för att reflektera över deras faktiska utfall. Denna gång handlar det om en placering med exponering mot råvarumarknaden, nämligen 2115 Råvaruobligation Guld.

Läs mer