Frågor och svar

Strivos roll är att tillsammans med ledande investmentbanker konstruera smarta placeringslösningar dels för privatkunder och dels för institutionella kunder. Strivo ombesörjer även administration och andrahandsmarknad för placeringarna. Som kund hos Strivo finns det även möjlighet att öppna en kostnadsfri depå för förvaring av värdepapper.

Strukturerade placeringar är placeringar som skapas av olika finansiella instrument, såsom obligationer och optioner. Konstruktionen erbjuder en hög grad av flexibilitet och ger därmed stora möjligheter att anpassa såväl marknadsexponering som avkastningspotential och risk efter rådande marknadsförutsättningar och individuella investeringsbehov.

Nej, Strivo bedriver ingen egen investeringsrådgivning. I vårt distributionsnätverk finns det emellertid många duktiga rådgivare som vi kan hänvisa dig till. Kontakta oss för mer information.

Förmedlingen av våra placeringar sker via försäkringsförmedlare. Vi samarbetar med ett brett nätverk av försäkringsförmedlare över hela Sverige. Vänligen kontakta oss om du vill du komma i kontakt med en försäkringsförmedlare där du bor.

Indikativa värden på våra emitterade placeringar publiceras under Marknadskurser och uppdateras dagligen. Notera att kurserna är  indikativa och att det inte finns någon garanti att du ska kunna sälja till detta pris. Som depåkund hos  Strivo kan du också följa värdet på dina placeringar i inloggat läge.

Det är ett utbildningsinitiativ vars syfte är att öka förståelsen för finansiella placeringar och dess konstruktion och egenskaper. Med den kunskapen ökar dina möjligheter att fatta korrekta och väl avvägda investeringsbeslut.

Ett investeringssparkonto (ISK) är ett konto för förvaring av värdepapper som syftar till att underlätta handel med värdepapper och andra finansiella tillgångar genom förenklad skattehantering.

Ja, innehav kan flyttas fritt mellan ISK-depåer utan att bli föremål beskattning.

Ja. För att flytta innehav från en vanlig VP-depå till ett ISK måste dock samtliga tillgångar först avyttras i VP-depån. De likvida medlen flyttas sedan till ISK-depån där tillgångarna återköps till dess marknadsvärde. De tillgångar som vid flytten avyttrades i VP-depån blir föremål för beskattning för innevarande beskattningsår.

  • Kostnadsfri sparform (du betalar ingen avgift till Strivo).
  • Transaktioner inom ISK är skattefria.
  • Du slipper deklarera dina affärer.
  • Låg årlig schablonskatt.
  • Schablonskatten får kvittas mot förluster i inkomstslaget kapital.
  • Schablonskatt uttas även om värdet på tillgångarna sjunker.
  • Företag kan ej äga ISK, enbart privatpersoner.

Istället för att skatta och deklarera varje enskild värdepappersaffär, betalar man som innehavare av investeringssparkontot en schablonskatt som baseras på förväntad avkastning. Kapitalunderlaget beräknas årligen som en fjärdedel av summan för värdet av tillgångarna på investeringssparkontot vid ingången av varje kvartal, insättningar till kontot samt överföringar av finansiella instrument.  Schablonintäkten beräknas genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan per den 30 november föregående år. Den summan beskattas med 30 procent.

På investeringssparkonto (ISK) hos Strivo kan du förvara ett stort och brett urval av strukturerade placeringar, fonder och aktier samt kontanta medel. Se bilagan ”Godkända investeringstillgångar” för en aktuell lista på vilka tillgångar du kan förvara på Strivos investeringssparkonto.

Du kan öppna ett ISK här. Observera att du behöver du ha en rådgivare för att öppna ett investeringssparkonto hos Strivo. Om du inte har en rådgivare sedan tidigare är du välkommen att kontakta oss.

Om du har ett ISK hos Strivo kan du följa dina innehav genom att logga in på vår depåplattform.

Endast privatpersoner kan äga ISK, inte företag.

Klicka här för att öppna en värdepappersdepå eller ett investeringssparkonto (ISK).

Strukturinvest erbjuder depåförsäkring i samarbete med Idun Liv och Futur Pension.

  • Idun Livs depåförsäkring tecknas helt digitalt. Besök Idun Liv för mer information.
  • För att öppna en depåförsäkring hos Futur Pension behöver du fylla i depåhandlingar som du finner här.

I Fondlistan finner du de fonder som vi erbjuder våra kunder courtagefri handel i. Utöver dessa fonder finns det möjlighet att investera i ytterligare ett par tusen fonder med courtage. Kontakta oss eller din rådgivare för mer information.

Strivobloggen

Placeringar vi minns: Indexbevis Sverige MiniMax

Sedan starten och Strivos första emission för snart 15 år sedan har placeringar regelbundet givits ut med varierade funktioner och strukturer. Vissa typer av strukturerade placeringar har figurerat kontinuerligt i Strivos emissioner, medan andra mer sällan. I detta inlägg vill vi uppmärksamma en av de mer sällsynta placeringarna. Vi välkomnar Indexbevis Sverige MiniMax som återvänt i aktuell emission 2024:1.

Läs mer

Realobligationer – ett bortglömt diversifieringsverktyg?

Under de senaste årens marknadsklimat med stigande inflationssiffror har vi fått se hur båda tillgångsslagen aktier och obligationer, de vanligaste komponenterna i en diversifierad portfölj, har utvecklats svagt. I det här blogginlägget går vi igenom tillgångsslaget realobligationer och dess potential som ett diversifieringsverktyg mot högre inflation.

Läs mer