Kundskydd och säkerhet

Strivos kunder ska känna sig trygga och vår målsättning är att alltid sätta våra kunders önskemål i centrum och tillvarata dennes intressen. Värdepappersbolag har ett särskilt ansvar i frågan om kundskydd och säkerhet. Detta eftersom produkterna och tjänsterna ofta är komplexa och kan innebära risker som är svåra att förstå. 

På denna sida har vi samlat saker som kan vara bra att som kund till Strivo känna till. Du är också välkommen att kontakta oss för ytterligare information.

Strivo vidtar alla rimliga åtgärder för att åstadkomma bästa möjliga resultat för Strivos kunder i samband med utförande av order. Tillvägagångssätt för att uppnå detta beskrivs i "Riktlinjer för bästa utförande av order" som finns att ladda ner nedan. När en kund ber Strivo att ingå en transaktion för kundens räkning, samtycker kunden till att transaktionen utförs i enlighet med denna instruktion.

Då Strivo inte ”tar emot kunders medel på konto” (ett tillstånd från Finansinspektionen) omfattas bolaget inte av insättningsgarantin. I stället skyddas du som kund genom separationsrätten enligt ovan, vilket innebär ett större skydd, med obegränsat belopp, i händelse av Strivos eventuella konkurs.

Investerarskyddet är till för dig som sparar i fonder, aktier och andra finansiella instrument, till exempel strukturerade produkter. Investerarskyddet innebär att staten skyddar kunders värdepapper vid transaktioner eller när sådana förvaras i depå hos ett värdepappersbolag. Rätten till ersättning gäller även för medel som institutet mottagit från kunder med redovisningsskyldighet i samband med investeringstjänster, det vill säga sådana medel som inte får sammanblandas med institutets egna tillgångar. Som kund kan du få ersättning upp till 250 000 kronor per kund och institut. Läs mer om investerarskyddet på Riksgäldens hemsida.

Enligt Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden måste Strivo kategorisera sina kunder i kategorier med olika nivåer av kundskydd:

  • Icke-professionella kunder är kunder som utgörs av konsumenter och vissa företag. Icke-professionella kunder har det högsta kundskyddet.
  • Professionella kunder är kunder med tillstånd att verka på finansmarknaderna, kunder som utgörs av stora företag, stater och myndigheter med flera och andra investerare som yrkesmässigt arbetar med investeringar.
  • Jämbördiga motparter är professionella kunder, såsom vissa enheter inom banker, försäkringsbolag och fondbolag med flera.

Strivo har valt att kategorisera majoriteten av sina kunder som ”Icke-professionella”, vilket enligt lagen innebär den högsta skyddsnivån. Som depåkund finns möjlighet att ansöka om byte av kundkategori till ”Professionell”. Som ”Professionell” kund förloras det högre kundskyddet.

För att förhindra att vi som värdepappersbolag utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism är vi enligt lag skyldiga att ha god kännedom om våra kunder och om våra affärsrelationer. Vi måste förstå syftet med affärsrelationen och de transaktioner som genomförs.

Vi har också en skyldighet att kontinuerligt följa upp och säkerställa att den information som vi har om våra kunder är aktuell. Därför ber vi våra kunder att med jämna mellanrum svara på frågor. Uppgifterna kan inhämtas via brev, e-post eller formulär på hemsidan. Informationen behandlas givetvis helt konfidentiellt och omfattas av sekretess och dataskyddsförordningen.

I samband med att kund ingår avtal om diskretionär portföljförvaltning med Strivo skall en s.k. lämplighetsprövning genomföras. Syftet med lämplighetsprövningen är att säkerställa att tjänsten är lämplig för kunden utifrån dennes ekonomiska förutsättningar, kunskap om och erfarenhet av de finansiella instrument som ingår i tjänsten och förhindra att kunden investerar i en tjänst som inte är lämpligt för kunden.

Strivo är i vissa fall skyldigt att göra en s.k. passandebedömning innan genomförande av ett köpuppdrag åt kunden. Syftet med passandebedömning är att kontrollera att den placering kunden vill göra passar kunden utifrån dennes tidigare kunskap om och erfarenhet av det aktuella finansiella instrumentet och förhindra att kunden t ex köper mer riskfyllda instrument än vad den hade tänkt sig eller instrument som på annat sätt inte passar kunden. Det ligger därför i kundens intresse att ge Strivo fullständiga och sanningsenliga svar på de frågor som Strivo ställer. Om kunden inte lämnar de uppgifter som behövs för att Strivo ska kunna göra en passandebedömning, ska Strivo lämna information om att Strivo då inte heller kan avgöra om tjänsten eller produkten passar kunden.

Vid utförande och/eller vidarebefordran av order på kundens initiativ avseende sådana okomplicerade instrument som anges i 9 kap. 25 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden kommer Strivo regelmässigt inte bedöma om kunden har nödvändiga kunskaper eller erfarenheter för att bedöma om den aktuella tjänsten eller det finansiella instrumentet passar kunden. 

Strivo har tillstånd från Finansinspektionen att ”ta emot medel med redovisningsskyldighet”. Det innebär att Strivo håller samtliga kunders medel separerade från sina egna. Om det osannolika skulle hända att Strivo går i konkurs så är samtliga kunders tillgångar (värdepapper och likvida medel) separerade och skyddade och kan inte tas i anspråk av bolagets borgenärer oavsett depåtyp (värdepappersdepå, ISK eller försäkringsdepå). Om det är privatpersoner, företag eller försäkringsbolag som är ägare till depåernas underliggande tillgångar spelar inte heller någon roll. Den fordringsrättsliga princip som gäller är den s.k. ”separationsrätten”. Det finns ingen övre beloppsgräns utan kundens hela kapital är skyddat utan begränsningar genom separationsrätten.

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) är regler för hur finansiella institut i Europa ska arbeta med placeringar och placeringsrådgivning. Huvudsyftet med lagstiftningen är att öka transparensen på finansmarknaden och göra det lättare att jämföra investeringstjänster. Läs mer

Strivo är enligt lag skyldig att meddela dig som kund inom diskretionär förvaltning om värdet på din depå har fallit med 10 procent eller mer under innevarande kalenderår. Värdeförändringen beräknas utifrån depåvärdet per den 1 januari innevarande år och jämförs med det senaste marknadsvärdet för din depå. Beräkningen genomförs efter det att marknaden stängt dagen före ett eventuellt meddelande. Om du har fått ett meddelande om att ditt depåinnehav har minskat med 10 % under året så kommer du inte få fler meddelanden förrän innehavet går ner till 20 % och så vidare. Beräkningen nollställs efter varje kalenderår.

För värdepapper med hävstång, exempelvis Marknadswarranter eller Bull & Bear certifikat, meddelar Strivo dig som kund motsvarande värdeförändring för det specifika värdepappret. Vid investeringar i värdepapper med hävstång rekommenderas att man frekvent loggar in och bevakar värdeutvecklingen då dessa placeringstyper har en större värdeutveckling än underliggande marknadsexponering.

Mikrofon
Benchmark Live

En podd om investeringar.