Kundskydd och säkerhet

Strivos kunder ska känna sig trygga och vår målsättning är att alltid sätta våra kunders önskemål i centrum och tillvarata dennes intressen. Värdepappersbolag har ett har ett särskilt ansvar i frågan om kundskydd och säkerhet. Detta eftersom produkterna och tjänsterna ofta är komplexa och kan innebära risker som är svåra att förstå. 

På denna sida har vi samlat saker som kan vara bra att som kund till Strivo känna till. Du är också välkommen att kontakta oss för ytterligare information.

Investerarskyddet är till för dig som sparar i fonder, aktier och andra finansiella instrument, till exempel strukturerade produkter. Investerarskyddet innebär att staten skyddar kunders värdepapper vid transaktioner eller när sådana förvaras i depå hos ett värdepappersbolag. Rätten till ersättning gäller även för medel som institutet mottagit från kunder med redovisningsskyldighet i samband med investeringstjänster, det vill säga sådana medel som inte får sammanblandas med institutets egna tillgångar. Som kund kan du få ersättning upp till 250 000 kronor per kund och institut. Läs mer om investerarskyddet på Riksgäldens hemsida.

Strivo har tillstånd från Finansinspektionen att ”ta emot medel med redovisningsskyldighet”. Det innebär att Strivo håller samtliga kunders medel separerade från sina egna. Om det osannolika skulle hända att Strivo går i konkurs så är samtliga kunders tillgångar (värdepapper och likvida medel) separerade och skyddade och kan inte tas i anspråk av bolagets borgenärer oavsett depåtyp (värdepappersdepå, ISK eller försäkringsdepå). Om det är privatpersoner, företag eller försäkringsbolag som är ägare till depåernas underliggande tillgångar spelar inte heller någon roll. Den fordringsrättsliga princip som gäller är den s.k. ”separationsrätten”. Det finns ingen övre beloppsgräns utan kundens hela kapital är skyddat utan begränsningar genom separationsrätten.

Då Strivo inte ”tar emot kunders medel på konto” (ett tillstånd från Finansinspektionen) omfattas bolaget inte av insättningsgarantin. I stället skyddas du som kund genom separationsrätten enligt ovan, vilket innebär ett större skydd, med obegränsat belopp, i händelse av Strivos eventuella konkurs.

Strivo vidtar alla rimliga åtgäder för att åstadkomma bästa möjliga resultat för Strivos kunder i samband med utförande av order. Tillvägagångssätt för att uppnå detta beskrivs i "Riktlinjer för bästa utförande av order" som finns att ladda ner nedan. När en kund ber Strivo att ingå en transaktion för kundens räkning, samtycker kunden till att transaktionen utförs i enlighet med denna instruktion.

Enligt Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden måste Strivo kategorisera sina kunder i kategorier med olika nivåer av kundskydd:

  • Icke-professionella kunder är kunder som utgörs av konsumenter och vissa företag. Icke-professionella kunder har det högsta kundskyddet.
  • Professionella kunder är kunder med tillstånd att verka på finansmarknaderna, kunder som utgörs av stora företag, stater och myndigheter med flera och andra investerare som yrkesmässigt arbetar med investeringar.
  • Jämbördiga motparter är professionella kunder, såsom vissa enheter inom banker, försäkringsbolag och fondbolag med flera.

Strivo har valt att kategorisera majoriteten av sina kunder som ”Icke-professionella”, vilket enligt lagen innebär den högsta skyddsnivån. Som depåkund finns möjlighet att ansöka om byte av kundkategori till ”Professionell”. Som ”Professionell” kund förloras det högre kundskyddet.

MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive) är regler för hur finansiella institut i Europa ska arbeta med placeringar och placeringsrådgivning. Huvudsyftet med lagstiftningen är att öka transparensen på finansmarknaden och göra det lättare att jämföra investeringstjänster. Läs mer

Mikrofon
Benchmark Live

En podd om investeringar.