Intressekonflikter

Hantering

Bolaget ska vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera, förhindra och hantera intresse-konflikter som kan uppkomma mellan bolaget (inbegripet ledning, styrelse, ägare, personal eller någon närstående till dem) och en kund eller mellan kunder i samband med tillhandahållandet av tjänster, inklusive sådana som orsakas av ersättningar eller förmåner från någon annan än kunden, bolagets ersättningssystem eller andra incitamentsstrukturer.  

Bolaget har flera olika verksamhetsområden och samarbetar med andra bolag i samband med bl a konstruktion och distribution av strukturerade produkter. Det innebär att intressekonflikter även kan uppstå mellan kunder och bolaget/externa bolag.  

Vissa intressekonflikter kan kvarstå över längre tid och behöver då hanteras permanent och andra som inträder oväntat till följd av en enskild händelse (t ex en transaktion eller valet av en viss tjänsteleverantör) kan vanligtvis hanteras genom en engångsåtgärd.  

Intressekonflikter delas in i följande kategorier:  

  • Potentiella intressekonflikter – Rimligt förutsedda situationer där intressekonflikter kan uppstå på villkor av vissa omständigheter eller händelser, d.v.s. där en identifierad intressekonflikt ännu inte har skett. 
  • Faktiska intressekonflikter –Situationer där uppkomsten av intressekonflikter inte är villkorade av framtida omständigheter eller händelser. 

Intressekonflikter kan också delas in i dessa nivåer: 

  • Institutionella intressekonflikter – Intressekonflikter som uppstår med avseende på olika aktiviteter, kunder, roller, funktioner, affärsområden, juridiska personer eller enheter i bolaget eller med avseende på externa intressenter inklusive aktieägare. 
  • Individuella intressekonflikter – Intressekonflikter som uppstår när det gäller en anställds privata intresse eller med avseende på deras tidigare eller nuvarande personliga eller professionella relationer. Närmaste familjemedlemmars intresse ska inkluderas i granskningen av den anställdas privata intresse i den utsträckning som den anställde är medveten om intresset. 

Faktorer som kan innebära risk för intressekonflikter 

Faktorer som ska beaktas i samband med identifiering av uppkomna intressekonfliktsituationer:  

  • Ekonomiska intressen (aktieinnehav, andra äganderätter och medlemskap, finansiella innehav och andra ekonomiska intressen i företagskunder, immaterialrättigheter, lån som bolaget beviljat ett företag som ägs av personalen, medlemskap i ett organ eller en enhet med intressen som står i strid med bolaget m m). 
  • Personliga eller yrkesmässiga relationer med ägare till kvalificerade innehav i bolaget. 
  • Personliga eller yrkesmässiga relationer med personal som arbetar för bolaget eller de företag som omfattas av konsolidering under tillsyn (exempelvis familjerelationer). 
  • Andra anställningar och tidigare anställningar i nära förfluten tid. 
  • Personliga eller yrkesmässiga relationer med relevanta externa intressenter (samröre med betydande leverantörer, konsultföretag eller andra tjänsteleverantörer). 
  • Politiskt inflytande eller politiska relationer. 

Förutom ovanstående ska även bolaget ta hänsyn till om personal äger aktier direkt eller indirekt i ett konkurrerande bolag 

Identifierade intressekonflikter

Bolaget har identifierat ett antal intressekonflikter som skulle kunna medföra en väsentlig risk för att kundernas intressen kan påverkas negativt. Bolaget har dock beslutat om ett antal åtgärder som mitigerar risken för att en kund ska påverkas negativt.

Samtliga identifierade intressekonflikter och dess hantering har dokumenterats i ett separat register. 

Mikrofon
Benchmark Live

En podd om investeringar.