Strukturerade placeringar

Strukturerade placeringar är ett samlingsnamn för investeringslösningar som skapas av olika finansiella instrument, såsom obligationer och optioner. Konstruktionen erbjuder en hög grad av flexibilitet vilket innebär stora möjligheter att anpassa risk- och avkastningsprofil efter individuella behov. Gemensamt för Strivos placeringar är att de erbjuds helt utan tredjepartsersättningar. Rättvist och transparent.

Vad är strukturerade placeringar

Strukturerade placeringar är investeringslösningar som skapas av olika finansiella instrument, såsom obligationer och optioner. Konstruktionen erbjuder en hög grad av flexibilitet och ger därmed stora möjligheter att anpassa såväl marknadsexponering som avkastningspotential och risk efter rådande marknadsförutsättningar och individuella investeringsbehov.

Strukturerade placeringar är en naturlig del av en väldiversifierad portfölj. Ofta lämpar sig strukturerade placeringar väl när det gäller att ta del av exotiska, svårtillgängliga marknader där möjligheterna att investera direkt via aktier eller fonder är begränsade.

De vanligaste typerna av strukturerade placeringar är kapitalskyddade placeringar, indexbevis, autocalls, marknadswarranter och kreditbevis.

Kapitalskyddade placeringar består av en obligationsdel och en optionsdel. Obligationsdelen utgör kapitalskyddet i placeringen. Optionsdelen kan vara knuten till en eller flera underliggande tillgångar, såsom aktier eller råvaror. Om underliggande tillgångar utvecklas positivt under placeringens löptid utbetalas en avkastning som står i relation till denna uppgång. Om utvecklingen i underliggande tillgångar skulle vara negativ återbetalas det nominella beloppet.

Ett indexbevis liknar i grunden en kapitalskyddad placering, men saknar fullt kapitalskydd. Genom att ge upp en del av kapitalskyddet ger placeringen möjlighet till en högre exponering mot underliggande marknad och därmed en högre avkastningspotential. Indexbevis har normalt ett kursfallsskydd som innebär att investeraren är skyddad mot förluster om underliggande marknad faller ner till en viss nivå, men riskerar förluster vid större marknadsnedgångar.

Autocalls ger möjlighet till en löpande kupongutbetalning under löptiden. Utvecklingen i underliggande tillgångar observeras med en viss frekvens (vanligtvis årligen eller kvartalsvis) och om utvecklingen stämmer överens med vissa förutbestämda villkor, exempelvis att ingen tillgång har fallit under en viss nivå av sin startkurs, kan placeringen betala ut en kupong. Placeringen kan också förfalla i förtid. Liksom indexbevis har autocalls vanligtvis ett kursfallsskydd som delvis skyddar mot förluster vid negativ marknadsutveckling.

Marknadswarranter fungerar i grunden på samma sätt som en option. Placeringen ger en hög exponering i förhållande till investerat belopp, men har också en hög risk och vid negativ utveckling i underliggande marknad riskeras hela det investerade beloppet.

Kreditbevis baseras på CDS-index som är länkade till företagsobligationer. Vid en indexinvestering sprids risken mellan ett större antal obligationer än om man enbart investerar i en enstaka obligation. Indelningen i ett CDS-index baseras vanligen på referensentiteternas kreditbetyg och geografisk hemvist. Kreditbevis erbjuder möjlighet till en löpande kupongutbetalning under förutsättning att det inte har inträffat fler än ett på förhand givet antal kredithändelser i underliggande bolag.

Nyheter