Risker

På denna sida sammanfattar vi några av de mest framträdande riskfaktorerna som är associerade med strukturerade placeringar.

Viktigt om risker

Investeringar i strukturerade placeringar är förenade med ett antal riskfaktorer. Före en investering i en strukturerad placering bör investerare därför sätta sig in i placeringsvillkoren och tillhörande riskfaktorer. På denna sida sammanfattar vi några av de mest framträdande riskfaktorerna. För mer utförlig information om dessa och övriga riskfaktorer, vänligen se emittentens prospekt och slutliga villkor tillhörande respektive placering.

Kreditrisk

En strukturerad placering emitteras av en svensk eller utländsk bank vilken åtar sig att betala ut eventuell avkastning enligt placeringens villkor. Investeraren accepterar därmed risken att den emitterade banken skulle hamna på obestånd eller gå i konkurs och inte kunna fullfölja sina åtaganden gentemot investeraren. Om emittenten skulle hamna på obestånd riskerar  investeraren att förlora hela sin investering oavsett hur underliggande exponering har utvecklats. Emittentens kreditvärdighet kan förändras i såväl positiv som negativ riktning. Ett sätt att bedöma kreditrisken är utifrån det kreditbetyg som erhållits från oberoende värderingsinstitut såsom exempelvis Standard&Poor’s och Moody’s. Ett kreditbetyg ger en bild av företagets eller bankens långsiktiga förmåga att klara sina betalningsåtaganden. Det högsta betyg som kan erhållas är AAA och Aaa, medan CCC och Caa3 är lägst.

Likviditetsrisk

En strukturerad placering har en förutbestämd löptid. Under normala marknadsförhållanden finns det dock möjlighet att avyttra placeringen i förtid via en daglig andrahandsmarknad. Indikativa försäljningskurser publiceras dagligen på Strivos hemsida. Under onormala marknadsförhållanden kan andrahandsmarknaden vara mycket illikvid, dvs det är svårt eller omöjligt att sälja placeringen. Kurserna på andrahandsmarknaden kan bli såväl högre som lägre än det investerade beloppet. Prissättningen på andrahandsmarknaden bygger på vedertagna matematiska beräkningsmodeller och är bland annat beroende av återstående löptid, aktuellt ränteläge, underliggande marknadsutveckling och kursrörligheten (volatiliteten) i marknaden.

Exponeringsrisk

Marknadsutvecklingen för den underliggande exponeringen är avgörande för beräkningen av det slutliga resultatet i placeringen. Hur den underliggande exponeringen utvecklas är beroende av en mängd faktorer och innefattar komplexa risker vilka bland annat inkluderar aktiekursrisker, kreditrisker, ränterisker, råvaruprisrisker, volatilitetsrisker, valutakursrisker och/eller politiska risker. En investering i placeringen kan ge en annan avkastning än en direktinvestering i den underliggande exponeringen. För mer information om underliggande exponering hänvisas till utgivarens prospekt och slutliga villkor.  

Valutarisk

En strukturerad placering kan antingen vara valutaskyddad eller beroende av utvecklingen i en annan valuta i förhållande till den svenska kronan. Om placeringen inte är valutaskyddad kan växelkursutvecklingen påverka placeringens avkastning i såväl positiv som negativ riktning.

Ränterisk

Ränteförändringar under löptiden påverkar en strukturerad placerings ingående byggstenar vilket kan medföra att placeringens marknadskurs förändras, positivt eller negativt. Det kan också innebära att marknadskursen avviker från ett av investeraren förväntat värde baserat på utvecklingen i den underliggande tillgången.

Konstruktionsrisk och komplexitet

Avkastningen i strukturerade placeringar bestäms ofta av komplicerade samband som kan vara svåra att förstå och som i sin tur gör det svårt att jämföra placeringen med andra placeringsalternativ. Innan du investerar i en strukturerad placering bör du sätta dig in i hur den fungerar samt noga granska de risker som är förknippade med placeringen. Nödvändig information finns i Strivos informationsbroschyr, tillsammans med slutliga villkor och grundprospekt från emittenten.

Riskklassificering

I de fall Strivo tillhandahåller investeringstjänster, såsom utförande av kundorder, åligger det normalt Strivo att avgöra om tjänsten eller produkten är passande för investeraren. För att underlätta processen har Strivo delat in de placeringar vi erbjuder i olika grupper. Klassificeringen baseras på de finansiella instrumentets egenskaper, komplexitet samt risknivå. Innan du gör en investering är det viktigt att du förstår innebörden av denna produktgruppsklassificering.

Risknivå (SRI)

Från och med januari 2018 riskklassificeras samtliga av Strivos strukturerade placeringar utifrån den branschgemensamma riskindikatorn SRI (Summary Risk Indicator). Utgångspunkten för riskmåttet är en sjugradig skala (1-7) i vilken emittentens kreditrisk och placeringens marknadsrisk (i termer av volatilitet) beräknas och vägs samman. Det nya riskmåttet gäller för alla strukturerade placeringar i EU och är en del av PRIIPs-förordningens (Packaged Retail Insurance-based Investment Products) nya standard för produktinformation.

Passandebedömning

Innan du tecknar dig för placeringar hos Strivo kommer vi normalt att uppmana dig att genomgå en passandebedömning genom att svara på ett antal frågor om din kunskap och erfarenhet. Passandebedömningen har du rätt till enligt lag och frågorna finns integrerade i våra teckningsanmälningar och i vår depåansökan. En investering i en strukturerad placering är endast passande för investerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att själva bedöma riskerna hänförliga till investeringen och den är endast lämplig för investerare som dessutom har investeringsmål som stämmer överens med den aktuella placeringens exponering, löptid och andra egenskaper samt har den finansiella styrkan att bära de risker som är förenade med investeringen. Innan ett investeringsbeslut görs uppmanas potentiella investerare därför att konsultera sina egna professionella rådgivare i den omfattning de finner det nödvändigt och noggrant överväga investeringen mot bakgrund av investerarens egna förhållanden och risknivån i investeringen.