Historisk avkastning

Här finner du historisk avkastning för de publika strukturerade placeringar som Strivo tagit fram sedan starten 2009. Alla siffror i statistiken är framtagna med beaktande av samtliga kostnader och avgifter.

Strivos strukturerade placeringar – en översikt

Sedan Strivos första emission 2009 har totalt 907 publika placeringar gått till förfall. Dessa har genererat en genomsnittlig avkastning på 18,36 procent, och en effektiv årsavkastning på 6,30 procent, efter kostnader och avgifter. Siffrorna står sig väl i jämförelse med konventionella börsinvesteringar – särskilt imponerande med tanke på att den absoluta majoriteten av Strivos placeringar har inbyggda skydd på nedsidan vilket innebär en lägre risk än en traditionell investering på börsen. Det kan exempelvis handla om fullt kapitalskyddade produkter, eller också om väl tilltagna partiella så kallade kursfallsskydd.

Hur vi har räknat

I den här statistiken har vi valt att exkludera warranter, som är hävstångsinstrument med hög risk och hög avkastningspotential, då de riskerar att snedvrida statistiken och ge en missvisande bild. Warranter används normalt som en krydda i en portfölj av kunder som önskar höja risken på sitt sparande. Av de drygt 140 warranter som erbjudits publikt sedan starten 2009 finns det exempel på warranter som har givit avkastningar på över 2400 procent, samtidigt som andra warranter har blivit värdelösa. Drygt 52 procent av alla warranter har genererat en positiv avkastning.

Siffrorna som presenteras tar inte heller hänsyn till volym som tecknats i respektive placering. Vi har alltså inte beräknat den volymviktade avkastningen, utan sifforna som presenteras baseras på avkastningen för respektive placering och redovisar snittet för samtliga placeringar. Eventuella vinstsäkringar är inte heller inräknade i denna statistik, det vill säga försäljningar där investerare avyttrat placeringar innan förfallodagen för att säkra hem en positiv avkastning.

Avkastning per produkttyp

Den genomsnittliga avkastningen skiljer sig naturligtvis en hel del beroende på vilken typ av strukturerad placering man tittar på, och som alltid är risknivå en betydelsefull faktor. Av Strivos placeringar är Autocall den mest populära produkttypen med en historisk genomsnittliga årsavkastning på 8,34 procent för samtliga 494 autocallplaceringar som gjorts. Lägst avkastning uppvisar kapitalskyddade placeringar med en genomsnittlig årsavkastningen på 2,66 procent, som också är den produkttyp med lägst risk.

Andelar av utfall

Av de 907 publika placeringar som hittills har löpt till förfall har hela 745 (eller 82,14 procent) genererat en positiv avkastning. Endast 13,67 procent av placeringarna har genererat negativ avkastning. I många fall har dock förlusterna varit begränsade till förlorad överkurs, en kategori som står för drygt 6 procent av de totala utfallen. Slutligen utgörs 4,16 procent av sådana fall där investeraren fått hela det investerade kapitalet tillbaka, d.v.s. varken förlorat eller tjänat några pengar.

En av fördelarna med strukturerade placeringar med helt eller delvis skydd är just att de minskar risken att förlora pengar, samtidigt som investerarens möjlighet att tjäna pengar bibehålls. Statistiken bekräftar precis detta.

Kom ihåg att...

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i finansiella instrument kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Eftersom strukturerade placeringar kan vara komplicerade är det viktigt att sätta sig in i och förstå placeringarnas konstruktion. För varje placering som Strivo erbjuder finns det en avsedd målgrupp. Strivo är skyldig att säkerställa att de kunder som investerar i våra placeringar tillhör den tilltänkta målgruppen.

Senast uppdaterad 2023-03-24 

Strivo Academy

Lär dig mer om finansiella placeringar.