Portföljförvaltning

Strivo erbjuder ett antal aktivt förvaltade portföljer skräddarsydda för olika riskprofiler, med målet att uppnå bästa möjliga riskjusterade avkastning över tid.

Upptäck fördelarna med expertförvaltning hos Strivo

Strivo är specialister på aktiv förvaltning. Vi erbjuder ett antal olika aktivt förvaltade fondportföljer med olika avkastnings- och riskprofiler för att möta våra kunders skiftande investeringsbehov. Vårt team bevakar konstant marknaden, genomför strategiska anpassningar och säkerställer att ditt kapital är optimalt allokerat, med hänsyn till marknadens dynamiska natur.

Du som kund har möjlighet att överlåta investeringsbeslut till våra specialister som allokerar i enlighet med fastställt placeringsreglemente. Normalt består våra modellportföljer av aktie- och ränteexponering i form av fondandelar i aktie- respektive räntefonder. I placeringsreglementet för respektive modellportfölj finns ett spann som reglerar fördelningen mellan aktier och räntor, i ett normalläge men även en maximal respektive lägsta nivå. Ombalanseringar och omplaceringar grundas i vår aktuella marknadssyn på kort och lång sikt.

Som kund hos Strivo står din ekonomiska framgång i fokus. Vår ambition är framför allt att minimera risken för negativ utveckling i din portfölj och leverera så god avkastning som möjligt.

Vänligen notera att Strivos portföljförvaltning i dagsläget inte beaktar miljörelaterade och sociala hållbarhetsaspekter vid investeringsbeslut. Trots detta utgör en betydande del av investeringarna i våra fondportföljer värden som främjar hållbarhet.

Påbörja din resa mot ekonomisk tillväxt med oss redan idag!

Våra förvaltningstjänster

Portfölj Balanserad

Strivo Balanserad är en aktiv fondportfölj för dem som önskar försiktig marknadsexponering med potential för stabil och långsiktig tillväxt. Basen består av räntebärande och alternativa fonder. Aktiefonder kan utgöra upp till 70 procent, men detta utnyttjas sällan fullt ut.

Portfölj Offensiv

Strivo Offensiv är en aktiv fondportfölj som riktar sig till investerare eftersträvande högre potentiell avkastning med ökad risk. Beroende på marknadsläge fokuserar portföljen på aktie- och hedgefonder eller skiftar till kapitalbevarande alternativ, med upp till 100 procent aktieinnehav.

Portfölj Aggressiv

Strivo Aggressiv är en aktiv fondportfölj med fokus på maximal avkastning. Portföljen passar investerare som är villiga att ta en hög risk. Beroende på marknadsläge fokuserar portföljen på aktie- och hedgefonder, men kan också allokera till kapitalbevarande alternativ.

Förvaltningsprocessen

Förvaltningsprocessen som ligger till grund för vår portföljförvaltning kan delas in i tre huvudsakliga steg:

1.

I första steget fastställs portföljens kärnstruktur genom att bestämma den optimala exponeringen mot olika tillgångsslag. Målet är att skapa en stabil grund som överensstämmer med investerarens risktolerans och avkastningsmål.

2.

I detta steg justeras portföljen för aktuella marknadsmöjligheter, prioriterande särskilda regioner eller sektorer. Genom att göra dessa taktiska val optimeras den potentiella avkastningen inom den strategiska ramen.

3. 

I det tredje steget breddas portföljens räckvidd genom att integrera mer exotiska tillgångsslag, så som mix- och hedgefonder. Sådan exponering kompletterar aktie- räntefonder, bidrar till diversifiering, minskar volatilitet och stärker portföljens motståndskraft.

Ansvarig portföljförvaltare

Peter Eklöf är anställd på Strivo sedan 2023 och har dessförinnan varit på Svensk Värdepappersservice sedan 2015 som ansvarig för bolagets portföljförvaltning. Peter har mer än 30 års erfarenhet av finansbranschen, huvudsakligen som analytiker och förvaltare. Bland tidigare arbetsplatser finns Veckans Affärer, Swedbank, Skandiabanken och SEB. På SEB förvaltade Peter bland annat Special Clients-portföljen, en diskretionär portfölj med ett likaviktat benchmark (s.k. ”smart beta”) med framgång. I genomsnitt slog portföljen Stockholmsbörsen med drygt en halv procent per år under elva år.

Förvaltningsfilosofi

Med sex större börsnedgångar under sina år i branschen är Peter väl medveten om vikten av att undvika kraftiga nedgångar snarare än att försöka optimera avkastningen till varje pris. Många förvaltare söker alfa (överavkastning), men i längden anser Peter att det är viktigare att bevaka, och vid behov parera, beta (hur marknaderna går). Exempelvis finns det många bra Sverigefonder med duktiga förvaltare och i stället för att försöka konkurrera med dessa med en egen aktieportfölj använder Peter fonderna som byggstenar i en mer omfattande portfölj och koncentrerar sig på val av marknader i stället för val av aktier. Peters förvaltningsstil är i hög grad präglad av ”stilagnosticism”, vilket innebär att han inte begränsar sig till någon speciell förvaltningsmetodik. Tidigare har både teknisk analys och olika kvantitativa metoder visat sig vara användbara komplement till fundamental analys i förvaltningen.

Peter Eklöf

Peter Eklöf

Portföljförvaltare

Strivobloggen

Placeringar vi minns: OMX Express

Den 20 maj 2009 är en viktig dag i Strivos historia - Strivo lanserar sin första emission någonsin och därmed startar teckningsperioden för företagets absolut första placeringar. Denna dag utgör startskottet för en lång rad efterföljande emissioner med innovativa strukturerade placeringar där kunskap i kombination med kundens intresse ständigt legat i fokus.

Läs mer

Portföljförvaltningen investerar i försvar och säkerhet

Strivo erbjuder ett antal olika aktivt förvaltade fondportföljer med olika avkastnings- och riskprofiler för att möta våra kunders skiftande investeringsbehov. Vårt team bevakar konstant marknaden, genomför strategiska anpassningar och säkerställer att ditt kapital är optimalt allokerat, med hänsyn till marknadens dynamiska natur.

Läs mer