Strivo lanserar Trackercertifikat Globala Högutdelare

Idag utökas Strivos utbud av temabaserade Trackercertifikat med en unik placering som tar fasta på den pågående reverseringen av värderingsklyftan mellan värde- och tillväxtaktier.

Värderingsklyftan mellan värde- och tillväxtaktier har börjat reversera. Historien har visat att högutdelande värdeaktier fungerat väl som inflationsskydd. I tider av hög inflation har utdelningarna stått för mer än hälften av totalavkastningen på aktiemarknaden. I denna kontext är det rimligt att anta ett allt större fokus på utdelningar framgent, inte minst i ett läge då aktievärdering återigen har betydelse.

Trackercertifikat Globala Högutdelare ger exponering mot en unik värdestrategi som syftar till att identifiera bolag med hög och hållbar direktavkastning i kombination med starka kassaflöden och stabila marginaler. Modellen använder ett stort antal kvalitetsparametrar i kombination med utdelningsprognoser. Stor vikt läggs vid att undvika värdefällor såsom sänkta eller uteblivna utdelningar.

Ovanstående information skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Mer information finns i utgivarens (emittentens) prospekt och, i förekommande fall, slutliga villkor, som innehåller en komplett beskrivning av emittenten, de bindande villkoren för erbjudandet i dess helhet. Innan beslut tas om en investering uppmanas investerare att konsultera sin rådgivare samt ta del av den fullständiga informationen i prospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor, som finns tillgängligt på www.strivo.se. Att investera i finansiella instrument är förenat med ett antal riskfaktorer och innebär ett risktagande. Värdet och avkastningen på en investering kan såväl öka som minska och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Det är således inte säkert att investeraren får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.