109 Trackercertifikat Globala Högutdelare

 • Trackercertifikat
 • Globala Högutdelare
 • 7 år
Trackercertifikat mot högutdelande globala värdeaktier som följer utvecklingen i underliggande tillgång till en deltagandefaktor om 1:1, vilket innebär att certifikatet rör sig med lika stor procentuell förändring som den underliggande tillgången med beaktande av löpande avgifter, valuta och räntor.
 • Diskrepansen mellan värde- och tillväxtaktier är alltjämt kvar på extremnivåer.
 • Ger exponering attraktiva utdelningsaktierna globalt genom användning av ett stort antal kvalitetsparametrar i kombination med utdelningsprognoser.
 • Ekonomisk och geopolitisk osäkerhet i omvärlden dämpar riskaptiten och kan störa den globala handeln.

109 Trackercertifikat Globala Högutdelare

 • Emittent UBS AG, London Branch (S&P A+, Moody’s Aa3)
 • Underliggande Likaviktad korg bestående av 100 bolag
 • Notering Nasdaq First North
 • Löptid 7 år (möjlighet till ytterligare 7 år vid förlängning från emittent)
 • Kapitalskydd Nej
 • Ombalansering Kvartalsvis (1 mars, 1 juni, 1 september, 1 december)
 • Deltagandegrad 100 %
 • Valuta SEK
 • Förvaltningsavgift 0,6 % av cerifikatets värde per år
 • Prestationsavgift 15% av avkastningen överstigande HWM
 • Emittentarvode ca 0,4 % av certifikatets värde per år
 • Årlig höjning av HWM Max (nuvarande HWM; 106% av nuvarande NAV)
 • Tillgångsslag Aktier

Hur beräknas avkastningen?

Trackercertifikatet följer utvecklingen i underliggande tillgång till en deltagandefaktor om 1:1, vilket innebär att certifikatet rör sig med lika stor procentuell förändring som den underliggande tillgången. Detta gäller i såväl uppgång som nedgång. Om priset på underliggande tillgång går upp 2 procent kommer trackercertifikatet följaktligen också att gå upp med 2 procent. Observera att detta gäller exklusive avgift, räntor och eventuella valutakursrörelser. Trackercertfikat kan därför jämföras med en investering direkt i den underliggande tillgången.

Vad är risken i placeringen?

Placeringen är inte kapitalskyddad och hela det investerade beloppet kan därmed gå förlorat. Avkastning villkoras av att emittentbanken UBS AG, London Branch (S&P A+, Moody’s A1) inte hamnar på obestånd.

Risknivå

Riskindikatorn SRI (Summary Risk Indicator) är en sjugradig skala (1-7) och beräknas utifrån två underliggande mått: emittentens kreditrisk (CRM –Credit Risk Measure) och volatiliteten i underliggande marknad (MRM – Market Risk Measure).
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lägre risk Högre risk