Strivo lanserar Emission 2022:4

Idag lanserar Strivo årets fjärde emission innehållandes en bred palett av placeringar med olika teman och riskprofiler.

Efter en sju veckors lång nedgångssvit återhämtade sig börserna i både USA och Sverige förra veckan. Aktiemarknaden fick stöd av sjunkande marknadsräntor och minskad inflationsoro. Den amerikanska kärninflationen mätt i PCE kom i fredags in på förväntade 4,9 procent, vilket är den första inbromsningen som registrerats i år. Huruvida detta bara är tillfälligt brus, eller om det faktiskt är så att inflationen har toppat, är emellertid ännu för tidigt att säga.

Emission 2022:4 är framtagen med utgångspunkt i rådande marknadsläge och består av en bred palett av placeringar med olika teman och riskprofiler. För den som söker aktieexponering med fullt kapitalskydd kan 2673 Aktieobligation Nordiska Bolag vara ett alternativ. Placeringen ger exponering mot en korg av 10 stora nordiska bolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent.

Ett särskilt fokus har även lagts på placeringar med kreditexponering, där det denna gång finns tre alternativ.

Totalt lanseras 15 placeringar fördelade på tre case; Värdebolag, Alternativ Exponering samt Grundutbud.

Sista teckningsdag är den 1 juli 2022.

Ovanstående information skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Mer information finns i utgivarens (emittentens) prospekt och, i förekommande fall, slutliga villkor, som innehåller en komplett beskrivning av emittenten, de bindande villkoren för respektive placering och erbjudandet i dess helhet. Placeringarna erbjuds av Strivo AB. Innan beslut tas om en investering uppmanas investerare att konsultera sin rådgivare samt ta del av den fullständiga informationen i prospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Prospekt och slutliga villkor finns tillgängliga på www.strivo.se. Att investera i finansiella instrument är förenat med ett antal riskfaktorer och innebär ett risktagande. Värdet och avkastningen på en investering kan såväl öka som minska och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Det är således inte säkert att investeraren får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning och historiskt resultat är inte någon garanti för framtida avkastning och resultat.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.