2673 Aktieobligation Nordiska Bolag

 • Kapitalskyddat
 • Värdebolag
 • 6 år
Placeringen ger exponering mot en korg av 10 nordiska bolag genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. 100 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.
 • Placeringen är kapitalksyddad till 100 procent på ordinarie återbetalningsdag.
 • Återöppningen av samhället bidrar till en stärkt efterfrågan.
 • Återbetalningen är beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden.
 • Ekonomisk och geopolitisk osäkerhet i omvärlden dämpar riskaptiten och kan störa den globala handeln.

2673 Aktieobligation Nordiska Bolag

 • Emittent Morgan Stanley & Co. International plc (S&P A-, Moody A1)
 • Underliggande 10 aktier, likaviktad korg
 • Kapitalskydd 100 % av nominellt belopp på ordinarie återbetalningsdag
 • Genomsnittsdagar (start) 4 observationer första 3 månaderna
 • Genomsnittsdagar (slut) 13 observationer sista 12 månaderna
 • Deltagandegrad 100% indikativt, lägst 80%
 • Valuta SEK
 • Nominellt belopp 20 000 kr/värdepapper
 • Teckningskurs 18 850 kr/värdepapper
 • Courtage 600 kr/värdepapper
 • Investerat belopp 19 450 kr/värdepapper
 • Tillgångsslag Aktier

Hur beräknas avkastningen?

Placeringen följer utvecklingen i en likaviktad korg av 10 aktier genom en indikativ deltagandegrad om 100 procent. 100 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag. Utvecklingen i aktiekorgen beräknas med hjälp av genomsnittsberäkning. Startkursen bestäms som ett medelvärde av 4 observationer under de första 3 månaderna av löptiden och slutkursen av 13 månadsvisa observationer under de sista 12 månaderna av löptiden. Placeringen återbetalar 100 procent av nominellt belopp samt en avkastning beräknad som nominellt belopp multiplicerat med korgutvecklingen och deltagandegraden. Vid negativ korgutveckling återbetalas 100 procent av nominellt belopp.

Vad är risken i placeringen?

100% av nominellt belopp är skyddat på slutdagen. Avkastning och kapitalskydd villkoras av att emittentbanken Morgan Stanley & Co. International plc (S&P A-, Moody A1) inte hamnar på obestånd.

Risknivå

Riskindikatorn SRI (Summary Risk Indicator) är en sjugradig skala (1-7) och beräknas utifrån två underliggande mått: emittentens kreditrisk (CRM –Credit Risk Measure) och volatiliteten i underliggande marknad (MRM – Market Risk Measure).
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lägre risk Högre risk