Trackercertifikat: Så utformas nya trackers

Strivo erbjuder ett brett utbud av tillgångar, inklusive trackercertifikat, även kända som trackers. Trackers gör det möjligt för investerare att enkelt och kostnadseffektivt exponeras mot specifika marknader eller tillgångar utan att behöva äga dem direkt. När Strivo utformar och lanserar en ny tracker sker processen i flera steg. I följande inlägg får du en översiktlig bild över hur en sådan process kan gå till.

Vid framtagning av en ny tracker identifierar vi inledningsvis en attraktiv tillgång eller marknad som vi tror kan vara intressant för investerare att exponeras mot. Därefter handplockas bolag utifrån en sofistikerad multifaktormodell anpassad för den specifika exponeringen. Syftet är att identifiera bolag med hög utvecklingspotential. Ett ramverk för kriterier, diversifiering och ombalansering fastställs för att spegla utvecklingen av den specifika tillgången eller marknaden som certifikatet ska följa. Därefter behöver vi säkerställa att vi har den tekniska infrastrukturen som krävs för att hantera samt spåra tillgångens värde, och nödvändiga godkännanden från regulatoriska myndigheter erhålls. Avslutningsvis utformas certifikatet i samverkan med en emittentbank och trackern lanseras på börsen där den blir tillgänglig för handel.

Efter lanseringen kan trackern köpas och säljas till aktuellt marknadsvärde när som helst under löptiden. Om investeraren innehar trackern vid löptidens slut, löses certifikatet in automatiskt till dess aktuella marknadsvärde. Under trackerns löptid sker dessutom kontinuerliga omplaceringar och uppdateringar av bolagen för att placeringen ska kunna följa underliggande tillgång 1:1 (ett-till-ett).

Strivos mål vid lansering av nya trackers är att erbjuda ett attraktivt, kostnadseffektivt och lättförståeligt investeringsalternativ som fyller ett behov på marknaden. Placeringen fungerar som ett bra diversifieringsinstrument med möjlighet att exponeras mot tillgångar som annars kan vara svåra att komma åt.

Informationen skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Investeringar i finansiella instrument är förknippat med risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Förvaltarkommentar portföljförvaltning juni

01 juli 2024

Under juni spretade de finansiella marknaderna ordentligt, speciellt börserna. Strivos diskretionära portföljer utvecklades marginellt sämre än sina jämförelseindex, med Balanserad, som steg 0,7 procent, Offensiv 0,6 procent samt Aggressiv 0,3 procent. Efter det första halvåret har den absoluta avkastningen varit bra med uppgångar på 6,8, 8,6 och 9,8 procent, vilket är något sämre än jämförelseindexen för Aggressiv, men bättre för de båda andra portföljerna.

Trackercertifikat: Vad är en tracker?

14 juni 2024

Trackercertifikat, även kända som trackers, är ett intressant alternativ för dig som vill skapa diversifiering i din portfölj. Dessa instrument erbjuder enkel och kostnadseffektiv exponering mot olika marknader och underliggande tillgångar.

Förvaltarkommentar portföljförvaltning maj

03 juni 2024

På det hela taget fortsatte finansmarknaderna att utvecklas förvånansvärt starkt i maj. Den här månaden har Strivos diskretionära portföljer inte riktigt utvecklats som sina jämförelseindex, huvudsakligen beroende på att portföljerna har legat en aning underviktade mot svenska aktier. Balanserad steg dock med 0,1 procent, Offensiv med 0,3 procent och Aggressiv med 0,3 procent. Under årets fem första månader har den absoluta avkastningen var god med 6,0 procent, 8,0 procent samt 9,5 procent, vilket är bättre än respektive jämförelseindex för Balanserad och Offensiv, men marginellt sämre för Aggressiv.