Trackercertifikat: Vad är en tracker?

Trackercertifikat, även kända som trackers, är ett intressant alternativ för dig som vill skapa diversifiering i din portfölj. Dessa instrument erbjuder enkel och kostnadseffektiv exponering mot olika marknader och underliggande tillgångar.

En tracker är ett finansiellt instrument som gör det möjligt att följa utvecklingen av en specifik underliggande tillgång, ett index eller en korg av tillgångar utan att äga dem direkt. Trackers saknar hävstång vilket innebär att produkten följer den underliggande tillgången linjärt. Om priset på den underliggande tillgången går upp med 5 procent kommer även trackern att gå upp med 5 procent, detsamma gäller vid eventuell nedgång. Trackers är således det närmaste man kan komma direkt handel i en underliggande tillgång utan att faktiskt köpa den.

Löptiden är ytterligare en faktor som utmärker sig hos trackers. I teorin är dess löptid evig, men i praktiken sätter man ofta ett specifikt slutdatum för respektive tracker. Vanligtvis kan trackern köpas och säljas när som helst under löptiden, men om tillgången innehas vid löptidens slut löses certifikatet in till aktuellt marknadsvärde. Trackers har över lag en hög likviditet, vilket innebär att de enkelt köps och säljs under löptidens gång. Som investerare bör du ändå vara medveten om eventuell löptid för att säkerställa att den passar din investeringshorisont och dina mål.

Som alltid med investeringar tillkommer olika typer av risker. Vid handel med trackers utgörs dessa risker av marknadsrisk och emittentrisk. Marknadsrisken innebär att värdet på certifikatet kan sjunka om den underliggande tillgången minskar i värde, medan emittentrisken innebär risken att utgivaren av certifikatet inte kan fullgöra sina finansiella förpliktelser. Dessa risker kan i sin tur leda till att du förlorar hela eller delar av det investerade kapitalet.

Trackers utgör ett bra komplement i investeringsportföljen och ger dig möjlighet att få exponering mot tillgångar som annars kan vara svåra att komma åt. Det kan även vara en kostnadseffektiv investering eftersom trackers generellt har lägre avgifter än aktivt förvaltade tillgångar. Kostnaderna och avgifterna består vanligtvis av en årlig avgift för förvaltning samt transaktionsavgifter vid köp och försäljning.

En tracker är sammanfattningsvis en enkel produkt och passar investerare som söker ett transparent diversifieringsinstrument utan komplexiteten av att äga underliggande tillgångar direkt.

Informationen skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Investeringar i finansiella instrument är förknippat med risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Förvaltarkommentar portföljförvaltning juni

01 juli 2024

Under juni spretade de finansiella marknaderna ordentligt, speciellt börserna. Strivos diskretionära portföljer utvecklades marginellt sämre än sina jämförelseindex, med Balanserad, som steg 0,7 procent, Offensiv 0,6 procent samt Aggressiv 0,3 procent. Efter det första halvåret har den absoluta avkastningen varit bra med uppgångar på 6,8, 8,6 och 9,8 procent, vilket är något sämre än jämförelseindexen för Aggressiv, men bättre för de båda andra portföljerna.

Trackercertifikat: Så utformas nya trackers

28 juni 2024

Strivo erbjuder ett brett utbud av tillgångar, inklusive trackercertifikat, även kända som trackers. Trackers gör det möjligt för investerare att enkelt och kostnadseffektivt exponeras mot specifika marknader eller tillgångar utan att behöva äga dem direkt. När Strivo utformar och lanserar en ny tracker sker processen i flera steg. I följande inlägg får du en översiktlig bild över hur en sådan process kan gå till.

Förvaltarkommentar portföljförvaltning maj

03 juni 2024

På det hela taget fortsatte finansmarknaderna att utvecklas förvånansvärt starkt i maj. Den här månaden har Strivos diskretionära portföljer inte riktigt utvecklats som sina jämförelseindex, huvudsakligen beroende på att portföljerna har legat en aning underviktade mot svenska aktier. Balanserad steg dock med 0,1 procent, Offensiv med 0,3 procent och Aggressiv med 0,3 procent. Under årets fem första månader har den absoluta avkastningen var god med 6,0 procent, 8,0 procent samt 9,5 procent, vilket är bättre än respektive jämförelseindex för Balanserad och Offensiv, men marginellt sämre för Aggressiv.