Placeringar vi minns: Råvaruobligation Guld

Strivo har sedan starten för 15 år sedan haft ambitionen att skapa alternativa investeringslösningar som ger våra kunder möjlighet att ta del av intressanta exponeringar och avkastningsmöjligheter som annars kan vara svåra att komma åt. Det har resulterat i att en stor variation av placeringar givits ut genom åren. Det är dock först när hela eller större delar av placeringarnas löptid har passerat som en faktisk utvärdering av dess timing och struktur kan bedömas. I denna bloggserie vänder vi blicken tillbaka och lyfter fram tidigare utgivna placeringar för att reflektera över deras faktiska utfall. Denna gång handlar det om en placering med exponering mot råvarumarknaden, nämligen 2115 Råvaruobligation Guld.

2115 Råvaruobligation Guld togs fram under tidig höst 2019. En period som på grund av geopolitiska konflikter, teknologiska framsteg och ekonomiska policyförändringar präglades av osäkerhet och utmaningar inom både världspolitiken och världshandeln.

Olof Gustafsson, chef för struktureringen på Strivo, berättar om bakgrunden till att placeringen togs fram:

”Historiskt sett har efterfrågan på råvaror ökat under osäkra tider när förtroendet för pengar är lågt och inflationsförväntningarna höga. Investeringsbara råvaror, såsom guld, har dessutom uppvisat en relativt låg korrelation med andra tillgångsslag.”

Utifrån dessa förutsättningar konstruerades placeringen med exponering mot guldfonden, SPDR Gold Shares. Placeringen är 90 procent kapitalskyddad och har en deltagandegrad om 100 procent. Underliggande fond är en amerikansk börshandlad fond som avser att återspegla priset på fysiskt guld, minus förvaltningsavgifter. Placeringen är inte valutaskyddad och avkastningen påverkas därmed av växelkursutvecklingen i USDSEK, där en förstärkning av USD gentemot SEK kommer att gynna placeringens avkastning och vice versa.

Olof Gustafsson berättar vidare om tankarna bakom placeringens struktur:

”Vi ville utforma en placering som i osäkra tider kunde skapa mervärde för våra kunder och bidra till en ökad diversifiering i deras investeringsportfölj. Tack vare kapitalskyddet får investeraren möjlighet att ta del av utvecklingen i guldmarknaden till en låg risk.”

Nedan illustreras utvecklingen i underliggande guldfond under placeringens löptid hittills, från startdag 22 november 2019, fram till och med 31 maj 2024.

Under placeringens löptid har guldpriset fluktuerat påtagligt, dock med succesiv tillväxt. Särskilt nämnvärd är den senaste tidens uppgång. Under 2023 började guldpriset klättra stadigt, en rörelse som fortsatte även in i 2024. Totalt under placeringens löptid har guldpriset stigit omkring 60 procent. Likaså har värdet på den underliggande guldfonden, SPDR Gold Shares ökat och därmed den potentiella avkastningen för investerarna.

Med en deltagandegrad om 100 procent kan investerarna dra full nytta av den positiva prisutvecklingen på guld. Per den 31 maj har placeringen ett indikativt marknadsvärde om 146 procent av nominellt belopp och ett teoretiskt slutvärde om 154 procent. Att den amerikanska dollarn har stärkts med ungefär 11 procent mot den svenska kronan sedan 2019 gynnar också placeringens avkastning. Det slutliga återbetalningsbeloppet fastställs först efter den 22 november, men sannolikt kommer de kunder som investerade i placeringen 2019 ha gjort en god affär.

Denna placering illustrerar hur investering i råvaror kan fungera som en skyddande tillgång i tider av finansiell osäkerhet och bekräftar Strivos initiala timing i denna struktur.


Läs mer om placeringen och dess utveckling här.

 

Trackercertifikat: Vad är en tracker?

14 juni 2024

Trackercertifikat, även kända som trackers, är ett intressant alternativ för dig som vill skapa diversifiering i din portfölj. Dessa instrument erbjuder enkel och kostnadseffektiv exponering mot olika marknader och underliggande tillgångar.

Förvaltarkommentar portföljförvaltning maj

03 juni 2024

På det hela taget fortsatte finansmarknaderna att utvecklas förvånansvärt starkt i maj. Den här månaden har Strivos diskretionära portföljer inte riktigt utvecklats som sina jämförelseindex, huvudsakligen beroende på att portföljerna har legat en aning underviktade mot svenska aktier. Balanserad steg dock med 0,1 procent, Offensiv med 0,3 procent och Aggressiv med 0,3 procent. Under årets fem första månader har den absoluta avkastningen var god med 6,0 procent, 8,0 procent samt 9,5 procent, vilket är bättre än respektive jämförelseindex för Balanserad och Offensiv, men marginellt sämre för Aggressiv.

Diskretionär förvaltning för trädabolag

28 maj 2024

Hur kan man hantera likviditet i ett trädabolag utan att riskera att vara för aktiv och därmed gå miste om de skattemässiga fördelar som gäller för bolag i träda? Ett alternativ är att placera kapitalet i ett diskretionärt mandat.