Kapitalskyddade placeringar med lång optimalstart

Tack vare snabbt stigande marknadsräntor har strukturerade placeringar med kapitalskydd åter hamnat i blickfånget. I höst erbjuder Strivo flera intressanta produkter inom kategorin, inte minst fondobligationer med hela ett års optimalstart.

Strivos fondobligationer kombinerar aktiefondens breda marknadsexponering med aktieobligationens kapitalskydd och utgör därmed ett attraktivt alternativ till direktinvesteringar i aktier eller fonder. Funktionen optimalstart erbjuder i sin tur investeraren möjlighet att köpa in sig i marknaden på den lägsta dagliga kursen under ett helt år – något som har varit särskilt uppskattat i dagens minst sagt turbulenta marknad.

För de flesta tillgångsslag har 2022 hittills varit ett väldigt utmanande år med negativ avkastning och hög volatilitet. Tack vare det stigande ränteläget finns dock nya möjligheter att konstruera kapitalskyddade produkter med helt andra villkor än vad som var möjligt för bara några månader sedan.

Fondobligationer med optimalstart är alltså ett exempel på detta. Enkelt uttryckt betyder optimalstarten att produktens startvärde bestäms som den lägsta dagliga stängningskursen under placeringens första år.

– Just nu är många kunder väldigt avvaktande till börsen och har plockat ut en hel del kapital. Man är helt enkelt osäker på hur man ska navigera marknaden och när man ska våga gå in och köpa aktier igen. Faktum är dock att all erfarenheten visar att det är väldigt svårt, för att inte säga omöjligt, att pricka in botten, säger Olof Gustafsson som är chef för strukturering och produktutveckling på Strivo.

Med ett års optimalstart kan Strivo nu erbjuda produkter där kunden köper in sig i marknaden på den lägsta dagliga kursen fram till och med hösten 2023. I Emission 2022:7 erbjuder Strivo bland annat 2741 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart. Placeringen har ett års optimalstart och ger exponering mot en korg av tre svenska småbolagsfonder.

Små företag har ofta bättre förutsättningar att växa snabbt än företag som befinner sig i en mer mogen fas. En av småbolagens främsta styrkor är att de är snabbrörliga med förmåga att anpassa sig efter skiftande förutsättningar och ta vara på nya affärsmöjligheter. Historiskt har aktieinvesteringar i småbolag genererat en högre avkastning än investeringar i stora etablerade företag. Under 2022 har emellertid de tillväxtorienterade småbolagsfonderna pressats hårt på grund av stigande marknadsräntor och avtagande riskaptit.

– Över tid har småbolag högre avkastningspotential men risken är också större. Därför blir det särskilt intressant att kombinera den typen av exponering i kapitalskyddade produkter, säger Olof Gustafsson.

2741 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart tecknas fram t.o.m. 4 november 2022.

Vad är kapitalskyddade placeringar?
Kapitalskyddade placeringar består av en obligationsdel och en optionsdel. Obligationen växer under löptiden till en på förhand bestämd ränta för att på slutdagen uppgå till det kapitalskyddade beloppet. Obligationen utgör därmed kapitalskyddet i placeringen. Optionsdelen utgör tillväxtmöjligheten i placeringen och kan vara knuten till en eller flera underliggande tillgångar, såsom aktier eller råvaror. Om underliggande tillgångar utvecklas positivt under placeringens löptid utbetalas en avkastning som står i relation till denna uppgång. Om utvecklingen i underliggande tillgångar skulle vara negativ återbetalas det nominella beloppet från obligationen.

Läs mer i Strivo Academy

Ovanstående information skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Att investera i finansiella instrument är förenat med risk. Värdet och avkastningen på en investering kan såväl öka som minska och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Det är således inte säkert att investeraren får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Placeringar vi minns: Indexbevis Sverige MiniMax

05 februari 2024

Sedan starten och Strivos första emission för snart 15 år sedan har placeringar regelbundet givits ut med varierade funktioner och strukturer. Vissa typer av strukturerade placeringar har figurerat kontinuerligt i Strivos emissioner, medan andra mer sällan. I detta inlägg vill vi uppmärksamma en av de mer sällsynta placeringarna. Vi välkomnar Indexbevis Sverige MiniMax som återvänt i aktuell emission 2024:1.

Realobligationer – ett bortglömt diversifieringsverktyg?

17 januari 2024

Under de senaste årens marknadsklimat med stigande inflationssiffror har vi fått se hur båda tillgångsslagen aktier och obligationer, de vanligaste komponenterna i en diversifierad portfölj, har utvecklats svagt. I det här blogginlägget går vi igenom tillgångsslaget realobligationer och dess potential som ett diversifieringsverktyg mot högre inflation.