2741 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart

 • Kapitalskyddat
 • Grundutbud
 • 6 år
Placeringen ger exponering mot en strategi på en fondkorg genom en indikativ deltagandegrad om 150 procent. 100 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten på ordinarie återbetalningsdag.
 • Indikativt 150 procent deltagandegrad mot underliggande strategi.
 • Små företag har ofta goda förutsättningar att växa snabbt.
 • Återbetalningen på slutadagen är beroende av att emittenten kan fullfölja sina åtaganden.
 • Ekonomisk och geopolitisk osäkerhet i omvärlden dämpar riskaptiten och kan störa den globala handeln.

2741 Fondobligation Sverige Småbolag Optimalstart

 • Emittent Credit Suisse AG (S&P A, Moody’s A2)
 • Underliggande Strategi på underliggande fondkorg
 • Kapitalskydd 100 % av nominellt belopp på ordinarie återbetalningsdag
 • Genomsnittsdagar 13 observationer sista 12 månaderna
 • Deltagandegrad 150% indikativt, lägst 110%
 • Valuta SEK
 • Löptid 6 år
 • Optimalstart Dagliga observationer första 52 veckorna av löptiden
 • Nominellt belopp 10 000 kr/värdepapper
 • Teckningskurs 10 425 kr/värdepapper
 • Courtage 300 kr/värdepapper
 • Investerat belopp 10 725 kr/värdepapper
 • Tillgångsslag Aktier

Hur beräknas avkastningen?

Placeringen följer utvecklingen i en likaviktad fondkorg och är 100% kapitalskyddad på slutdagen. Startkursen för strategin bestäms som den lägsta kursen vid dagliga observationer under de första 52 veckorna av löptiden. Utvecklingen i underliggande fondkorg beräknas som s.k. excess return, vilket innebär att avkastningen beräknas som korgens avkastning utöver 3 månaders Stibor. Strategin har en målvolatilitet om 18%. Det innebär att exponeringen mot fonden kontinuerligt justeras för att 20-dagarsvolatiliteten (risken) ska uppgå till 18%. Exponeringen kan som lägst uppgå till 0 % och som högst till 150%. Strategin har en s.k. syntetisk utdelning (avgift) om 2 procent, vilket innebär att 2 procent årligen dras av från fondutvecklingen. Placeringen följer utvecklingen i strategin genom en indikativ deltagandegrad om 150%. På slutdagen återbetalas nominellt belopp samt en avkastning beräknad som nominellt belopp multiplicerat med deltagandegraden och det största av utvecklingen i strategin och noll.

Vad är risken i placeringen?

100% av nominellt belopp är skyddat på slutdagen och placeringen tecknas till 104,25% av nominellt belopp, vilket innebär att en del av det investerade beloppet kan gå förlorat vid negativ utveckling. Avkastning och kapitalskydd villkoras av att emittentbanken Credit Suisse AG (S&P A, Moody’s A2) inte hamnar på obestånd.

Risknivå

Riskindikatorn SRI (Summary Risk Indicator) är en sjugradig skala (1-7) och beräknas utifrån två underliggande mått: emittentens kreditrisk (CRM –Credit Risk Measure) och volatiliteten i underliggande marknad (MRM – Market Risk Measure).
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lägre risk Högre risk