Uppdateringar i avtalsvillkor för ISK och depå

Strivo har gjort viktiga uppdateringar i våra avtalsvillkor för ISK och depå, i linje med branschstandarder. Ändringarna träder i kraft den 30 augusti 2023.

Uppdateringarna avser:

 • Avtal om ISK
 • Allmänna villkor för ISK
 • Förhandsinformation om ISK
 • Depåavtal
 • Allmänna bestämmelser för depå
 • Allmänna villkor för andel med finansiella instrument

Villkorsändringarna träder i kraft den 30 augusti 2023 och är harmoniserade med den etablerade branschpraxis som fastställts av Svensk Värdepappersmarknad, som bland annat innefattar:

 • språkliga förtydliganden
 • ändringar med anledning av förändringar i EU-förordningen om förbättrad värdepappersavveckling
 • ändringar avseende EU-direktivet om aktieägares rättigheter
 • förtydligande av kunden uppgiftsskyldighet och när Strivo är skyldig att lämna uppgift till annan om kunds förhållanden på grund av uppdrag relaterat till de Allmänna bestämmelserna för depå
 • Strivos rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan i särskilda fall har utvidgats till att omfatta bl.a. fall då kunden har lämnat felaktiga uppgifter i samband med att depån öppnades samt om Strivo inte har tillräcklig kundkännedom eller det finns misstanke om penningtvätt.

Utöver de ändringar som beskrivs ovan har det i villkoren införts en rätt för Strivo att under vissa omständigheter bestämma på vilken handelsplats och i vilken handelsvaluta som Kundens innehav i värdepapper ska hållas, förutsatt att kunden först har meddelats om detta.

Du hittar de uppdaterade dokumenten här. Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta vår kundsupport.

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.