UBS AG ersätter Credit Suisse som indexsponsor för volatilitetsindex

Med anledning av föreslagna förändringar i metodologin för beräkning och publicering av volatilitetsindex med Credit Suisse International (CSI) som indexsponsor, erbjuds investerare möjligheten att lämna synpunkter på framlagda ändringsförslag.

Den 12 juni 2023 meddelade UBS slutförandet av förvärvet av Credit Suisse. Credit Suisse Group AG slogs samman till UBS Group AG och den sammanslagna enheten har sedan dess fungerat som en konsoliderad bankgrupp. Credit Suisse International har blivit ett helägt indirekt dotterbolag till UBS Group AG. Efter förvärvet har beslutet tagits i samarbete med CSI och indexkommittén att genomföra ett ordnat avslut av CSI:s roll som administratör, vilket kommer att påverka indexen. Detta innebär i korthet att:

  • CSI lämnar över rollen som indexsponsor till UBS AG
  • Varje index kommer att få ett nytt namn i enlighet med ändringsförslagets bilaga
  • UBS AG utser MerQube att ersätta CSI som beräkningsagent och indexadministratör
  • MerQube kommer fortsättningsvis att beräkna och publicera nivån för respektive index
  • Credit Suisses indexregler för respektive index kommer att ersättas av MerQubes indexregler

Se länken nedan för mer information samt en komplett lista över de index som påverkas.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.

Aktuella villkor emission 2024:3

06 maj 2024

Emission 2024:3 tecknas till och med den 19 april. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.