UBS AG ersätter Credit Suisse som indexsponsor för volatilitetsindex

Med anledning av föreslagna förändringar i metodologin för beräkning och publicering av volatilitetsindex med Credit Suisse International (CSI) som indexsponsor, erbjöds investerare möjligheten att senast den 17 juni att lämna synpunkter på framlagda ändringsförslag. Detta datum har nu passerat och Credit Suisse kommunicerar därmed det fastställda beslutet.

Den 12 juni 2023 meddelade UBS slutförandet av förvärvet av Credit Suisse. Credit Suisse Group AG slogs samman till UBS Group AG och den sammanslagna enheten har sedan dess fungerat som en konsoliderad bankgrupp. Credit Suisse International har blivit ett helägt indirekt dotterbolag till UBS Group AG. Efter förvärvet har beslutet tagits i samarbete med CSI och indexkommittén att genomföra ett ordnat avslut av CSI:s roll som administratör, vilket kommer att påverka indexen. Detta innebär i korthet att:

  • CSI lämnar över rollen som indexsponsor till UBS AG
  • Varje index kommer att få ett nytt namn i enlighet med ändringsförslagets bilaga
  • UBS AG utser MerQube att ersätta CSI som beräkningsagent och indexadministratör
  • MerQube kommer fortsättningsvis att beräkna och publicera nivån för respektive index
  • Credit Suisses indexregler för respektive index kommer att ersättas av MerQubes indexregler

Förändringarna träder ikraft den 20 juni 2024.

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.