Strivo lanserar Trackercertifikat Globala Småbolag

Strivos utbud av temabaserade Trackercertifikat växer. Genom en unik flerfaktormodell syftar den nya placeringen till att identifiera högkvalitativa småbolag med stark tillväxtpotential.

Strivo lanserar Trackercertifikat Globala Småbolag

Små företag har ofta bättre förutsättningar att växa jämfört med företag som befinner sig i en mer mogen fas. En av småbolagens främsta styrkor är att de är snabbrörliga med förmåga att anpassa sig efter skiftande förutsättningar och ta vara på nya affärsmöjligheter. Även om de senaste årens oroliga makromiljö har pressat småbolagsaktier hårt, har utvecklingen samtidigt inneburit att värderingarna i många fall har kommit ner till historiskt attraktiva nivåer.

Trackercertifikat Globala Småbolag ger exponering mot en unik modell som syftar till att identifiera prisvärda småbolagsaktier med tillväxtpotential, stabila marginaler och förutsägbara kassaflöden. Kvalitetsparametrar kombineras med värdefaktorer och vinstrevideringsmomentum för att skapa en diversifierad och robust investeringsstrategi. Placeringen investerar globalt i småbolagsaktier på utvecklade marknader.

Ovanstående information skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Mer information finns i utgivarens (emittentens) prospekt och, i förekommande fall, slutliga villkor, som innehåller en komplett beskrivning av emittenten, de bindande villkoren för erbjudandet i dess helhet. Innan beslut tas om en investering uppmanas investerare att konsultera sin rådgivare samt ta del av den fullständiga informationen i prospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor, som finns tillgängligt på www.strivo.se. Att investera i finansiella instrument är förenat med ett antal riskfaktorer och innebär ett risktagande. Värdet och avkastningen på en investering kan såväl öka som minska och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Det är således inte säkert att investeraren får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Morgan Stanley uppdaterar dokumentationen

08 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar Morgan Stanley dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

UBS uppdaterar dokumentationen

07 december 2023

Med ett nytt tillägg till grundprospektet kompletterar UBS dokumentationen för samtliga sina placeringar i Strivos aktuella emission och aktivt handlade placeringar.

Aktuella villkor emission 2023:8

27 november 2023

Emission 2023:8 tecknas till och med den 14 december. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.