Strivo lanserar Emission 2024:5

Årets femte emission, vår sommaremission, innehåller totalt 13 placeringar och tecknas till den 6 september.

I vår sommaremission har vi, liksom tidigare år, samlat några av de mest populära placeringarna från vårens emissioner. Tack vare att ränteläget fortsatt är gynnsamt för kapitalskyddade placeringar utgör denna produkttyp en stor del av produktutbudet också i denna emission.
Utöver det innehåller emissionen indexbevis, autocalls, krediter samt warranter.

Sista teckningsdag är den 6 september 2024.

Informationen skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Investeringar i finansiella instrument är förknippat med risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.