Strivo lanserar Emission 2024:4

Årets fjärde emission innehåller såväl spännande nyheter som återkommande populära strukturer från tidigare emissioner.

Strukturerade placeringar kan konstrueras på många olika sätt vad gäller marknadsexponering, avkastningsmöjlighet och risk. Med investeraren i fokus skräddarsys Strivos placeringar i samråd med emittenten utefter rådande marknadsläge. I takt med att marknaden förändras, förändras också vårt produktutbud och yttre omständigheter kan skapa både utmaningar och möjligheter. Det högre ränteläget har på senare tid gett oss möjligheten att återigen erbjuda 100 procent kapitalskydd.

I denna emission återfinns totalt sju olika kapitalskyddade placeringar med olika marknadsexponering. Utöver det innehåller emissionen indexbevis, autocalls, krediter samt marknadscertifikat och warranter.

Sista teckningsdag är den 5 juli 2024.

Informationen skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Investeringar i finansiella instrument är förknippat med risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.