Strivo lanserar Emission 2024:3

Årets tredje emission innehåller såväl spännande nyheter som återkommande populära strukturer från tidigare emissioner.

Strukturerade placeringar kan konstrueras på många olika sätt vad gäller marknadsexponering, avkastningsmöjlighet och risk. Med investeraren i fokus skräddarsys Strivos placeringar i samråd med emittenten utefter rådande marknadsläge. I takt med att marknaden förändras, förändras också vårt produktutbud och yttre omständigheter kan skapa både utmaningar och möjligheter. Det högre ränteläget har på senare tid gett oss möjligheten att återigen erbjuda 100 procent kapitalskydd. I denna emission återfinns totalt sex olika kapitalskyddade placeringar med olika marknadsexponering. Utöver det innehåller emissionen indexbevis, autocalls, krediter samt marknadscertifikat och warranter.

Sista teckningsdag är den 31 maj 2024.

Informationen skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Investeringar i finansiella instrument är förknippat med risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.