Strivo lanserar Emission 2024:1

Årets första emission innehåller såväl spännande nyheter som återkommande populära placeringar från tidigare emissioner.

De senaste åren har präglats av hög inflation och höga räntor. Nu står räntesänkningar i fokus inför 2024. Marknaden förväntar sig att räntehöjningarna är avslutade för denna räntecykel och att de första räntesänkningarna är i sikte. Centralbankernas utmaning är nu att justera räntan i en takt där man inte riskerar att inflationen blossar upp igen, men inte heller att ekonomin går in i en djupare lågkonjunktur.

Med detta marknadsläge som utgångspunkt har vi tagit fram emission 2024:1 som innehåller placeringar med såväl hög som låg korrelation med aktiemarknaden.

Emissionen innehåller totalt 15 olika placeringar fördelade på casen Grundutbud och Alternativ Exponering. 

Sista teckningsdag är den 8 mars 2024.

Informationen skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Investeringar i finansiella instrument är förknippat med risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.