Strivo lanserar Emission 2023:5

Sommaremissionen, årets femte emission, är här innehållandes en mångsidig blandning av placeringar framtagna med utgångspunkt i tidigare uppskattade placeringar kombinerat med rådande marknadsläge.

Tvetydig räntepolitik och ihållande inflationssiffror gav avslutningen av det andra kvartalet en något avkylande effekt på en annars stark aktiemarknad. Börserna står avvaktande inför sommarhandeln som normalt sett kan innebära lägre volymer och således tendenser till högre volatilitet. Nu riktas fokus mot den svenska kronan, stundande rapportperiod och Strivos nya sommaremission.

Emission 2023:5 är framtagen med utgångspunkt i tidigare uppskattade placeringar under året, kombinerat med rådande marknadsläge. Fortsatt höga räntor innebär goda förutsättningar för såväl kapitalskydd som placeringar med kreditexponering. Därmed erbjuds en mångsidig blandning av placeringsalternativ, med såväl hög som låg korrelation med aktiemarknaden.

Emission 2023:5 innehåller totalt 14 placeringar och sista teckningsdag är den 8 september 2023.

Informationen skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Investeringar i finansiella instrument är förknippat med risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.