Strivo lanserar Emission 2023:1

Årets första emission är här innehållandes en bred palett av placeringar med olika teman och avkastningsprofiler.

Kapitalskyddade placeringar har under det senaste året seglat upp som en riktig kundfavorit. Produkttypens riskreducerande egenskaper har under en turbulent marknad utgjort ett attraktivt alternativ till direktinvesteringar i aktier eller fonder. Trots stigande kurser och ökad riskvilja under årets första månad är intresset för kapitalskyddade placeringar fortsatt mycket stort. I årets första emission erbjuder Strivo kapitalskyddade placeringar med flera intressanta exponeringar.

En spännande nyhet i emissionen är 2802 Aktieindexobligation Global Smart Allokering. Placeringen ger exponering mot en korg av fem välkända aktieindex världen över. Till skillnad från en vanlig tillgångskorg, där underliggande tillgångars portföljvikter är fastställda på förhand, bestäms allokeringen i den här placeringen först på slutdagen. Det aktieindex som har utvecklats bäst sedan startdagen erhåller en vikt på 65 procent. Resterande 35 procent tilldelas det aktieindex som har utvecklats näst bäst.

Emission 2023:1 innehåller totalt 16 olika placeringar fördelade på casen Grundutbud och Alternativ Exponering.

Sista teckningsdag är den 10 mars 2023.

Informationen skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Investeringar i finansiella instrument är förknippat med risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.