Strivo lanserar Emission 2022:9

Idag lanseras årets sista emission som innehåller några av höstens mest populära placeringar tillsammans med ett par intressanta nyheter.

November blev en stark börsmånad. Allra bäst gick det för tillväxtmarknaderna där MSCI Emerging Market Index steg med omkring 15 procent – starkt pådrivet av signaler från Kina att landet nu börjat lätta på sin strikta covid-politik.

En stark återhämtning av den kinesiska efterfrågan skulle vara fördelaktig inte bara för Kina utan även för landets grannar och handelspartners. I Emission 2022:9 erbjuder Strivo exponering mot Emerging Markets i form av en kapitalskyddad placering med lång optimalstart.

Totalt lanseras 11 placeringar fördelade på casen Grundutbud och Alternativ Exponering.

Sista teckningsdag är den 3 februari 2023.

Ovanstående information skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Mer information finns i utgivarens (emittentens) prospekt och, i förekommande fall, slutliga villkor, som innehåller en komplett beskrivning av emittenten, de bindande villkoren för respektive placering och erbjudandet i dess helhet. Placeringarna erbjuds av Strivo AB. Innan beslut tas om en investering uppmanas investerare att konsultera sin rådgivare samt ta del av den fullständiga informationen i prospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Prospekt och slutliga villkor finns tillgängliga på www.strivo.se. Att investera i finansiella instrument är förenat med ett antal riskfaktorer och innebär ett risktagande. Värdet och avkastningen på en investering kan såväl öka som minska och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Det är således inte säkert att investeraren får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Aktuella villkor emission 2024:4

01 juli 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.