Strivo lanserar Emission 2022:8

Årets åttonde emission är här innehållandes nio placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.

Hyfsade bolagsrapporter gav aktiemarknaden visst stöd i oktober, en månad som kom att bli något så ovanligt som en plusmånad 2022. Samtidigt pekar ledande indikatorer på ett allt sämre konjunkturläge framöver och det återstår att se hur mycket av detta som är inprisat i aktiekurserna.

Emission 2022:8 är framtagen med utgångspunkt i rådande marknadsläge. En stor andel av placeringarna baseras på alternativa tillgångsslag med en låg korrelation till aktiemarknaden.

Av de placeringarna med aktieexponering ligger fortsatt stort fokus på kapitalskydd och optimalstart. Funktionen optimalstart erbjuder möjligheten komma in i marknaden på den lägsta kursen under en given period, något som är särskilt fördelaktigt givet dagens turbulenta marknad.

Totalt lanseras nio placeringar fördelade på casen Grundutbud och Alternativ Exponering.

Sista teckningsdag är den 15 december 2022.

Ovanstående information skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Mer information finns i utgivarens (emittentens) prospekt och, i förekommande fall, slutliga villkor, som innehåller en komplett beskrivning av emittenten, de bindande villkoren för respektive placering och erbjudandet i dess helhet. Placeringarna erbjuds av Strivo AB. Innan beslut tas om en investering uppmanas investerare att konsultera sin rådgivare samt ta del av den fullständiga informationen i prospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Prospekt och slutliga villkor finns tillgängliga på www.strivo.se. Att investera i finansiella instrument är förenat med ett antal riskfaktorer och innebär ett risktagande. Värdet och avkastningen på en investering kan såväl öka som minska och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Det är således inte säkert att investeraren får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.