Strivo lanserar Emission 2022:6

Idag lanseras höstens första emission som även denna gång är präglad av det förändrade ränteläget.

Trots en viss återhämtning på aktiemarknaden under augustis första veckor har hökaktiga centralbanksbudskap återigen fått börserna på fall.

Strivos höstemission är som vanligt framtagen med utgångspunkt i rådande marknadsläge. Även om årets börsutveckling innebär historiskt attraktiva värderingar kan det i oroliga tider kännas tryggt med kapitalskydd. Nuvarande ränteläge skapar goda förutsättningar för såväl kapitalskydd som placeringar med kreditexponering, vilket återspeglas i Emission 2022:6.

Totalt lanseras 13 placeringar indelade i casen Grundutbud och Alternativ Exponering.

Sista teckningsdag är den 30 september 2022.

Ovanstående information skall inte uppfattas som ett erbjudande, uppmaning eller rekommendation att göra en investering. Skäliga ansträngningar har gjorts för att garantera riktigheten av informationen, men det kan aldrig uteslutas att den baserats på oreviderade eller icke verifierade siffror och källor. Mer information finns i utgivarens (emittentens) prospekt och, i förekommande fall, slutliga villkor, som innehåller en komplett beskrivning av emittenten, de bindande villkoren för respektive placering och erbjudandet i dess helhet. Placeringarna erbjuds av Strivo AB. Innan beslut tas om en investering uppmanas investerare att konsultera sin rådgivare samt ta del av den fullständiga informationen i prospektet och, i förekommande fall, slutliga villkor. Prospekt och slutliga villkor finns tillgängliga på www.strivo.se. Att investera i finansiella instrument är förenat med ett antal riskfaktorer och innebär ett risktagande. Värdet och avkastningen på en investering kan såväl öka som minska och hela eller delar av det investerade kapitalet kan gå förlorat. Det är således inte säkert att investeraren får tillbaka det investerade kapitalet. Historisk avkastning och historiskt resultat är inte någon garanti för framtida avkastning och resultat.

Aktuella villkor emission 2024:4

17 juni 2024

Emission 2024:4 tecknas till och med den 5 juli. Nedan finner du en uppdatering på hur de aktuella villkoren ser ut just nu.