Strivo lanserar Emission 2022:2

Årets andra emission är här.

Årets inledande månader har kantats av synnerligen volatila börser till följd av inflationsoro och ett kraftigt försämrat geopolitiskt säkerhetsläge. Ovissheten i marknaden har orsakat stora kursrörelser och värderingarna har kommit ner betydligt.

Även den svenska kronan har presterat svagt och tappat väsentligt mot framför allt den amerikanska dollarn. Trots att en svagare krona påverkar svenska konsumenter negativt och kan bidra till ökad inflation, finns positiva effekter i form av en ökad konkurrenskraft för svenska exportbolag.

Investerare bör förvänta sig en åtstramning av penningpolitiken och stigande räntor framgent, både i Europa och USA. Räntekänsligheten skiljer sig mellan olika sektorer. Banker lyfts exempelvis ofta fram som bolag vars värderingar kan påverkas positivt av stigande räntor. Detta beror på högre marginaler, i form av större skillnad mellan in- och utlåningsränta.

Emission 2022:2 består av casen Åtstramning, Alternativ exponering samt vårt Grundutbud. Totalt lanseras 15 placeringar.

Sista teckningsdag är den 22 april 2022.

Strivo lanserar Emission 2023:4

29 maj 2023

Årets fjärde emission är här innehållandes en bred palett av placeringar framtagna med utgångspunkt i rådande marknadsläge.