Credit Suisse adresserar svagheter i finansiell rapportering

Credit Suisse rapporterar om svagheter inom sin finansiella rapportering, vilket påverkar aktiekursen och kreditswappar. Banken arbetar på en åtgärdsplan för att förbättra riskhantering och kontroller.

Credit Suisse meddelade under tisdagen att man funnit "väsentliga svagheter" i sina interna kontroller för finansiell rapportering, vilket ledde till att aktiekursen sjönk kraftigt. Samtidigt har priset på bankens kreditswappar, så kallade CDS-kontrakt, nått nya rekordnivåer. CDS-kontrakt är finansiella instrument som används för att försäkra sig mot risken för betalningsinställelse.

Osäkerheten späs på ytterligare av rädsla för smitta från kollapsen av den amerikanska långivaren Silicon Valley Bank (SVB) och hur det kan påverka den europeiska banksektorn. Credit Suisses VD meddelade dock att bankens kreditexponering mot SVB inte är väsentlig.

Som ytterligare bakgrundsinformation tvingades Credit Suisse att skjuta upp publiceringen av sin årsrapport efter att ha fått frågor av US Securities and Exchange Commission rörande kassaflödesanalyser som går tillbaka till 2019. Trots detta påverkades inte bankens resultat för helåret 2022, där de rapporterade sin största årliga förlust sedan finanskrisen.

Enligt årsrapporten hade ledningen inte utformat och upprätthållit en effektiv riskbedömningsprocess för att identifiera och analysera risken för väsentliga felaktigheter i finansiella rapporter. Som svar på detta har Credit Suisses ledningsgrupp utvecklat en åtgärdsplan som syftar till att förstärka risk- och kontrollramverk och bygga vidare på den uppmärksamhet som redan ägnats åt dessa kontroller.

Information gällande Apex 2019

22 maj 2024

Apex 2019 (SE0012065506) med förfall den 17:e maj har nu publicerat NAV för återbetalning av det kapital som amorterats från Apikal Fastighetspartners låntagare tillsammans med ränta för perioden från 1 april 2024 fram till förfallodagen. 

Strivo fyller 15 år!

20 maj 2024

Idag för 15 år sedan lanserades Strivos allra första placering, OMX Express. Sedan dess har nya placeringar kontinuerligt lanserats, med en stor variation vad gäller konstruktion och marknadsexponering. Det är denna möjlighet till flexibilitet och variation som är styrkan i strukturerade placeringar – att kunna ta till vara på de möjligheter som marknaden erbjuder vid varje givet tillfälle.