Strivo lanserar placering 3000 Fondobligation Idea

Strivo fortsätter att utöka utbudet av strukturerade produkter. I årets första emission, 2024:1, uppnåddes en milstolpe i och med lanseringen av placering nummer 3 000.

 

3000 Fondobligation Idea är en kapitalskyddad placering som är exponerad mot en volatilitetsjusterad strategi på hedgefonden PriorNilsson Idea. Volatilitetsstrategin innebär att placeringens exponering mot underliggande fond kontinuerligt justeras för att volatiliteten (risken) ska uppgå till angiven målvolatilitet som i detta fall är 13 procent. Om volatiliteten överstiger målvolatiliteten minskas exponeringen mot fonden, och vice versa. Strategin syftar därmed till att ge investerare möjlighet till en större hävstång mot fonden i en positiv marknad när volatiliteten är låg, men reducerar exponeringen mot fonden i ett marknadsläge där volatiliteten är hög.

Placeringen har en indikativ deltagandegrad om 300 procent mot strategin och 100 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten, BNP Paribas.

Olof Gustafsson, chef för strukturering och produktutveckling på Strivo, förklarar resonemanget bakom placeringens struktur, "Den underliggande inflationen har under en tid signalerat en stadig återgång mot 2 procent - på båda sidor av Atlanten. Normaliseringen av inflationen och sänkta styrräntor är i grunden positivt för aktiemarknaden. Samtidigt svävar orosmoln över marknaden i en tid av låg global tillväxt och höga geopolitiska risker.”

Med bakgrund i aktuella marknadsförhållanden utformades produkten. Olof fortsätter: "Placeringen kombinerar en hög deltagandegrad mot aktiemarknaden med 100 procent kapitalskydd och är därmed anpassad för kunder som söker god tillväxtpotential på sitt investerade kapital, men till en begränsad risk.”

3000 Fondobligation Idea förväntas listas på Nasdaq Stockholm, med första handelsdag den 4 april 2024.

Läs mer om placeringen här.

Lansering av placering nummer 3 000

12 april 2024

Tillsammans med representanter från emittenten BNP Paribas, PriorNilsson samt distributörer besöker vi Nasdaq för att uppmärksamma Strivos 3000:e placering Fondobligation Idea, som vi tillsammans konstruerat och distribuerat.

Placeringar vi minns: Fondobligation Frontier Markets

02 april 2024

Sedan starten för 15 år sedan har Strivo givit ut över 3 000 placeringar.  Strukturerade placeringar kan konstrueras på många olika sätt vad gäller exempelvis marknadsexponering, avkastningsmöjlighet och risk. Med investeraren i fokus skräddarsys Strivos placeringar i samråd med emittenten utefter rådande marknadsläge. Hur träffsäker analysen var och hur placeringen faktiskt utvecklas vet vi dock först när hela eller en större del av placeringens löptid har passerat. Det blir därav intressant att emellanåt vända blicken bakåt och utvärdera tidigare utgivna strukturerade placeringar. I detta inlägg ska vi titta på 1818 Fondobligation Frontier Markets.

Förvaltarkommentar portföljförvaltning mars

02 april 2024

Enligt säsongsmönstret är mars den sämsta av de ”bra” månaderna, vilket kanske låter intetsägande, men historiskt har flera större nedgångar inletts just under månaden. I år har dock finansmarknaderna på det hela taget utvecklats mycket starkt och Strivos diskretionära portföljer har hängt med och gått marginellt bättre än jämförelseindexen.