Strivo lanserar placering 3000 Fondobligation Idea

Strivo fortsätter att utöka utbudet av strukturerade produkter. I årets första emission, 2024:1, uppnåddes en milstolpe i och med lanseringen av placering nummer 3 000.

 

3000 Fondobligation Idea är en kapitalskyddad placering som är exponerad mot en volatilitetsjusterad strategi på hedgefonden PriorNilsson Idea. Volatilitetsstrategin innebär att placeringens exponering mot underliggande fond kontinuerligt justeras för att volatiliteten (risken) ska uppgå till angiven målvolatilitet som i detta fall är 13 procent. Om volatiliteten överstiger målvolatiliteten minskas exponeringen mot fonden, och vice versa. Strategin syftar därmed till att ge investerare möjlighet till en större hävstång mot fonden i en positiv marknad när volatiliteten är låg, men reducerar exponeringen mot fonden i ett marknadsläge där volatiliteten är hög.

Placeringen har en indikativ deltagandegrad om 300 procent mot strategin och 100 procent av nominellt belopp är skyddat av emittenten, BNP Paribas.

Olof Gustafsson, chef för strukturering och produktutveckling på Strivo, förklarar resonemanget bakom placeringens struktur, "Den underliggande inflationen har under en tid signalerat en stadig återgång mot 2 procent - på båda sidor av Atlanten. Normaliseringen av inflationen och sänkta styrräntor är i grunden positivt för aktiemarknaden. Samtidigt svävar orosmoln över marknaden i en tid av låg global tillväxt och höga geopolitiska risker.”

Med bakgrund i aktuella marknadsförhållanden utformades produkten. Olof fortsätter: "Placeringen kombinerar en hög deltagandegrad mot aktiemarknaden med 100 procent kapitalskydd och är därmed anpassad för kunder som söker god tillväxtpotential på sitt investerade kapital, men till en begränsad risk.”

3000 Fondobligation Idea förväntas listas på Nasdaq Stockholm, med första handelsdag den 4 april 2024.

Läs mer om placeringen här.

Förvaltarkommentar portföljförvaltning juni

01 juli 2024

Under juni spretade de finansiella marknaderna ordentligt, speciellt börserna. Strivos diskretionära portföljer utvecklades marginellt sämre än sina jämförelseindex, med Balanserad, som steg 0,7 procent, Offensiv 0,6 procent samt Aggressiv 0,3 procent. Efter det första halvåret har den absoluta avkastningen varit bra med uppgångar på 6,8, 8,6 och 9,8 procent, vilket är något sämre än jämförelseindexen för Aggressiv, men bättre för de båda andra portföljerna.

Trackercertifikat: Så utformas nya trackers

28 juni 2024

Strivo erbjuder ett brett utbud av tillgångar, inklusive trackercertifikat, även kända som trackers. Trackers gör det möjligt för investerare att enkelt och kostnadseffektivt exponeras mot specifika marknader eller tillgångar utan att behöva äga dem direkt. När Strivo utformar och lanserar en ny tracker sker processen i flera steg. I följande inlägg får du en översiktlig bild över hur en sådan process kan gå till.

Trackercertifikat: Vad är en tracker?

14 juni 2024

Trackercertifikat, även kända som trackers, är ett intressant alternativ för dig som vill skapa diversifiering i din portfölj. Dessa instrument erbjuder enkel och kostnadseffektiv exponering mot olika marknader och underliggande tillgångar.