Realobligationer – ett bortglömt diversifieringsverktyg?

Under de senaste årens marknadsklimat med stigande inflationssiffror har vi fått se hur båda tillgångsslagen aktier och obligationer, de vanligaste komponenterna i en diversifierad portfölj, har utvecklats svagt. I det här blogginlägget går vi igenom tillgångsslaget realobligationer och dess potential som ett diversifieringsverktyg mot högre inflation.

Realobligationer, också kända som TIPS (Treasury Inflation Protected Securities), är en typ av obligationer som är utformade för att skydda investerare mot inflationens påverkan. De skiljer sig från konventionella obligationer genom att erbjuda en kompensation för inflationen. Kompensationen sker genom att det nominella beloppet justeras upp i takt med inflationen. Medan aktier och nominella obligationer generellt sett går svagt i marknadsklimat med stigande inflation, presterar realobligationer bra i dessa miljöer. Som ett resultat fyller realobligationerna en diversifieringslucka som existerar i den traditionella 60/40-portföljen. De flesta investerare och småsparare saknar tillgångar som presterar bra när inflationen överraskar positivt, undantaget råvaror vilka tenderar att utgöra endast en liten del av investerares samlade portföljer. Så beroende på rådande marknadsmiljö kan realobligationer hjälpa till att balansera portföljen mot både aktier och andra tillgångsklasser på ett sätt som få andra tillgångsklasser kan göra. Trots detta är det lite av en förbisedd tillgångsklass i Sverige, framför allt bland småsparare, medan de är mer populära på andra marknader.

Idag emitteras de flesta svenska realobligationer av svenska staten genom Riksgäldskontoret som en del av statens upplåning för att finansiera statsskulden. Med den svenska staten som låntagare innebär det att realobligationerna innehar låg kreditrisk. Även företags- och bostadsobligationer emitteras såsom realobligationer emellanåt. (Läs mer om kreditrisk här)

Likt övriga statsobligationer är realobligationers lägsta placeringsbelopp generellt höga, omkring 1 miljon kronor, vilket gör att fonder som placerar i realobligationer kan vara ett mer attraktivt alternativt för en småsparare. Ofta kallas dessa fonder för realräntefonder och finns i alternativ som investerar enbart i svenska realobligationer eller med mer global exponering.

Så hur har dessa realräntefonder presterat hitintills under pågående period med högre inflation? Grafen nedan illustrerar de senaste tre årens utveckling för två fondkorgar, den ena med svenska realräntefonder, och den andra med svenska obligationsfonder. I bakgrunden visar de grå stolparna den svenska inflationstakten mätt i tolv månaders förändring (YoY)

Som grafen visar har realräntefonder presterat bättre relativt vanliga obligationsfonder vars tillgångar inte kompenserar för den ökade inflationen. Det är således ingen dum idé att återigen lyfta blicken och se vad marknaden har att erbjuda. Strukturerade produkter kan exempelvis konstrueras för att delvis kompensera för inflationen och vissa ETF:er och fonder erbjuder huvudsakligen exponering mot realobligationer. Som den senaste perioden har påmint oss om, är det alltid viktigt att diversifiera sin portfölj för man vet aldrig vad som väntar runt hörnet!

Trackercertifikat: Vad är en tracker?

14 juni 2024

Trackercertifikat, även kända som trackers, är ett intressant alternativ för dig som vill skapa diversifiering i din portfölj. Dessa instrument erbjuder enkel och kostnadseffektiv exponering mot olika marknader och underliggande tillgångar.

Förvaltarkommentar portföljförvaltning maj

03 juni 2024

På det hela taget fortsatte finansmarknaderna att utvecklas förvånansvärt starkt i maj. Den här månaden har Strivos diskretionära portföljer inte riktigt utvecklats som sina jämförelseindex, huvudsakligen beroende på att portföljerna har legat en aning underviktade mot svenska aktier. Balanserad steg dock med 0,1 procent, Offensiv med 0,3 procent och Aggressiv med 0,3 procent. Under årets fem första månader har den absoluta avkastningen var god med 6,0 procent, 8,0 procent samt 9,5 procent, vilket är bättre än respektive jämförelseindex för Balanserad och Offensiv, men marginellt sämre för Aggressiv.

Placeringar vi minns: Råvaruobligation Guld

31 maj 2024

Strivo har sedan starten för 15 år sedan haft ambitionen att skapa alternativa investeringslösningar som ger våra kunder möjlighet att ta del av intressanta exponeringar och avkastningsmöjligheter som annars kan vara svåra att komma åt. Det har resulterat i att en stor variation av placeringar givits ut genom åren. Det är dock först när hela eller större delar av placeringarnas löptid har passerat som en faktisk utvärdering av dess timing och struktur kan bedömas. I denna bloggserie vänder vi blicken tillbaka och lyfter fram tidigare utgivna placeringar för att reflektera över deras faktiska utfall. Denna gång handlar det om en placering med exponering mot råvarumarknaden, nämligen 2115 Råvaruobligation Guld.