Placeringar vi minns: OMX Express

Den 20 maj 2009 är en viktig dag i Strivos historia - Strivo lanserar sin första emission någonsin och därmed startar teckningsperioden för företagets absolut första placeringar. Denna dag utgör startskottet för en lång rad efterföljande emissioner med innovativa strukturerade placeringar där kunskap i kombination med kundens intressen ständigt legat i fokus.

Olof Gustafsson, en av Strivos två medgrundare, berättade då om den nystartade verksamheten:

”Vi är specialiserade på utveckling och implementering av finansiella investeringslösningar. Med en marknadsnära verksamhet som tillgodoser och är lyhörd för marknadens skiftande behov arbetar vi för att skapa attraktiva kombinationer av avkastning och risk, med investerarens intressen i fokus. Vi har en genomgående hög kvalitetsnivå på såväl placeringar som service, med syfte att långsiktigt skapa en nytta som överträffar vad övriga aktörer på marknaden har att erbjuda.”

Med samma vision då som nu, 15 år och 135 publika emissioner senare, har Strivo kommit att bli en av de viktigare aktörerna på den svenska marknaden för strukturerade placeringar. En lång rad placeringar har givits ut och strax över 1 000 publika publiceringar har gått till förfall. Dessa har genererat en genomsnittlig avkastning på 19,26 procent, och en effektiv årsavkastning på 6,27 procent (efter kostnader och avgifter).

Denna statistik står sig väldigt väl i jämförelse med konventionella börsinvesteringar – särskilt imponerande med tanke på att den absoluta majoriteten av Strivos placeringar har inbyggda skydd på nedsidan vilket innebär en lägre risk än en traditionell investering på börsen.

Dagen till ära vill vi passa på att uppmärksamma en av placeringarna som var med från starten och ingick i Strivos första emission för 15 år sedan, nämligen OMX Express.

OMX Express hade exponering mot underliggande Sverigeindex, OMXS30 och erbjöd 150 procent av uppgången i OMXS30 över en fyraårsperiod, så länge inte placeringen återköptes av emittenten under de första 12 månaderna av löptiden. Ett återköp innebar att emittenten köper tillbaka placeringen till 110 procent efter 6 månader, alternativt till 120 procent efter 12 månader. Placeringen var dessutom skyddad på nedsidan till minus 30 procent från startdagen.

Placeringen konstruerades under en tid när Sverige befann sig i en svår lågkonjunktur och turbulensen på börsmarknaden var hög. Även om konjunkturssiffrorna visade att svensk ekonomi genomgick den svåraste perioden på många år, började tecken på stabilisering i den globala ekonomin inträda. Som investerare vill man vara med när det vänder och Strivos grundare Olof Gustafsson och Fredrik Langley såg en möjlighet till en sådan vändpunkt.

Så blev det också, OMXS30 indexet ökade med över 50 procent under placeringens möjliga löptid om 4 år. Emittenten återköpte dock placeringen redan efter 6 månader till 110 procent av nominellt belopp. De som valde att investera i placeringen fick således en väldigt fin utveckling på kort tid.

Trackercertifikat: Vad är en tracker?

14 juni 2024

Trackercertifikat, även kända som trackers, är ett intressant alternativ för dig som vill skapa diversifiering i din portfölj. Dessa instrument erbjuder enkel och kostnadseffektiv exponering mot olika marknader och underliggande tillgångar.

Förvaltarkommentar portföljförvaltning maj

03 juni 2024

På det hela taget fortsatte finansmarknaderna att utvecklas förvånansvärt starkt i maj. Den här månaden har Strivos diskretionära portföljer inte riktigt utvecklats som sina jämförelseindex, huvudsakligen beroende på att portföljerna har legat en aning underviktade mot svenska aktier. Balanserad steg dock med 0,1 procent, Offensiv med 0,3 procent och Aggressiv med 0,3 procent. Under årets fem första månader har den absoluta avkastningen var god med 6,0 procent, 8,0 procent samt 9,5 procent, vilket är bättre än respektive jämförelseindex för Balanserad och Offensiv, men marginellt sämre för Aggressiv.

Placeringar vi minns: Råvaruobligation Guld

31 maj 2024

Strivo har sedan starten för 15 år sedan haft ambitionen att skapa alternativa investeringslösningar som ger våra kunder möjlighet att ta del av intressanta exponeringar och avkastningsmöjligheter som annars kan vara svåra att komma åt. Det har resulterat i att en stor variation av placeringar givits ut genom åren. Det är dock först när hela eller större delar av placeringarnas löptid har passerat som en faktisk utvärdering av dess timing och struktur kan bedömas. I denna bloggserie vänder vi blicken tillbaka och lyfter fram tidigare utgivna placeringar för att reflektera över deras faktiska utfall. Denna gång handlar det om en placering med exponering mot råvarumarknaden, nämligen 2115 Råvaruobligation Guld.