Placeringar vi minns: Indexbevis Sverige MiniMax

Många strukturerade placeringar kan verka komplicerade till sin konstruktion, men komplexiteten fyller ingen funktion om placeringens struktur inte lyckas skapa något mervärde för investeraren. Med investeraren i fokus skräddarsys Strivos produkter i samråd med emittenten utefter rådande marknadsläge. Det blir därav intressant att löpande vända blicken bakåt och utvärdera tidigare utgivna strukturerade placeringar samt ställa dem i relation till vad exempelvis en direktinvestering i underliggande tillgång skulle ha givit under motsvarande tidsperiod. Sedan starten och Strivos första emission för snart 15 år sedan har placeringar regelbundet givits ut med varierade funktioner och strukturer. Vissa typer av strukturerade placeringar har figurerat kontinuerligt i Strivos emissioner, medan andra mer sällan. I detta inlägg vill vi uppmärksamma en av de mer sällsynta placeringarna. Vi välkomnar Indexbevis Sverige MiniMax som återvänt i aktuell emission 2024:1.

Strivo gav ut Indexbevis Sverige MiniMax första gången år 2011. Placeringen hade en löptid om 5 år och följde Stockholmsbörsens OMXS 30 Index med en deltagandegrad som fastställdes till 109 procent. Det unika med placeringens konstruktion är emellertid inte detta, utan att avkastningen beräknas som skillnaden mellan noterat högsta och lägsta värde vid månadsvisa observationer under löptiden, förutsatt att index på slutdagen stänger över sin startkurs. På så sätt kan man som investerare dra nytta av en stor prisrörlighet under löptiden, utan att vara bunden till start- och slutkurs.

 

 

Bilden  illustrerar ett exempel på placeringens struktur. Tack vare att placeringen är knuten till skillnaden mellan högsta och lägsta indexvärde ger placeringen här en avkastning som överstiger den faktiska indexutvecklingen.

Under placeringens löptid (startdag 11 mars 2011 - slutdag 11 mars 2016) gick underliggande index, OMXS 30, upp med 28,68 procent. Till en början föll index kraftigt i spåren av Greklandskrisen till en noterad lägsta nivå på 863 kronor, vilket motsvarar en nedgång på cirka 22 procent sedan start. Sannolikt var det ytterst få investerare som lyckades med konststycket att köpa vid bottennoteringen. Därefter fortsatte börsen upp och noterade en högsta nivå på 1700 kronor för att sedan falla tillbaka något. Av de fåtal investerare som köpte på botten var det med all sannolikhet ännu färre som lyckades sälja på toppen. Med hjälp av MiniMax-funktionen kan investeraren pricka in botten och toppen utan att behöva handla aktivt. Strivos placering Indexbevis Sverige MiniMax gav investerarna en återbetalning om 182,85 procent vilket onekligen var fördelaktigt om man ställer det i relation till att underliggande index under samma tidsperiod steg med 28,68 procent.

 

 

Olof Gustafsson, en av Strivos två grundare, var med och tog fram placeringen när det begav sig:

Vi vet alla att börsen under en period på fem år inte är statisk. Detta eftersom risk och avkastning inte är konstant. Under den amerikanska finanskrisen 2008 var vi nog många som insåg att börskurserna kan röra sig snabbt uppåt och nedåt på kort tid. Oavsett om man är en professionell portföljförvaltare med bästa tänkbara förutsättningar att handla och agera snabbt, eller en privatperson som handlar mer oregelbundet via sin internetbank, så är det i praktiken helt omöjligt att sälja på börsens högsta nivå, och köpa på den lägsta. Indexbevis Sverige MiniMax löste detta på ett effektivt sätt och erbjöd en form av aktiv förvaltning i ett passivt och bekvämt investeringsformat som gjorde att man som investerare inte behövde agera själv för att uppnå en optimal tajming.”

I denna ovissa tid med en volatil marknad, vikande inflation och förväntningar om fallande räntor kan MiniMax-funktionen vara intressant eftersom den eliminerar tajmingrisken. Tjusningen med funktionen är att det inte spelar någon roll i vilken ordning toppen respektive botten kommer eftersom avkastningen bestäms som skillnaden mellan högsta och lägsta nivå på index, noterad på månadsbasis under hela placeringens löptid. Det blir ingen skillnad i avkastning när under löptiden toppen respektive botten uppstår. Det enda som spelar roll, är att indexvärdet på slutdagen är lika med eller högre än indexvärdet på startdagen.

Med bakgrund i rådande marknadsläge har Strivo beslutat att ge ut 3015 Indexbevis Sverige MiniMax i årets första emission 2024:1. Placeringens struktur är uppbyggd på samma sätt som tidigare med undantag för vissa numeriska uppdateringar. Placeringen är likt tidigare exponerad mot OMXS 30 Index men har denna gång en indikativ deltagandegrad om 110 procent. Placeringen tecknas till 8 mars 2024. Läs mer här.

Trackercertifikat: Vad är en tracker?

14 juni 2024

Trackercertifikat, även kända som trackers, är ett intressant alternativ för dig som vill skapa diversifiering i din portfölj. Dessa instrument erbjuder enkel och kostnadseffektiv exponering mot olika marknader och underliggande tillgångar.

Förvaltarkommentar portföljförvaltning maj

03 juni 2024

På det hela taget fortsatte finansmarknaderna att utvecklas förvånansvärt starkt i maj. Den här månaden har Strivos diskretionära portföljer inte riktigt utvecklats som sina jämförelseindex, huvudsakligen beroende på att portföljerna har legat en aning underviktade mot svenska aktier. Balanserad steg dock med 0,1 procent, Offensiv med 0,3 procent och Aggressiv med 0,3 procent. Under årets fem första månader har den absoluta avkastningen var god med 6,0 procent, 8,0 procent samt 9,5 procent, vilket är bättre än respektive jämförelseindex för Balanserad och Offensiv, men marginellt sämre för Aggressiv.

Placeringar vi minns: Råvaruobligation Guld

31 maj 2024

Strivo har sedan starten för 15 år sedan haft ambitionen att skapa alternativa investeringslösningar som ger våra kunder möjlighet att ta del av intressanta exponeringar och avkastningsmöjligheter som annars kan vara svåra att komma åt. Det har resulterat i att en stor variation av placeringar givits ut genom åren. Det är dock först när hela eller större delar av placeringarnas löptid har passerat som en faktisk utvärdering av dess timing och struktur kan bedömas. I denna bloggserie vänder vi blicken tillbaka och lyfter fram tidigare utgivna placeringar för att reflektera över deras faktiska utfall. Denna gång handlar det om en placering med exponering mot råvarumarknaden, nämligen 2115 Råvaruobligation Guld.