Placeringar vi minns: Fondobligation Frontier Markets

Sedan starten för 15 år sedan har Strivo givit ut över 3 000 placeringar.  Strukturerade placeringar kan konstrueras på många olika sätt vad gäller exempelvis marknadsexponering, avkastningsmöjlighet och risk. Med investeraren i fokus skräddarsys Strivos placeringar i samråd med emittenten utefter rådande marknadsläge. Hur träffsäker analysen var och hur placeringen faktiskt utvecklas vet vi dock först när hela eller en större del av placeringens löptid har passerat. Det blir därav intressant att emellanåt vända blicken bakåt och utvärdera tidigare utgivna strukturerade placeringar. I detta inlägg ska vi titta på 1818 Fondobligation Frontier Markets.

1818 Fondobligation Frontier Markets är en 100 procent kapitalskyddad placering med 110 procent deltagandegrad mot en strategi på fonden HSBC Global Investment Funds - Frontier Markets, en aktivt förvaltad aktiefond med inriktning mot ”frontier markets”. Till sin konstruktion är detta en vanligt förekommande placering i Strivos produktutbud. Det som gör denna placering unik är marknadsexponeringen.

1818 Fondobligation Frontier Markets togs fram under försommaren 2018. Under denna period var den ekonomiska tillväxten visserligen god, men mörka moln hägrade. Eskalerande handelskonflikter, framför allt mellan USA och Kina, ledde till en ökad protektionism och minskad global handel. Detta drabbade inte minst tillväxtmarknaderna som samtidigt pressades av att se sina valutor försvagade mot dollarn till följd av den amerikanska centralbankens räntehöjningar.

Med detta utgångsläge vände vi blicken bortom de traditionella tillväxtmarknaderna till de marknader som benämns som ”frontier markets” eller gränsmarknader. Gränsmarknader är länder som är mindre utvecklade än de som vi normalt räknar som etablerade tillväxtmarknader och återfinns bland annat i Afrika, Mellanöstern, Östeuropa och Asien. Kännetecknande för dessa ekonomier är bl.a. en ung befolkning, en outvecklad aktiemarknad samt en relativt låg korrelation med andra aktiemarknader. Investeringar på dessa marknader är ofta förknippade med en högre risk på grund av faktorer som politisk instabilitet, lägre transparens, begränsad marknadsinfrastruktur och en sämre likviditet. Samtidigt kan de erbjuda hög tillväxtpotential eftersom de ofta är underutvecklade och kan stå inför en betydande framtida resa vad gäller industrialisering, urbanisering och ekonomisk tillväxt.

”I en period då såväl utvecklade marknader som tillväxtmarknader stod inför betydande utmaningar tyckte vi att det var intressant att utforska potentialen hos gränsmarknader. Utöver förhoppningen om en god tillväxt på ett par års sikt skulle en låg korrelation med andra marknader kunna bidra till en ökad diversifiering i kundernas portföljer. Vi visste dock att den här typen av marknader är volatila och att marknadsrörelserna kan överraska i såväl positiv som negativ riktning och valde därför att göra en kapitalskyddad placering som kunde erbjuda våra kunder att ta del av en potentiell uppsida, men samtidigt skydda dem från oönskade förluster”, säger Olof Gustafsson, chef för struktureringen på Strivo.

Dessa marknader kan erbjuda en hög tillväxtpotential eftersom de ofta är underutvecklade och kan stå inför en betydande framtida resa vad gäller industrialisering, urbanisering och ekonomisk tillväxt.

Placeringen startade 16 juli 2018 och efter knappt sex år närmar sig placeringen nu sin slutdag 15 juli 2024. Så här i efterhand kan konstateras att kapitalskyddet var överflödigt. Underliggande strategi har med undantag för några hack i kurvan haft en stark utveckling, inte minst under senare tid. När knappt fyra månader återstår av löptiden är utvecklingen i strategin ca 80 procent. Utöver det gynnas placeringen som inte är valutasäkrad av att dollarn under löptiden stärkt sig mot den svenska kronan med cirka 20 procent. Per den 27 mars har placeringen ett indikativt marknadsvärde om 199 procent av nominellt belopp och ett teoretiskt slutvärde om 207 procent. Vad det slutliga återbetalningsbeloppet fastställs till kommer vi veta först efter den 15 juli, men med stor sannolik kommer de kunder som investerade i placeringen 2018 ha gjort en mycket god affär. 

Vad kan vi då förvänta oss av gränsmarknaderna framöver? Anledningarna att investera på gränsmarknaderna är i stort sett desamma som tidigare, även om mycket hänt under de senaste åren.

Länderna samlar tillsammans nästan en miljard människor, med en stor andel unga i arbetsför ålder. Det, tillsammans med låga lönekostnader gör att många företag nu väljer att förlägga sin produktion på gränsmarknaderna och länderna blir alltmer en integrerad del av den globala handeln. I takt med det här börjar en konsumerande medelklass växa fram som bidrar till att hålla de ekonomiska hjulen i rullning. Samtidigt har sociala och ekonomiska reformer i flera av länderna skapat förutsättningar för en mer långsiktigt hållbar tillväxt.

Lansering av placering nummer 3 000

12 april 2024

Tillsammans med representanter från emittenten BNP Paribas, PriorNilsson samt distributörer besöker vi Nasdaq för att uppmärksamma Strivos 3000:e placering Fondobligation Idea, som vi tillsammans konstruerat och distribuerat.

Förvaltarkommentar portföljförvaltning mars

02 april 2024

Enligt säsongsmönstret är mars den sämsta av de ”bra” månaderna, vilket kanske låter intetsägande, men historiskt har flera större nedgångar inletts just under månaden. I år har dock finansmarknaderna på det hela taget utvecklats mycket starkt och Strivos diskretionära portföljer har hängt med och gått marginellt bättre än jämförelseindexen.

Buffertbarriären begränsar förlusterna vid negativ marknadsutveckling

28 mars 2024

Strukturerade placeringar kan konstrueras på många olika sätt vad gäller exempelvis marknadsexponering, avkastningsmöjlighet och risk. I detta blogginlägg ska vi titta närmare på en funktion som kan begränsa förlusterna vid negativ marknadsutveckling – buffertbarriären.