Makrokommentar november

Ett muterat virus tillsammans med en tilltagande inflationsoro skapade skrämselhicka på börsen i november.

Sedan den 26 november finns den nya virusvarianten ”B.1.1.529”, som först upptäcktes i Sydafrika, på Världshälsoorganisationen WHO:s lista över coronavirusvarianter av särskild betydelse. Fall av den nya varianten, som fått namnet Omikron, har konstaterats i en lång rad länder, däribland Sverige. Än så länge är det oklart i vilken utsträckning befintliga vaccin skyddar mot Omikron. Vissa tidiga indikationer pekar på att mutationen är mer smittsam men orsakar mildare symtom jämfört med tidigare varianter. Att virus ”muterar ner sig” vad det gäller hur svår sjukdom viruset leder till är något som observerats under flera tidigare pandemier och är något som forskare förutspått.

Marknaden lär följa utvecklingen noga. Även i det värsta tänkbara scenariot – att nuvarande vaccin inte skulle vara tillräckligt effektiva mot Omikron – verkar läkemedelsföretagen emellertid förvissade om att man kan ha nya, modifierade vaccin på plats redan inom några månader. Detta är en avgörande skillnad jämfört med det ursprungliga virusutbrottet våren 2020 då alla former av vaccin var någonting mycket avlägset.

I USA fick Jerome Powell i november mandatet att leda Federal Reserve (Fed) i ytterligare fyra år. Enligt nuvarande plan ska Fed minska de månadsvisa obligationsköpen från 120 miljarder dollar ner till noll i slutet av juni 2022. Ett flertal Fed-medlemmar, inklusive Powell själv, har pratat om att påskynda nedtrappningstakten.

Även om Omikron till viss del har ökat osäkerheten är det alltjämt mycket som talar för en snabbare åtstramning av penningpolitiken. Amerikanskt konsumentprisindexet (KPI) steg i oktober till 6,2 procent på årsbasis vilket är den högsta avläsningen på 31 år. Problemen med flaskhalsar i produktionsleden håller i sig. Dessutom har både Fed-chefen Jerome Powell och USA:s finansminister Janet Yellen nyligen tagit avstånd från termen ”övergående” i sina beskrivningar av inflationen.

De nya tongångarna tillsammans med förnyad virusoro bidrog till en skakig börs och volatilitetsindexet (VIX) nådde i slutet av november toppar som inte setts sedan i januari i år. Flera av världens börser vände ner och världsindex (MSCI World) backade under månaden med 2,5 procent. Investerare som har sökt sig till säkrare tillgångar har lett till pressade obligationsräntor och till en starkare amerikansk dollar.

Trackercertifikat: Vad är en tracker?

14 juni 2024

Trackercertifikat, även kända som trackers, är ett intressant alternativ för dig som vill skapa diversifiering i din portfölj. Dessa instrument erbjuder enkel och kostnadseffektiv exponering mot olika marknader och underliggande tillgångar.

Förvaltarkommentar portföljförvaltning maj

03 juni 2024

På det hela taget fortsatte finansmarknaderna att utvecklas förvånansvärt starkt i maj. Den här månaden har Strivos diskretionära portföljer inte riktigt utvecklats som sina jämförelseindex, huvudsakligen beroende på att portföljerna har legat en aning underviktade mot svenska aktier. Balanserad steg dock med 0,1 procent, Offensiv med 0,3 procent och Aggressiv med 0,3 procent. Under årets fem första månader har den absoluta avkastningen var god med 6,0 procent, 8,0 procent samt 9,5 procent, vilket är bättre än respektive jämförelseindex för Balanserad och Offensiv, men marginellt sämre för Aggressiv.

Placeringar vi minns: Råvaruobligation Guld

31 maj 2024

Strivo har sedan starten för 15 år sedan haft ambitionen att skapa alternativa investeringslösningar som ger våra kunder möjlighet att ta del av intressanta exponeringar och avkastningsmöjligheter som annars kan vara svåra att komma åt. Det har resulterat i att en stor variation av placeringar givits ut genom åren. Det är dock först när hela eller större delar av placeringarnas löptid har passerat som en faktisk utvärdering av dess timing och struktur kan bedömas. I denna bloggserie vänder vi blicken tillbaka och lyfter fram tidigare utgivna placeringar för att reflektera över deras faktiska utfall. Denna gång handlar det om en placering med exponering mot råvarumarknaden, nämligen 2115 Råvaruobligation Guld.