Makrokommentar december

December bjöd på en volatil aktiemarknad, lägre inflationssiffror än väntat samt ett uteblivet tomterally. Centralbankerna fortsätter att dra i handbromsen samtidigt som ränteprognoserna skruvas upp.

Den svenska inflationen enligt KPIF uppgick i november 9,5 procent mätt på årsbasis. Även om detta är en ökning från föregående månad (9,3 procent) var siffran alltjämt lägre än analytikerkårens genomsnittliga förväntan, som låg på 9,7 procent. På motsvarande sätt kom den amerikanska inflationen in lägre än väntat, 7,1 procent jämfört med förväntade 7,3 procent. Dessa siffor genererade stora svängningar åt båda håll och aktiemarknaderna har fortsatt vara volatila genom hela december.

Den amerikanska centralbanken Fed höjde som väntat räntan med 50 punkter till intervallet 4,25 – 4,50 procent vid sitt decembermöte. Centralbankschefen Jerome Powell kommunicerade tydligt att man kommer fortsätta hålla fokuset på att bekämpa inflationen tills jobbet är klart. Signalerna om att Fed kan komma att sänka takten ytterligare i februari togs emot med skepticism och prognoserna för räntetoppen skruvades upp till över 5 procent.

De svenska storbankerna skruvar upp sina prognoser gällande Riksbankens styrränta och förväntar sig nu en höjning på 50 baspunkter i februari. Det skulle innebära en svensk styrränta på 3 procent.

Stigande BNP-siffror från både USA och Europa för det tredje kvartalet tyder på en relativt motståndskraftig efterfrågan. Statistikskörden har på vissa håll föranlett en försiktig optimism om att ekonomin kanske trots allt kan mjuklanda – inte bara i USA utan också i Europa. Oavsett utfall kan vi inom kort förvänta oss faktiska, realekonomiska, effekter av räntehöjningarna.

Kina har under december fortsatt med sin återöppningskampanj vilket har bidragit till stigande aktiekurser runt om i regionen. Kontrasten till den tidigare så stenhårda nolltoleranspolicyn mot covid-19 kunde knappast varit större, i synnerhet i ljuset av de just nu skenande smittotalen i landet.

På tal om Kina har det under månaden kommit signaler om produktiva möten och återupptagna samarbeten mellan stormakterna Kina och USA, något som även detta bidrar till ökad optimism bland investerare.

Strax innan julhelgen justerade Bank of Japan oväntat ränteintervallet för den tioåriga statsobligationen från 0,25 till 0,50 vilket skapade viss oro på räntemarknaden.

Även om ”tomterallyt” uteblev finns förhoppningar om en starkare tillgångsmarknad framgent. I en nyligen publicerad rapport med titeln ”A bad year for the economy, a better year for markets” spår storbanken J.P. Morgan att 2023 kan komma att bli ett gynnsamt år för såväl aktier som obligationer. Man argumenterar för att en stor del av den makroekonomiska problematik vi nu står inför redan mer än väl är prissatt i marknaden och att värderingarna därför ser attraktiva ut. Störst potential menar man finns på tillväxtmarknaderna samt hos klimatrelaterade aktier. Som ytterligare stöd för sin tes lyfter man faktorer som fallande inflationssiffror, en normaliserad kinesisk ekonomi, samt argument som talar för en mild recession i den utvecklade världen.

Trackercertifikat: Vad är en tracker?

14 juni 2024

Trackercertifikat, även kända som trackers, är ett intressant alternativ för dig som vill skapa diversifiering i din portfölj. Dessa instrument erbjuder enkel och kostnadseffektiv exponering mot olika marknader och underliggande tillgångar.

Förvaltarkommentar portföljförvaltning maj

03 juni 2024

På det hela taget fortsatte finansmarknaderna att utvecklas förvånansvärt starkt i maj. Den här månaden har Strivos diskretionära portföljer inte riktigt utvecklats som sina jämförelseindex, huvudsakligen beroende på att portföljerna har legat en aning underviktade mot svenska aktier. Balanserad steg dock med 0,1 procent, Offensiv med 0,3 procent och Aggressiv med 0,3 procent. Under årets fem första månader har den absoluta avkastningen var god med 6,0 procent, 8,0 procent samt 9,5 procent, vilket är bättre än respektive jämförelseindex för Balanserad och Offensiv, men marginellt sämre för Aggressiv.

Placeringar vi minns: Råvaruobligation Guld

31 maj 2024

Strivo har sedan starten för 15 år sedan haft ambitionen att skapa alternativa investeringslösningar som ger våra kunder möjlighet att ta del av intressanta exponeringar och avkastningsmöjligheter som annars kan vara svåra att komma åt. Det har resulterat i att en stor variation av placeringar givits ut genom åren. Det är dock först när hela eller större delar av placeringarnas löptid har passerat som en faktisk utvärdering av dess timing och struktur kan bedömas. I denna bloggserie vänder vi blicken tillbaka och lyfter fram tidigare utgivna placeringar för att reflektera över deras faktiska utfall. Denna gång handlar det om en placering med exponering mot råvarumarknaden, nämligen 2115 Råvaruobligation Guld.