Makrokommentar augusti

Ekonomiska orosmoln tornar upp sig över Sverige, samtidigt som alarmerande tecken från Kina kastar en skugga över den globala ekonomiska scenen.

Augusti präglades av förnyad ekonomisk osäkerhet, såväl inom som utanför Sveriges gränser. På det globala planet bidrog oroande konjunktursignaler från Kina, särskilt från fastighetssektorn, till ökad marknadsvolatilitet. Därutöver gjorde stigande amerikanska långräntor det svårare att motivera höga aktievärderingar och ökar finansieringskostnaderna för företag och hushåll med lån. Mot denna bakgrund sjönk globala aktier under månaden, där MSCI All Country World Index minskade 2,8 procent.

I början av augusti justerade kreditvärderingsföretaget Fitch ned USA:s kreditstatus från AAA till AA+ på grund av bekymmer kring landets skuldsättning och politisk osäkerhet. Överraskande nog hade detta dock initialt en tämligen liten påverkan på de amerikanska statsobligationsräntorna, vilka i stället steg senare under månaden tack vare starkare ekonomisk statistik än förväntat.

I skarp kontrast till USA visar Euroområdets ekonomiska utsikter tydliga tecken på avmattning. Trots en BNP-tillväxt på 0,3 procent för andra kvartalet 2023 pekar flera indikatorer på fortsatta problem i Europa. Inköpschefsindexet (PMI) för augusti sjönk till 47, vilket är den lägsta nivån sedan 2012 om man exkluderar pandemimätningarna.

Hemma i Sverige ser det ännu värre ut med ett dalande ekonomiskt stämningsläge. Det är framför allt tjänstesektorn och hushållen som just nu ser allt mörkare på framtiden, enligt Konjunkturinstitutets barometerindikator för augusti. Barometerindikatorn, som mäter det sammanvägda ekonomiska humöret i Sverige, sjönk till 85,2, vilket är klart under genomsnittsvärdet 100. Om vi bortser från pandemisiffrorna måste vi backa bandet till eurokrisens dagar för att hitta motsvarande nivåer.

Den dystra bilden bekräftas av faktiska BNP-siffror från SCB. Det andra kvartalets BNP minskade med 0,8 procent jämfört med det föregående kvartalet, enligt säsongsrensade siffror. Givet den rådande situationen finns det mycket litet som talar för en snar vändning. Trots denna dystra bild överväger Riksbanken en räntehöjning vid sitt nästa möte den 21 september, ett beslut som kan ifrågasättas givet situationen.

Svensk ekonomi har uppenbart pressats hårt av den senaste tidens räntehöjningar från Riksbanken, vilket har lett till ökad recessionsoro. Många analytiker undrar hur långt Riksbanken kommer att driva sin åtstramande politik innan man anser att målet är uppfyllt. Med tanke på situationen bör man kanske snart överväga att finna andra strategier för att komma till rätta med inflationen.

Bilden av Kina som en global tillväxtmotor håller på att flagna mot bakgrund av den senaste tidens ekonomiska motgångar. Fastighetssektorns nedgång, kombinerat med svagare konsumtion och minskade företagsinvesteringar, markerar en signifikant omprövning av landets ekonomiska styrka. Den omfattande skuldsättningen inom den privata sektorn, särskilt bland fastighetsutvecklare, visar hur ömtåliga vissa delar av den kinesiska ekonomin har blivit. Kinas ekonomiska svårigheter kommer otvivelaktigt att lämna avtryck på den globala ekonomin, vilket understryker vikten för investerare att hålla ögonen öppna inför dessa förändringar.

Trackercertifikat: Vad är en tracker?

14 juni 2024

Trackercertifikat, även kända som trackers, är ett intressant alternativ för dig som vill skapa diversifiering i din portfölj. Dessa instrument erbjuder enkel och kostnadseffektiv exponering mot olika marknader och underliggande tillgångar.

Förvaltarkommentar portföljförvaltning maj

03 juni 2024

På det hela taget fortsatte finansmarknaderna att utvecklas förvånansvärt starkt i maj. Den här månaden har Strivos diskretionära portföljer inte riktigt utvecklats som sina jämförelseindex, huvudsakligen beroende på att portföljerna har legat en aning underviktade mot svenska aktier. Balanserad steg dock med 0,1 procent, Offensiv med 0,3 procent och Aggressiv med 0,3 procent. Under årets fem första månader har den absoluta avkastningen var god med 6,0 procent, 8,0 procent samt 9,5 procent, vilket är bättre än respektive jämförelseindex för Balanserad och Offensiv, men marginellt sämre för Aggressiv.

Placeringar vi minns: Råvaruobligation Guld

31 maj 2024

Strivo har sedan starten för 15 år sedan haft ambitionen att skapa alternativa investeringslösningar som ger våra kunder möjlighet att ta del av intressanta exponeringar och avkastningsmöjligheter som annars kan vara svåra att komma åt. Det har resulterat i att en stor variation av placeringar givits ut genom åren. Det är dock först när hela eller större delar av placeringarnas löptid har passerat som en faktisk utvärdering av dess timing och struktur kan bedömas. I denna bloggserie vänder vi blicken tillbaka och lyfter fram tidigare utgivna placeringar för att reflektera över deras faktiska utfall. Denna gång handlar det om en placering med exponering mot råvarumarknaden, nämligen 2115 Råvaruobligation Guld.