Investera på börsen med fullt kapitalskydd

I oroliga tider kan det kännas tryggt med kapitalskydd. Strukturerade placeringar låter dig ta del av börsens potential med skydd på nedsidan.

Kapitalskyddade placeringar, av vissa kända som s.k. ”aktieindexobligationer”, skulle kunna beskrivas som de strukturerade placeringarnas urmoder. Trots denna forna glans har produkttypen hamnat lite i skymundan under de senaste årens extrema lågräntemiljö, som tvingat investerare allt längre ut på riskskalan.

I år har emellertid något av en vändning skett. 2022 har präglats av en svårbekämpad inflation, stigande räntor och branta börsfall. Den nya makrobilden har inneburit att strukturerade placeringar med kapitalskydd åter hamnat i blickfånget.

Kapitalskyddade placeringar ökar i värde med börsen, men har samtidigt ett skydd på nedsidan. På det här sättet erbjuder produkttypen en möjlighet som saknas hos andra typer av investeringar.

En kapitalskyddad placering består av obligationsdel och en optionsdel. Obligationsdelen utgör kapitalskyddet i placeringen. Optionsdelen kan vara knuten till en eller flera underliggande tillgångar, såsom aktier eller råvaror. Om underliggande tillgångar utvecklas positivt under placeringens löptid utbetalas en avkastning som står i relation till denna uppgång. Om utvecklingen i underliggande tillgångar skulle vara negativ återbetalas det nominella beloppet.


Kom ihåg att alla investeringar är förknippade med risk, detta gäller även kapitalskyddade placeringar. Investerare riskerar att förlora courtage och eventuella andra avgifter.

Strukturerade placeringar ges ut av finansiella institut (en emittent). Kapitalskyddet och avkastningsmöjligheten är således beroende av emittentens finansiella förmåga att på slutdagen fullgöra sina åtaganden.

Lansering av placering nummer 3 000

12 april 2024

Tillsammans med representanter från emittenten BNP Paribas, PriorNilsson samt distributörer besöker vi Nasdaq för att uppmärksamma Strivos 3000:e placering Fondobligation Idea, som vi tillsammans konstruerat och distribuerat.

Placeringar vi minns: Fondobligation Frontier Markets

02 april 2024

Sedan starten för 15 år sedan har Strivo givit ut över 3 000 placeringar.  Strukturerade placeringar kan konstrueras på många olika sätt vad gäller exempelvis marknadsexponering, avkastningsmöjlighet och risk. Med investeraren i fokus skräddarsys Strivos placeringar i samråd med emittenten utefter rådande marknadsläge. Hur träffsäker analysen var och hur placeringen faktiskt utvecklas vet vi dock först när hela eller en större del av placeringens löptid har passerat. Det blir därav intressant att emellanåt vända blicken bakåt och utvärdera tidigare utgivna strukturerade placeringar. I detta inlägg ska vi titta på 1818 Fondobligation Frontier Markets.

Förvaltarkommentar portföljförvaltning mars

02 april 2024

Enligt säsongsmönstret är mars den sämsta av de ”bra” månaderna, vilket kanske låter intetsägande, men historiskt har flera större nedgångar inletts just under månaden. I år har dock finansmarknaderna på det hela taget utvecklats mycket starkt och Strivos diskretionära portföljer har hängt med och gått marginellt bättre än jämförelseindexen.