Valutor

Investerare som agerar på de internationella finansmarknaderna möts löpande av direkta och indirekta valutaexponeringar. Hur investeraren väljer att hantera dessa risker och möjligheter kan i slutändan ha stor påverkan på utvecklingen i portföljen.

Strukturerade produkter och valutor

Strukturerade produkter är vanligt förekommande placeringsinstrument för investerare som är på jakt efter exponering mot internationella marknader och tillgångsslag. Så snart en investerare placerar i instrument som är denominerade i en valuta som skiljer sig från investerarens basvaluta uppstår en valutaexponering. Möjligheterna att kontrollera denna exponering i de strukturerade produkter som en investerare använder sig av är stora, vilket är en viktig förklaring till varför just strukturerade produkter har vuxit så snabbt i popularitet hos investerare som söker efter internationell exponering i sina portföljer.

Hur påverkar valutor?

Hur valutorna påverkar avkastningen i en strukturerad produkt beror dels på om investeraren använder sig av valutaskydd eller inte och dels på vilka valutor samt underliggande marknader som är aktuella. Oavsett val av valutahantering kommer valutorna dock alltid, direkt eller indirekt, att påverka avkastningen i en strukturerad produkt så länge den underliggande marknadens/tillgångens lokala valuta skiljer sig från investerarens basvaluta. Valen av hur valutan skall hanteras påverkar i stort sett alltid den slutliga avkastningen i optionen, både genom priset på optionen samt utvecklingen för den underliggande marknaden.

Metoder att handla valutor

En investerare som placerar internationellt skapar som ovan nämnt direkt eller indirekt en valutaexponering i sin portfölj. Om investeraren handlar aktier eller fonder kan denne välja att antingen acceptera valutarisken eller att själv gå in och hedga sig mot valutarisken genomolika typer av valutaderivat. Det är dock inte alltid helt enkelt att hedga avkastningen i en eller flera aktie- eller råvarufonder efter som sammansättningen i dessa fonder löpande ändras. För att erhålla en perfekt hedge skulle investeraren då hela tiden behöva justera hedgen, vilket skulle bli både kostsamt och arbetssamt. Genom att istället investera i strukturerade produkter kan investeraren välja hur valutaexponeringen skall hanteras och därmed erhålla en exponering som är bättre anpassad för investerarens marknadstro. I strukturerade produkter används vanligen tre olika typer av derivat för att hantera den valutaexponering som uppstår när investerarens basvaluta skiljer sig från den lokala valutan. En investerare kan antingen välja att köpa, 1) valutaskyddade optioner som är oberoende av valutornas utveckling, 2) optioner i investerarens basvaluta som är beroende av valutornas utveckling, samt 3) lokala optioner. Dessa tre typer av derivat representerar olika metoder för att hantera valutaexponeringen och skiljer sig därmed åt vad det gäller priser och avkastning. (Marknaden kan naturligtvis slumpmässigt röra sig på ett sådant sätt under löptiden att avkastningen i de olika derivaten blir lika).

Quanto - Valutaskyddad

En valutaskyddad option har traditionellt varit och är fortfarande den vanligast förekommande varianten av optioner som ligger till grund för strukturerade produkter. Denna typ av option, som också benämns Quantooption, har precis som alla optioner med utländsk exponering en eller flera underliggande tillgångar denominerade i en valuta som skiljer sig från investerarens basvaluta. Optionen är dock isolerad för valutarörelser på så sätt att växelkursen fixeras vid tidpunkten för köp av optionen. Utbetalning på slutdagen är enligt nedan, där X0 är växelkursen på startdagen.

Kommentar: Storlek samt tecken (+/-) på utbetalning är oberoende av växelkursen.
Fördel: Investeraren är ej beroende av utvecklingen för lokal valuta mot basvaluta.
Nackdel: Normalt sett dyrare optioner än icke valutaskyddade alternativ. Drar inte nytta av eventuellt stärkt lokal valuta relativt basvalutan.

Composite - Icke valutaskyddad

En Compositeoption är en option där investeraren har exponering mot en internationell marknad denominerad i en valuta somskiljer sig från den sominvesteraren har sombasvaluta utan att vara skyddadmot fluktuationer i växelkursen. Optionens värde beror således hela tiden på dels den underliggande tillgångens utveckling i sin lokala valuta, men också på växelkursförändringen mellan den lokala valutan och investerarens basvaluta. Utbetalning på slutdagen är enligt figur 2, där XT är den aktuella växelkursen.

Kommentar: Storlek samt tecken (+/-) på utbetalning är beroende av växelkursen.
Fördel: Normalt sett billigare optioner än valutaskyddade alternativ. Möjligt att använda på korgar av underliggande tillgångar denominerade i flera olika valutor. Erbjuder en möjlighet att erhålla indirekt valutaexponering för investerare med positiv syn på en specifik valuta – och därmed en extra hävstång i placeringen.
Nackdel: Investerarens avkastning är också beroende av utvecklingen för lokala valutor mot investerarens basvaluta utöver marknadens utveckling, vilket i vissa fall kan slå negativt mot produktens utveckling.

Lokal - Icke valutaskyddad

En lokal option är precis vad det låter som– en optionmed utbetalning på slutdagen i samma valuta, dvs. lokal valuta, som den underliggande tillgången mot vilken den är exponerad. Investeraren är alltså även här beroende av växelkursen mellan investerarens basvaluta och den lokala valutan. Skillnaden mellan en lokal option och en Compositeoption är att avkastningen i en lokal option endast är beroende av förändringen i växelkursen mellan lokal valuta och basvaluta på slutdagen jämfört med startdagen (eftersom investeraren på startdagen växlar från basvaluta till lokal valuta och sedan på slutdagen växlar tillbaka när optionen går till förfall). I en Compositeoption är avkastningen löpande beroende av växelkursen mellan den lokala valutan och basvalutan. Utbetalning på slutdagen i en lokal option är enligt figur 3, där XT är växelkursutvecklingen på slutdagen.

Kommentar: Storlek på utbetalning är beroende av växelkursen. Tecken (+/-) på utbetalning är oberoende av växelkursen.
Fördel: Normalt sett billigare optioner än valutaskyddade alternativ.
Nackdel: Kan inte användas på korgar av underliggande tillgångar denominerade i flera olika valutor. Investeraren är också beroende av utvecklingen för lokal valuta mot basvaluta utöver marknadens utveckling.

Hur påverkas priserna?

Priserna för de tre tidigare beskrivna derivaten beror, utöver de traditionella faktorerna som vi gått igenom i tidigare avsnitt, främst på korrelationen mellan underliggande marknad och valutorna, deras individuella volatilitet samt aktuella och framtida räntor för den lokala valutan samt basvalutan. En vanlig missuppfattning är att valutaskyddade optioner alltid är dyrare än alternativen Composite och Lokal. Det är vanligen så, men beroende på relationen mellan räntorna i den lokala valutan samt basvalutan kan det även se annorlunda ut. Om den lokala räntan är lägre än basvalutans ränta blir, om man tillfälligt ignorerar övriga faktorer som påverkar priset, en Quantooption dyrare än en Lokal- eller Compositeoption. Detta för att basvalutans högre ränta gör att den valutan teoretiskt skall försvagas mot den lokala valutan som kompensation för den högre räntan. En Quantooption eliminerar denna förväntade förstärkning i den lokala valutan, varför optionen blir billigare än alternativen. Skillnader i priserna på optionerna uppstår på grund av skillnader i kostnad för banken som sålt optionen att hedga sin risk. Just skillnader i räntor har en stor påverkan på denna hedgekostnad, varför detta får stor påverkan på optionspriset. Initialt finns ingen valutaexponering, men rörelser i den underliggandemarknaden och växelkursen skapar en valutaexponering som löpande måste hedgas. Kostnaden/ vinsten (P&L) för varje justering av hedgen i en Quantooption är beroende av rörelserna i underliggande tillgång samt valutorna enligt figur till vänster, där Δ är optionens delta, t är idag och d är antalet dagar mellan två observationer.

 

Kostnaden för en Quantooption uppskattas av banken när optionen säljs/köps och denna kostnad är proportionellmot optionens delta och kovariansen mellan växelkursen och den underliggande tillgången enligt begreppet, där Δ är optionens delta och Vol är volatilitet:

I varje option, oavsett om denna är Quanto, Lokal eller Composite, tas som tidigare nämnt även hänsyn till räntedifferenserna mellan de aktuella valutorna vid prissättning.

Hur påverkas avkastningen?

Den avkastning som erhålls vid investering i tillgångar de nominerade i en valuta som skiljer sig från en basvaluta beror, som ovan beskrivet, på vilken typ av derivat som används för att erhålla exponeringen. Följande tabeller illustrerar utvecklingen för en fiktiv underliggande marknad, utvecklingen för en fiktiv växelkurs, utvecklingen för samma marknad med hänsyn tagen till de olika metodikerna för att hantera valutarörelser samt utbetalning från en vanlig köpoption med tre observationers genomsnittsberäkning på denna marknad.

Stigande index och valuta

När underliggande marknad stiger och den lokala valutan stärks relativt investerarens basvaluta ger en Compositeoption bäst utbetalning tack vare multiplikatoreffekten (se tidigare formel). En lokal option ger en utbetalning som är något högre än en Quantooption (se tidigare formel).

  Underliggande Valuta Quanto Composite Lokal
Start 100 10,0 100 1000 100
Obs. 1 110 10,2 110 1122 110
Obs. 2 120 10,4 120 1248 120
Obs. 3 130 10,6 130 1378 130
Medelvärde 120   120 1249 120
Utveckling 20% 6% 20% 25% 21%
Option 20%   20% 25% 21%

Tabell 1 – Stigande index och valuta. Compositevärderna erhålls genom att multiplicera respektive observation med motsvarande växelkurs. Utvecklingen för Lokaloptionen erhålls genom att multiplicera Quantoutvecklingen med 106 procent.

Stigande index och sjunkande valuta

När underliggande marknad stiger och den lokala valutan försvagas relativt investerarens basvaluta ger en Compositeoption sämst utbetalning på grund av multiplikatoreffekten (se tidigare formel). En lokal option ger också den en utbetalning som är sämre än en Quantooption (se tidigare formel). Om rörelsen i växelkursen är markant större än rörelsen i underliggande marknad kan utvecklingen i en Compositeoption byta tecken och bli negativ. Utbetalning i en vanlig köpoption är dock alltid som lägst 0.

  Underliggande Valuta Quanto Composite Lokal
Start 100 10,0 100 1000 100
Obs. 1 110 9,8 110 1078 110
Obs. 2 120 9,6 120 1152 1120
Obs. 3 130 9,4 130 1222 130
Medelvärde 120   120 1151 120
Utveckling 20% -6% 20% 15% 19%
Option 20%   20% 15% 19%

Tabell 2 – Stigande index och sjunkande valuta. Compositevärderna erhålls genom att multiplicera respektive observation med motsvarande växelkurs. Utvecklingen för Lokaloptionen erhålls genom att multiplicera Quantoutvecklingen med 94 procent.

Sjunkande index och stigande valuta

När underliggande marknad sjunker och den lokala valutan stärks relativt investerarens basvaluta ger alla optioner en utbetalning som är som lägst 0. Om rörelsen i växelkursen är markant större än rörelsen i underliggande marknad kan utbetalningen i en Compositeoption dock byta tecken och bli positiv.

  Underliggande Valuta Quanto Compisite Lokal
Start 100 10,0 100 1000 100
Obs. 1 90 10,2 90 918  90
Obs. 2 80 10,4 80 832 80
Obs. 3 70 10,6 70 742 70
Medelvärde 80   80 831 80
Utveckling -20% 6% -20% -17% -21%
Option 0% 0% 0% 0% 0%

Tabell 3 – Sjunkande index och stigande valuta. Compositevärderna erhålls genom att multiplicera respektive observationmedmotsvarande växelkurs. Utvecklingen för Lokaloptionen erhålls genom att multiplicera Quantoutvecklingenmed 106 procent vilket således ökar den negativa utvecklingen

Sjunkande index och valuta

När underliggande marknad sjunker och den lokala valutan samtidigt försvagas relativt investerarens basvaluta ger samtliga optioner en utbetalning som är som lägst 0.

  Underliggande Valuta Quanto Composite Lokal
Start 100 10,0 100 1000 100
Obs. 1 90 9,8 90 882 90
Obs. 2 80 9,6 80 768 80
Obs. 3 70 9,4 70 658 70
Medelvärde 80   80 769 80
Utveckling -20% -6% -20% -23% -19%
Option 0%   0% 0% 0%

Tabell 4 – Sjunkande index och valuta. Compositevärderna erhålls genom att multiplicera respektive observation medmotsvarande växelkurs. Utvecklingen för Lokaloptionen erhålls genom att multiplicera Quantoutvecklingen med 94 procent vilket således minskar den negativa utvecklingen.

Räntedifferenser och carry

Icke valutaskyddade optioner, Lokal- eller Composite, med exponering mot marknader med högre lokal ränta än investerarens basränta blir vanligtvis billigare än motsvarande Quantooptioner. De lokala valutorna förväntas teoretiskt att försvagas mot basvalutan för att kompensera för den högre räntan och i gengäld kompenseras investeraren med bättre villkor såsom högre deltagandegrad. Just teoretiska och faktiska valutarörelser som följd av räntedifferenser är dock värt att lägga en extra tanke vid. Som nämnt så skall en högräntevaluta i teorin försvagas mot en lågräntevaluta för att kompensera för räntedifferenserna. Dock sker inte detta alltid i praktiken, vilket ligger till grund för de populära så kallade carrystrategierna.

Att tänka på

Beroende på vilken typ av option som ligger till grund för en strukturerad produkt kan avkastningen i placeringen komma att skilja sig från alternativen trots att det i grund och botten är samma underliggande marknad. Vilken typ av derivat som ligger till grund för en strukturerad produkt beror på vilken eller vilka marknader och valutor placeringen har exponering mot samt vilken typ av struktur det rör sig om. Exempelvis går det inte att göra en lokal option om placeringen innehåller flera underliggande marknader med olika lokala valutor. Om investeraren inte vill betala för ett valutaskydd (om detta är dyrare) måste denne då istället välja en Compositeoption. Samma sak gäller exempelvis om den strukturerade produkten är ett indexbevis. Om en lokal option skulle användas för ett rakt indexbevis kan detta, om marknaden utvecklas extremt negativt, bli värt mindre än 0 vilket innebär att investeraren då på slutdagen skulle tvingas betala ytterligare pengar till emittenten utöver den redan investerade summan.

Slutligen

Ingen av de optioner som vi har tittat på (Quanto, Lokal eller Composite) kan sägas vara bättre eller sämre än någon annan. Det är bara tre olika sätt att hantera den valutaexponering som kan uppstå genom investering i strukturerade produktermed exponering mot internationella marknader och tillgångsslag. Vad som är ”bra” eller ”dåligt” beror på investerarens tro om utvecklingen på den aktuella marknaden i kombination med valet av option. Omen investerare tror på en specifik aktiemarknad och regionensvaluta bör denna köpa en Compositeoption. Omen investerare tror på en specifik aktiemarknad, men inte är riktigt lika övertygad om valutautvecklingen kan denne istället köpa en Lokaloption. Om investeraren till sist tror på en marknad, men inte har någon specifik vy eller till och med är negativ till valutan bör denna köpa en Quantooption.