Råvaror

Råvaror har de senaste åren blivit allt mer populärt bland investerare
som tror på ekonomisk tillväxt och vill diversifiera sin portfölj genom
att inkludera flera olika tillgångsslag. I detta utbildningsavsnitt tittar vi närmare på hur man går till väga för att investera i råvaror
och vilka olika möjligheter det finns att skaffa sig exponering mot
marknaden. Vi kommer diskutera skillnaden mellan att investera i
terminer och i index, samt beskriva de vanligaste indextyperna.

Att investera i råvaror

Råvaror som omfattar allt från jordbruksprodukter, såsom majs och vete, till metaller, olja och fraktpriser har de senaste åren växt i popularitet bland investerare som önskar exponering mot global ekonomisk tillväxt. Att investera i råvaror är också ett bra sätt att diversifiera en portfölj då råvaror historiskt sett har uppvisat en relativt låg korrelation med andra tillgångsslag. Till skillnad från många andra investeringar är merparten av de investeringsbara råvarorna reala tillgångar. Under osäkra tider när förtroendet för pengar är lågt och inflationsförväntningarna är höga ökar därför ofta efterfrågan på exempelvis guld och övriga råvaror som investeringsform.

Uppkomsten av en organiserad marknad 

I princip alla råvaror kan idag handlas på en reglerad marknadsplats och denna handel sker framför allt via terminskontrakt. Handeln med råvarukontrakt sträcker sig tillbaka till 1800-talet och härstammar från att köpare och säljare av jordbruksprodukter ville skydda sig mot fluktuerande råvarupriser. Framtida köpare ville skydda sig mot dåliga skördar som skulle kunna medföra stigande priser. Framtida säljare ville å sin sida kunna försäkra sig om att få sälja sina varor till ett visst pris och skydda sig mot att ett eventuellt utbudsöverskott skulle leda till fallande priser.

1848 öppnade Chicago Board of Trade för att göra det möjligt för handlare av jordbruksprodukter att kunna fastställa priserna för framtida leverans. På detta sätt skapades en marknad för handel av kontrakt med råvaror, vilken kom att bli grunden för dagens terminsmarknad, och handeln utvecklades snabbt till att omfatta även andra typer av råvaror, såsom metaller och silke.

Råvarumarknadens aktörer

Idag handlas råvaror både av aktörer som vill skydda sig mot svängningar i råvarupriserna som skulle kunna påverka deras affärer negativt och av investerare som handlar i rent spekulativt syfte. Råvaror som investeringform har de senaste åren blivit allt vanligare och hedgefonder, investmentbanker, institutioner och i allt större grad även privata investerare har blivit betydande aktörer på råvarumarknaden.Spekulationen i råvarupriserna går dock långt tillbaka i tiden. Redan i slutet av 1500-talet ledde spekulation i priserna på tulpanlökar till att priserna snabbt steg till orimliga nivåer och att det som idag är känt som historiens första prisbubbla skapades.

Vad styr råvarupriserna? 

Råvarupriserna styrs av utbud och efterfrågan. Råvaror efterfrågas både som föda till djur och människor, som energikälla och som beståndsdelar inom industrin. Efterfrågan på råvaror drivs bland annat av befolkningsökning och ekonomisk tillväxt. Utbudet av många råvaror är
begränsat. Andra råvaruslag kan framställas, men denna framställning är ofta tids- och resurskrävande. Utbud och efterfrågan på många råvaror, främst jordbruksprodukter, är också ofta säsongsberoende. Extrema väderförhållanden, naturkatastrofer, handelshinder och krig kan leda till utbudsstörningar som skapar prischocker.

Handel med råvaror

Handel med råvaror sker vanligtvis via terminskontrakt. Ett terminskontrakt är en överenskommelse mellan två parter att på ett framtida datum utbyta en viss mängd av en viss specifik tillgång till ett på förhand bestämt pris. Fördelen med att handla med terminskontrakt är att investeraren inte behöver hålla den underliggande tillgången i fysisk form, vilket i de flesta fall skulle vara mycket opraktiskt. Antag att en investerare tror att vetepriserna kommer
att stiga under det kommande året. Istället för att köpa 100 ton vete och förvara det för att sedan sälja det i framtiden, kan investeraren istället ingå en överenskommelse om att om ett år köpa 100 ton vete till ett idag förutbestämt pris. Har marknadspriset efter ett år stigit kan investeraren köpa vetet till det i terminskontraktet angivna priset för att sedan omedelbart sälja det till det högre marknadspriset. En investerare som spekulerar i prisuppgång köper dock normalt inte vetet, utan säljer istället kontraktet innan det löper ut. Till skillnad från aktieterminer, som har kontantavräkning på förfallodagen, använder man sig vid handel med
råvaruterminer av fysisk avräkning. Fysisk avräkning innebär att man den dagen kontraktet förfaller levererar den underliggande tillgången mot betalning till det överenskomna
priset. Vid en kontantavräkning justeras istället mellanskillnaden mellan terminspriset och spotpriset.

Spotmarknaden och Terminsmarknaden 

Priserna på spotmarknaden anger det aktuella marknadspriset på en viss tillgång idag. Priserna på terminsmarknaden anger istället vad det kostar att köpa en viss tillgång i framtiden.

Om ett tillräckligt utbud finns eller den underliggande tillgången kan skapas fritt samt om den är lätt att lagra sätts det framtida priset – terminspriset – baserat på något som benämns arbitragehandel. Terminspriserna avgörs då av lagrings- och finansieringskostnad. Att köpa ett fat olja på termin för leverans om ett år ska, eftersom olja enkelt är lagringsbart, kosta lika mycket som att finansiera ett köp av samma mängd olja idag och förvara den i ett år. Om dessa två priser skiljer sig åt uppstår något som benämns arbitrage. Skulle det till exempel vara billigare att idag köpa olja och förvara den i ett år än att köpa samma olja på termin för leverans om ett år kan en investerare köpa olja idag och samtidigt sälja samma olja på termin för leverans om ett år. Därigenom låser investeraren in en garanterad vinst.

Om det inte finns ett tillräckligt utbud av den underliggande tillgången eller denna inte är lagringsbar bestäms istället terminspriset av utbud och efterfrågan på tillgången i framtiden – dvs. förväntningarna om framtida prisutveckling.

Forwardkurvan 

Terminspriser för framtida leverans kan vara såväl högre som lägre än spotpriset beroende på huruvida tillräckligt utbud finns och om råvaran lätt kan lagras, lagringskostnad och finansieringskostnad. Genom att rita upp en kurva med terminspriser för respektive leveransdatum skapas en så kallad forwardkurva. När en forwardkurva är positivt lutande och de framtida priserna är högre än dagens spotpris, som i grafen nedan till vänster, säger man att kurvan befinner sig i contango. Vid det motsatta förhållandet, där framtida priser är lägre är det aktuella spotpriset, kallas det för att kurvan befinner sig i backwardation.

 

Råvaruindex

Istället för att som investerare direkt handla med underliggande råvaruterminer kan en liknande exponering uppnås genom olika former av råvaruindex. Ett råvaruindex baseras också på terminer men med skillnaden att indexsponsorn sköter den löpande rullningen av terminskontrakten och därmed tar på sig själva risken för fysisk leverans. Att rulla en termin innebär att innehavaren av kontraktet innan det löper ut säljer det och köper ett nytt med ett senare leveransdatum. Att använda index kan således underlätta för en investerare som köper eller säljer råvaror endast i spekulativt syfte. Det finns ett stort antal index att välja på och alla har sina egna regler för med vilken frekvens och hur de rullar sina terminskontrakt. Det som är viktigt att förstå är att avkastningen för ett sådant råvaruindex inte enbart kommer
påverkas av utvecklingen av råvarans spotpris utan även av kostnaden eller förtjänsten för att rulla underliggande index.

S&P GSCI Commodity Index är ett väl använt råvaruindex ursprungligen framtaget av Goldman Sachs. Indexet hör till världens i särklass vanligaste råvaruindex och används ofta som ett benchmark för prisutvecklingen på världsmarknaden. Indexet består av en korg med 24 olika råvaror inom fem olika sektorer (energi, jordbruk, industrimetaller, boskap och ädelmetaller). De olika sektorerna har något olika rullningsperioder som kan variera från
månadsvis till kvartalsvis rullning. Rullningen sker under fem på varandra följande dagar där 20 procent av innehavet rullas varje dag.

Rullning av terminer 

För att undvika fysisk leverans vid handel av råvaruterminer måste dessa säljas innan de går till förfall. Om investeraren vill behålla exponeringen mot den underliggande marknaden behöver investeraren vid förfall av en termin samtidigt köpa nästkommande termin. Som nämnt tidigare kan terminer med olika löptid ha olika pris. Vid skillnader i terminspris för framtida förfall uppstår därför ibland så kallad rullningsförlust eller rullningsförtjänst.
Rullningsförlusten eller förtjänsten innebär inte direkt förlorat eller intjänat värde i en position utan istället en förändrad exponering mot underliggande råvara. Antag att en investerare har köpt 100 kontrakt av en råvara på nästa termin till förfall och att varje kontrakt kostar
10 kr. När slutdagen för terminen närmar sig är priset oförändrat på 10 kr och nästa tillgängliga terminskontrakt kostar 11 kr. För att undvika fysisk leverans säljer investeraren
terminerna som går till förfall och köper nya kontrakt med förfall längre fram i tiden. Kontrakten säljs för 100 x 10 = 1 000 kr och 1000 / 11 = ~ 91 nya kontrakt köps. Totalt värde på positionen förblir detsamma vid rullning men investeraren äger endast 9 kontrakt mot tidigare 10 kontrakt. Om varje terminskontrakt stiger med 1 kr stiger totala värdet på positionen nu 90 kr mot tidigare 100 kr. Om det nya terminskontraktet exempelvis istället kostar 9 kr kan 1000 / 9 = ~111 nya kontrakt köpas. Om varje terminskontrakt stiger med 1 kr stiger totala värdet på
positionen då istället 111 kr mot tidigare 100 kr. När en råvara befinner sig i contango uppstår en rullningsförlust. På samma sätt uppstår en rullningsförtjänst när råvaran befinner sig i backwardation. Tabellerna nedan visar exempel på hur exponeringen förändras när forwardpriset stiger respektive faller.

Exempel Contango

Spotpris Forwardpris Antal kontrakt Indexvärde
10 10 100 1000
10 10,5 95 1000
10 11 91 1000
10 11,5 87 1000
10 12 83 1000
10 12,5 80 1000

 

Exempel Backwaration

Spotpris Forwardpris Antal kontrakt Indexvärde
10 10 100 1000
10 9,5 105 1000
10 9 111 1000
10 8,5 118 1000
10 8 125 1000
10 7,5 133 1000

Olika former av råvaruindex

Den totala avkastningen för en investering i ett råvaruindex kan sägas komma från tre komponenter; utvecklingen i priset på den underliggande tillgången, förlusten/förtjänsten för att rulla terminerna samt räntan (dvs. kostnaden för att finansiera innehavet). Det finns tre typer av index, spot index, total return index och excess return index. Ett spotindex är icke-investeringsbart, utan snarare endast ett teoretiskt index som följer prisutvecklingen i den underliggande råvaran. Ett total return index påverkas av spotpriset, finansieringskostnaden samt rullningsförtjänsten/förlusten medan ett excess return index ej inkluderar finansieringskostnaden. En investering i ett total return index kan därmed syntetiskt skapas genom att investera i ett excess return index och samtidigt placera kapital i riskfria statspapper. Exponeringen mot råvarumarknaden skiljer sig däremot inte åt mellan de olika
indexen.

Råvaror i strukturerade produkter 

Genom strukturerade produkter kan privata investerare erhålla exponering mot råvarumarknaden utan att själva handla med terminskontrakt eller råvaruindex. På detta sätt möjliggörs exponering mot en eller flera olika råvaror till en risknivå anpassad efter investerarens preferenser. Strukturerade produkter på råvaror baseras antingen på terminer eller på index. Konstrueras produkten på ett index använder man normalt ett excess return index istället för ett total return index. Anledningen till detta är att produkten är skapad för att endast vara beroende av utvecklingen i råvarumarknaden och inte även bero på finansieringskostnaden. Fördelen med att basera en strukturerad produkt på terminer istället för index är att avkastningen inte påverkas av rullningskostnaden. Istället påverkas priset av forwardkurvans utseende och alltså terminspriserna för framtida leverans. Situationer kan uppstå då spotpriset, dvs. priset idag, stiger (sjunker) samtidigt som terminspriset för framtida leverans sjunker (stiger). Placeringen kan således sjunka (stiga) i värde trots att spotpriset stiger(sjunker). Den slutliga avkastningen påverkas dock ej av forwardkurvans utseende eftersom spotpriset per definition blir det framtida priset den dag då placeringen förfaller. Konstrueras produkten istället på ett index påverkas placerings värde inte av forwardkurvan då ett excess return index har en så kallad flat forward (varken contango eller backwardation). Däremot påverkas avkastningen på placeringen istället av rullningskostnaden/förtjänsten.