Korrelation

Korrelation är centralt begrepp inom modern portföljteori som anger hur stor samvariationen är mellan två eller flera olika finansiella tillgångar.

Vad är korrelation?

Korrelation är inom statistiken ett mått på samvariationen mellan två slumpvisa variabler A och B. På finansmarknaden används korrelation för att mäta samvariationen mellan två finansiella tillgångar till exempel aktie A och aktie B. Korrelationen representeras av en korrelationskoefficient som ligger i intervallet -1 till 1. En koefficient på 1 betyder att de slumpvisa variablerna, i vårt exempel aktierna A och B, uppvisar ett perfekt positivt samband. En koefficient på -1 betyder att aktierna uppvisar ett perfekt negativt samband. Sambandet mellan A och B är samma som sambandet B och A vilket är ett resultat av att korrelationen är symmetrisk.

Samband

Ett perfekt positivt samband innebär att om aktie A stiger så stiger även aktie B och om aktie A faller så faller även aktie B. Det är dock inte nödvändigtvis så att de stiger eller faller lika mycket. Korrelationen beskriver endast att de tenderar att röra sig åt samma håll. Ett perfekt negativt samband innebär att om aktie A stiger så faller aktie B och om aktie A faller så stiger aktie B. Det är dock, precis som vid ett perfekt positivt samband, ej nödvändigtvis så att aktie B faller lika mycket som aktie A stiger. Korrelationen beskriver endast att de två tillgångarna tenderar att röra sig åt olika håll. En korrelationskoefficient på 0 tyder på att tillgångarna ej uppvisar något samband i hur de varierar.

 

Korrelation

Korrelationskoefficienten beräknas utifrån kovariansen mellan de två observerade tillgångarna samt deras respektive volatilitet enligt formeln. Hur beräknas korrelation?

Vid beräkning används vanligen den dagliga eller veckovisa logaritmiska utvecklingen för respektive tillgång. Korrelationen varierar över tiden och samma tillgångar uppvisar olika korrelation beroende på vilken tidsperiod som används för mätning. Korrelationen tenderar att stiga vid fallande kurser och vice versa sjunka vid stigande kurser, något som tydligt kunde observeras i marknaden under 2008.

 

Diversifiering

Som vi kunde läsa i avsnittet om volatilitet används volatilitet vanligen som ett mått på hur pass riskfylld en tillgång är. För att uppskatta volatiliteten i en portfölj med aktierna A och B behövs deras respektive volatilitet (σA för aktie A och σB för aktie B) samt korrelationen dem sinsemellan (ρAB). Om W% av portföljen investeras i aktie A och därmed 1-W% av portföljen i aktie B kan man med hjälp av korrelationen visa att volatiliteten i denna portfölj blir (se formel).

Formeln kan utläsas att det finns ett val av W som leder till att portföljens volatilitet (risk) σP är lägre än de båda aktiernas individuella volatilitet (och risk) σA och σB. Genom att investera i fler tillgångar än en kan risken således sänkas i en portfölj genom diversifiering. Detta gäller så länge korrelationen mellan de tillgångar som ingår i portföljen är lägre än 1. Om korrelationen mellan tillgångarna är 1 erhålls ingen riskreduceringseffekt av diversifiering. Om korrelationen är -1 kan man välja vikterna så i portföljen att volatiliteten blir noll. Detta innebär en riskfri portfölj.

 

 

Korrelationstrading

Precis som med det implicita tillgångsslaget volatilitet så går det att handla tillgångsslaget korrelation om man som investerare har en specifik vy på hur denna skall utvecklas. Detta är dock normalt något endast större investmentbanker gör. Korrelation handlas ofta via korrelationsswappar eller genom så kallad variance disperion. En korrelationsswap betalar på slutdagen ut skillnaden mellan den på förhand överenskomna strikenivån och den över löptiden realiserade parvisa medelkorrelationen i en portfölj av finansiella tillgångar. I en variance dispersion-trade säljer investeraren till exempel volatilitet på ett index samtidigt som denne köper volatilitet på de aktier som ingår i indexet. Att handla korrelation som tillgångsslag medför ytterligare diversifiering till en portfölj då korrelationen tenderar att vara antikorrelerad mot avkastningen i portföljen.

Implicit korrelation

Implicit korrelation är den korrelation som går att observera i marknaden utifrån den implicita volatiliteten i ett index med tillhörande aktier som har en likvid optionsmarknad. Denna implicita korrelation är ett mått på förväntningarna för den framtida realiserade korrelationen i tillgångarna hos marknadens aktörer. Precis som för implicit volatilitet tenderar den implicita korrelationen att vara högre än den realiserade korrelationen. Vid prissättning av optioner på portföljer är den implicita korrelationen i portföljen över optionens livslängd en viktig faktor att ta hänsyn till.