Buffertbarriär

Kursfallsskydd är en vanlig funktion i strukturerade placeringar och innebär ett begränsat skydd mot marknadsnedgångar. Kursfallsskyddet kan utformas på olika sätt, beroende på vilken typ av säljoption som används. I det här avsnittet tittar vi närmare på fallet där kursfallsskyddet utgörs av en så kallad Buffertbarriär.

Kursfallsskydd är en vanligt förekommande funktion i strukturerade placeringar och innebär att investeraren är skyddad mot förluster om underliggande marknad faller ner till en viss nivå, men riskerar förluster vid större marknadsnedgångar. Kursfallsskyddet konstrueras oftast med hjälp av en barriäroption (läs mer i utbildningsavsnittet om Barriäroptioner), men kan även konstrueras med hjälp av en så kallad ”out-of-the-money”-option. Genom att ställa ut en säljoption som vid start är out-of-the-money, ges investeraren en buffert vid negativ marknadsutveckling. För detta utbildningsavsnitt rekommenderas du ha läst om de fyra grundpositionerna i utbildningsavsnittet om indexbevis.

Optionen och dess egenskaper

Det pris som innehavaren av en option har rätt att köpa eller sälja en tillgång till vid optionens förfall kallas lösenkurs/lösenpris. Avkastningen från optionen beror på hur priset på den underliggande tillgången utvecklats fram till förfallodagen relativt optionens lösenpris. Innehavaren av en köpoption tjänar pengar om priset befinner sig över lösenpriset och innehavaren av en säljoption tjänar pengar om priset på underliggande tillgång befinner sig under lösenpriset. Under löptiden kommer priset på den underliggande tillgången att röra sig och kan således variera både över och under optionens lösenpris. Befinner sig priset på den underliggande tillgången över lösenpriset säger man att en köpoption är in-the-money och optionen skulle alltså ha ett värde om det vore slutdag idag. Befinner sig priset på den underliggande tillgången under lösenpriset säger man att köpoptionen är out-of-the-money. I detta fall skulle optionen inte ha något värde om det vore slutdag idag. För säljoptioner gäller det motsatta då innehavaren av en säljoption tjänar pengar om underliggande tillgång utvecklas negativt.

En säljoption är därmed in-the-money om priset på underliggande tillgång befinner sig under lösenpriset och out-of-the-money om priset på underliggande tillgång befinner sig över lösenpriset. Normalt konstrueras optioner så att lösenkursen likställs med den underliggande tillgångens startkurs, men det behöver inte nödvändigtvis vara så.

At the money

En at-the-money (ATM) köpoption konstrueras så att lösenkursen likställs med startkursen, vilket betyder att optionen på slutdagen kommer att ha ett värde om underliggande tillgång befinner sig över sin startkurs. Antag att du köper en ATM-option på en aktie. Aktien står idag i 100 kr och lösenkursen sätts till 100 kr. Det innebär att du på optionens slutdag kommer ha rättigheten att köpa aktien för 100 kr. Om aktien på optionens slutdag står i 110 kr kommer du välja att utöva din rätt och köpa aktien för 100 kr. Om aktien på slutdagen har fallit med 5 procent och kostar 95 kr kommer du inte välja att utöva din rätt att köpa aktien för 100 kr och optionen förfaller därmed värdelös. För en säljoption gäller det motsatta, dvs optionen kommer få ett värde om aktiekursen understiger 100 kr.

In the money

En in-the-money (ITM) option konstrueras så att lösenkursen understiger startkursen, vilket betyder att optionen på slutdagen kan ha ett värde även om den underliggande
tillgången befinner sig under sin startkurs. Antag att du köper en ITM-option på en aktie. Aktien står idag i 100 kr och lösenkursen sätts till 90 kr. Det innebär att du på optionens slutdag kommer ha rättigheten att köpa aktien för 90 kr. Om aktien på optionens slutdag står i 110 kr kommer du välja att utöva din rätt och köpa aktien för 90 kr. Om aktien på slutdagen har fallit med 5 procent och kostar 95 kr kommer du fortfarande välja att utöva din rätt att köpa aktien för 90 kr trots att aktien utvecklats negativt under löptiden. Om aktien på slutdagen däremot har fallit med 10 procent eller mer och kostar 90 kr eller mindre kommer du inte välja att utöva din rätt att köpa aktien för 90 kr och optionen förfaller då värdelös. För en säljoption gäller det motsatta, dvs lösenkursen skulle i detta fall överstiga 100 kr för en ITM-option.

Out of the money 

En out-of-the-money (OTM) option konstrueras så att lösenkursen överstiger startkursen, vilket betyder att optionen på slutdagen har ett värde först om underliggande tillgång har stigit en viss nivå från sin startkurs. Antag att du köper en OTM-option på en aktie. Aktien står idag i 100 kr och lösenkursen sätts till 110 kr. Det innebär att du på optionens slutdag kommer ha rättigheten att köpa aktien för 110 kr. Om aktien på optionens slutdag står i 120 kr kommer du välja att utöva din rätt och köpa aktien för 110 kr. Om aktien på slutdagen kostar 110 kr eller mindre kommer du inte välja att utöva din rätt att köpa aktien för 110 kr och optionen förfaller då värdelös trots att aktien faktiskt kan ha utvecklats positivt under optionens löptid. För en säljoption gäller det motsatta, dvs lösenkursen skulle i detta fall understiga 100 kr för en OTM-option.

 

Grafen illustrerar utbetalning i relation till priset på underliggande tillgång på slutdagen för tre optioner: ATM (lösenkurs 100 kr), ITM (lösenkurs 90 kr) och OTM (lösenkurs 110 kr). För enkelhetens skull antas premierna för de tre optionerna vara lika.

Konstruktion av kursfallsskydd med OTM-optioner 

Ett sätt att hantera risken vid negativ utveckling är alltså att ställa ut en säljoption som initialt är out-of-the money. I exemplet nedan antar vi att OMX idag står i 1 000 punkter.

Antag att du vill konstruera en strukturerad placering som saknar kapitalskydd och där kursfallskyddet/buffertbarriären är 70 procent av startvärdet. Du ställer ut 100 / 70 = 1,43 femåriga säljoptioner på OMX Index som är 30 procent OTM, dvs. lösenpriset är 700 punkter. Genom positionen accepterar du skyldigheten att på slutdagen köpa indexet för 700 punkter om köparen skulle välja att utöva sin rätt. För detta erhåller du en premie från köparen. Eftersom det är en lägre sannolikhet att köparen av OTM-optionen tjänar pengar på denna option blir premien normalt lite lägre än motsvarande premie som erhålls vid en utställd barriäroption.

Det kursfallskydd som du skapat har alltså en deltagandegrad om 143 procent vid negativ marknadsutveckling (genom den sålda säljoptionen).

Avkastningsanalys med OTM-option 

Om OMX Index på slutdagen har stigit med 10 procent förfaller säljoptionerna värdelösa och investeraren erhåller premien från de utställda optionerna.

Om OMX Index på slutdagen istället har fallit med 10 procent förfaller säljoptionen värdelös eftersom index har fallit men fortfarande befinner sig över lösenkursen och därmed är out-of-the-money för köparen av optionen. Investeraren erhåller premien för de utställda optionerna.

Om OMX Index på slutdagen skulle ha fallit med 40 procent är säljoptionerna nu in-the-money då OMX står i 600 punkter och optionens lösenpris är 700 punkter. Säljoptionerna är nu värda 10 procent av nominellt belopp och eftersom investeraren har sålt 100 / 70 = 1,43 säljoptioner är värdet på positionen -10 * 1,43 = -14,3 procent.

Om OMX Index på slutdagen skulle ha fallit med 100 procent är säljoptionerna nu in-the-money då OMX står i 0 punkter och optionens lösenpris är 700 punkter. Säljoptionen är nu värda 70 procent av nominellt belopp och eftersom köparen har sålt 100 / 70 = 1,43 säljoptioner är värdet på positionen -70 * 1,43 = -100 procent

Skillnad mellan användandet av Barriär- och OTM-optioner 

Huruvida man skapar kursfallsskyddet i en placering med en barriäroption eller med en OTM-option påverkar alltså både avkastningen och risken i placeringen. För Indexbevis ger alternativet med en barriäroption i normalfallet en högre deltagandegrad, då den sålda barriäroptionen ger mer pengar att köpa köpoptioner för. Används istället en OTM-option blir deltagandegraden något lägre, men också risken. Skillnaden i risk syns först när kursfallsskyddet bryts. I det fall kursfallsskyddet skapats med en barriäroption kommer investeringen, när kursfallsskyddet brutits, kunna likställas med att äga underliggande index. Faller index med 50 procent återbetalas 50 procent av nominellt belopp osv. Har man använt en OTM-option kommer förlusten initialt bli mindre eftersom man har skapat sig en "buffert".

Notera att OTM-optioner också kan användas för att skapa kursfallsskyddet i en Autocall. Effekten blir i detta fall densamma. Autocallens kupong kommer att påverkas negativt då kursfallsskyddet är dyrare, men risken på nedsidan blir också lägre.

 

Grafen visar utbetalningen från ett indexbevis med kursfallsskydd med barriäroption och 160 % deltagandegrad och ett indexbevis med kursfallsskydd med OTM-option och 146 % deltagandegrad på uppsidan och 143 % deltagandegrad på nedsidan. Kursfallsskyddet är i båda fallen 70 % av startvärde.

Tabellen visar utbetalningen från ett placering med kursfallsskydd med barriäroption och en placering med kursfallsskydd med OTM-option med 143 % deltagandegrad på nedsidan. Kursfallsskyddet är i båda fallen 70 % av startvärde. Vänsterkolumnen visar indexutvecklingen.